OP

 

OP förnyas smart, ägs av kunderna

OP har alltid varit en genuint annorlunda finansgrupp. Vår grunduppgift är att främja våra ägarkunders, våra kunders och vår omvärlds bestående ekonomiska framgång, trygghet och välfärd. År 2014 återgick vi till våra rötter – en helt och hållet kundägd finansgrupp.

 

 

Gå vidare och läs om våra centrala händelser 2014. Årsrapporten finns att laddas även som pdf här.

 

Vi bygger morgondagens Finland

"År 2014 innebar stora beslut, nya initiativ och många framgångar för OP Gruppen. Vår omvandling till en helt kundägd finansgrupp framskred enligt planerna såväl värdebaserat och juridiskt som funktionellt. Vår förnyade struktur stöder tydligare vår grunduppgift. Vi finns till för våra kunder. Att högakta kunden är det som vårt kundorienterade tankesätt innerst inne handlar om."

 

Förändringarna inom finansbranschen
sporrar oss till ständigt nyskapande

Då samhället förändras måste också vi förändras. OP har alltid spelat en central roll i det finländska samhällets brytningsskeden. I dagens läge påverkas OP Gruppens strategi och prioriteringarna i affärsrörelsen av den globala omvärlden och de allt snabbare förändringarna i den. Vår verksamhet påverkas i synnerhet av digitaliseringen inom finansbranschen.

  1. Globalisering

  2. Digitalisering

  3. Demografiska förändringar och urbanisering

  4. Ekonomisk balans

  5. Ökad reglering och tillsyn

  6. Hållbar utveckling

 

Kundlöftet utgör kärnan i vår strategi

OPs strategi baserar sig på en långsiktig utveckling av affärsrörelsen till förmån för våra kunder. Kooperationen utgör basen för verksamheten och är den bärande kraften i strategin.

 

Vi vill främja välfärden och framgången i samhället omkring oss

I vår verksamhet koncentrerar vi oss på aspekter som är viktiga för en hållbar affärsrörelse och de strategiska målen och som är betydelsefulla för våra intressentgrupper. Utgående från väsentlighetsanalysen som vi uppdaterade hösten 2014 är våra viktigaste aspekter:

 

En god kapitaltäckning och effektivitet är grunden för vår verksamhet

Vi måste fungera effektivt och konkurrenskraftigt och ha god lönsamhet och kapitaltäckning. Vi måste producera de tjänster som kunderna behöver på ett konkurrenskraftigt sätt.

Som medlemsföretag bär vi omsorg om våra kunder och vår omvärld

Vår unika identitet och verksamheten som betonar samhörighet har alltid spelat en viktig roll för vår framgång. Som finansiär, försäkrare och samarbetspartner bär vi ansvar för en hållbar utveckling i vår omvärld.

Med våra tjänster skapar vi värde för våra kunder


Vi satsar på innovativ och ansvarsfull utveckling av produkter och tjänster. Vårt koncept är människonära och besluten fattas lokalt. Våra lösningar är användarvänliga och vi har landets mest omfattande servicenät och ett mångsidigt urval elektroniska tjänster.

Nyckeln till vår framgång är en kunnig och välmående personal

Vi vill utveckla personalens kunnande och fortlöpande förnyelse under hela karriären till en framgångsfaktor som bemöter kraven när omvärlden förändras och som säkerställer att vi har det kunnande som behövs nu och i framtiden.

Vi står i fast växelverkan med våra kunder och andra intressentgrupper

Vår starka växelverkan med olika intressentgrupper är en del av vårt kooperativa arv och vår grunduppgift.

 

 

År 2014 var på många sätt framgångsrikt för OP

Det gångna året utvisade att våra strategiska val syns på önskat sätt i den praktiska verksamheten. Under året fick vi erkänsla bland annat för många av våra produkter och tjänster, och vår kundlojalitetet var enligt undersökning den bästa i Finland.

 

Kundägd från början

OP offentliggjorde i början av året sin plan att köpa aktierna i börsbolaget Pohjola och knyta Pohjolas affärsrörelser allt tätare till OP Gruppen. Fullföljandet av uppköpserbjudandet var ett av de största strukturella arrangemangen inom finansbranschen i Europa efter finanskrisen. Pohjolas aktie avnoterades från Helsingforsbörsen i september.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt nätverk av sjukhus i Finland under namnet Pohjola Hälsa

OP beslutade öppna fyra nya privatsjukhus i Finland. Samtidigt utvidgas hälso- och välbefinnandetjänsterna till nya specialområden och till företagshälsovård.

 

 

 

 

 

OP fick flera erkännanden under året

Tidskriften The Banker utsåg OP till årets bank i Finland. Tidskriften World Finance utnämnde OP till årets skadeförsäkrare och årets livförsäkrare i Finland. OP utnämndes beträffande sitt anseende och sin ansvarskänsla till den bästa aktören inom finansbranschen i Finland enligt TNS Gallups undersökning av anseende och ansvarskänsla.

 

 

 

 

 

 

Många hedersomnämnanden för OPs produkter och tjänster

OP-mobilen fick det bästa vitsordet i tidningen MB:s test. OPs mobilplånbok Pivo vann guld i serien för digital design i tävlingen Vuoden Huiput. OPs blogg Taloudessa.fi valdes till Finlands bästa företagsblogg. I Prosperas undersökning rankades OP:s aktiekapitalmarknadsrådgivning som Finland nästbästa. Teamet som väljer fonder vid OPs Kapitalförvaltning utsågs till Finlands näst bästa i svenska Nordic Fund Selection Journals jämförelse.

 

 

OP Gruppens andelsbanker började sälja Avkastningsandelar

Avkastningsandelarna är ett sätt för ägarkunderna att placera i den egna andelsbanken. Andelsbanken betalar årligen ränta på Avkastningsandelarna på basis av bankens resultat och delar på så vis med sig av sin goda framgång till ägarkunderna. Avkastningsandelarna blev mycket populära.

 

 

OPs riskhanteringsförmåga god enligt ECB:s samlade bedömning

Gruppens kapitaltäckning hölls god såväl i ECB:s samlade bedömning, där europeiska bankers fordringar bedömdes enligt förenhetligade värderingsprinciper, som i de europeiska banktillsynsmyndigheternas stresstest, som mäter hur kapitaltäckningen utvecklas i stresscenarier.

 

 

 

OP har de lojalaste kunderna

Kundindexet är Finlands mest omfattande årliga undersökning av de finländska företagens kunderfarenhet och kundlojalitet. Enligt undersökningen har OP de lojalaste kunderna. Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML svarar tillsammans med konsultföretaget Avaus Marketing Innovations för undersökningen.

 
 
 

 

Bästa läsare,

Syftet med den här sidan var att ge en kort översikt av OP Gruppens år 2014. Du kan läsa mer om de ämnesområden som intresserar dig via knapparna nedan.

 

OP 2014
(pdf)

Information om OP Gruppens strategi, affärsrörelse och samhällsansvarets viktigaste aspekter.

GRI-information
(pdf)

Information om GRI-indikatorer, redovisningsprinciper
och GRI-innehållsindex.

Verksamhetsberättelse och bokslut

OP Gruppens verksamhetsberättelse och bokslut

 

 

Bästa läsare,

För att läsa om OPs förvaltning samt OPs verksamhetsberättelse och bokslut, rekommenderar vi användning av en större skärm.

OK