INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVER NOTERNA

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN

NOTER ANGÅENDE TILLGÅNGAR

NOTER ANGÅENDE SKULDER OCH EGET KAPITAL

ÖVRIGA NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

NOTER ANGÅENDE ANSVARSFÖRBINDELSER OCH DERIVAT

ÖVRIGA NOTER

NOTER TILL RISKHANTERINGEN