Noter till OP Gruppens bokslut

NOTER ANGÅENDE TILLGÅNGAR

 

Not 20. Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen

 

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
Finansiella tillgångar för handel    
  Statens skuldebrev 6 14
  Bank- och företagscertifikat 29 4
  Debenturer 20 8
  Perpetualer (eviga lån) 1 6
  Obligationslån 293 401
  Övriga skuldebrev 4 6
  Aktier och andelar 73 87
Totalt 426 525
     
Finansiella tillgångar som vid första redovisningstillfället kategoriserats som poster värderade till verkligt värde via resultaträkningen    
  Obligationslån 1 7
  Övriga skuldebrev - 5
Totalt 1 11
Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen totalt 427 537
 
                               

Specifikation av skuldebrev som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen samt aktier och andelar enligt notering och emittent

 

Finansiella tillgångar för handel 31.12.2014 31.12.2013
Milj. e             Skulde-
brev
Aktier och
andelar
Skulde-
brev
Aktier och
andelar
Noterade  Offentlig sektor 4 - 9 -
  Övriga 316 72 422 86
Övriga        
  Offentlig sektor 29 - 4 -
  Övriga 4 0 4 1
Totalt


  353 73 438 87

Finansiella tillgångar som vid första redovisningstillfället kategoriserats som poster värderade till verkligt värde via resultaträkningen 31.12.2014 31.12.2013
Milj. e
  Skulde-
brev
Aktier och
andelar
Skulde-
brev
Aktier och
andelar
Noterade  Övriga 0 - 7 -
Övriga        
  Övriga 0 - 5 -
Totalt


  1 - 11 -

Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen totalt 354 73 450 87