BOKSLUTSUTLÅTANDE

Vi har godkänt verksamhetsberättelsen och det konsoliderade bokslutet för den i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform samt den i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker avsedda sammanslutningen av andelsbanker (OP Gruppen) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014. Verksamhetsberättelsen och bokslutet föreläggs och delges OP Andelslags ordinarie andelsstämma.

Helsingfors den 10 februari 2015

OP Andelslags direktion

Reijo Karhinen           Tony Vepsäläinen

Carina Geber-Teir      Jari Himanen

Olli Lehtilä                 Harri Luhtala

Harri Nummela          Erik Palmén

Jouko Pölönen           Teija Sarajärvi