Kalkyl över förändringar i OP Gruppens eget kapitalEget kapital som hör till OP Gruppens ägare
Milj. e Aktie-
och
andels-
kapital
Fonden
för verkligt
värde***
Övriga
fonder
Ackumu-
lerade
vinstmedel
Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Eget
kapital
totalt
Eget kapital 1.1.2013 336 339 2 682 3 752 7 110 24 7 134
Effekten av tillämpningen av standarden IFRS 10 Koncernredovisning, efter avdrag av skatt - 0 0 -43 -43 48 5
Korrigerat* eget kapital 1.1.2013 336 339 2 682 3 709 7 067 73 7 139
Periodens totalresultat - -11 - 654 643 5 648
  Periodens resultat - - - 661 661 4 665
  Övrigt totalresultat - -11 - -7 -18 1 -17
Tillägg till andelskapitalet 4 - - - 4 - 4
Fondöverföringar - - 40 -40 - - -
Vinstutdelning - - - -71 -71 - -71
Aktierelaterade ersättningar - - - -1 -1 - -1
Övriga -1 - 17 -33 -17 22 4
Eget kapital 31.12.2013 339 328 2 739 4 218 7 625 100 7 724Eget kapital som hör till OP Gruppens ägare
Milj. e Aktie-
och
andels-
kapital
Fonden
för verkligt
värde***
Övriga
fonder
Ackumu-
lerade
vinstmedel
Totalt Innehav utan bestämmande inflytande Eget
kapital
totalt
Eget kapital 1.1.2014 339 328 2 739 4 218 7 625 100 7 724
Periodens totalresultat - 175 - 279 454 32 486
  Periodens resultat - - - 599 599 8 607
  Övrigt totalresultat - 175 - -321 -145 24 -121
Innehav som förvärvats av innehavare utan bestämmande inflytande i Pohjola Bank Abp** -199 -78 -512 -1 633 -2 422 - -2 422
Tillägg till andelskapitalet 1 568 - 0 - 1 568 - 1 568
Fondöverföringar - - 26 -26 - - -
Vinstutdelning - - 0 -76 -76 - -76
Aktierelaterade ersättningar - - - -2 -2 - -2
Övriga 0 - -257 254 -3 -62 -65
Eget kapital 31.12.2014 1 709 425 1 996 3 014 7 144 69 7 213

                               

* Jämförelseuppgifterna har korrigerats till följd av att standarden IFRS 10 Koncernredovisning har tagits i bruk.

** Hela köpesumman på aktierna i Pohjola Bank Abp enligt OP Andelslags offentliga uppköpserbjudande har dragits av från eget kapital.

*** Not 43