Noter till OP Gruppens bokslut

NOTER ANGÅENDE TILLGÅNGAR

 

Not 23. Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse

 

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
korrigerat*
Placeringar    
  Lån och övriga fordringar 14 15
  Aktier och andelar 463 471
  Fastigheter 161 152
  Skuldebrev 2 297 2 014
  Derivatinstrument 12 4
  Övriga 207 300
Totalt 3 154 2 956
Övriga tillgångar    
  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 33 40
  Övriga    
  Direktförsäkringsverksamhet 404 324
  Återförsäkringsverksamhet 100 90
  Kassa och banktillgodohavanden 41 4
  Övriga fordringar 66 64
Totalt 643 523
Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse totalt 3 797 3 479

Skadeförsäkringens placeringar 31.12.2014 31.12.2013
korrigerat*
Lån och övriga fordringar    
Lån 14 14
Depåfordringar inom återförsäkringar 1 1
Totalt 14 15
Finansiella tillgångar som redovisats till verkligt värde via resultaträkningen    
Skuldebrev 7 6
Derivatinstrument 12 4
Totalt 19 10

Finansiella tillgångar som kan säljas
   
Skuldebrev 2 290 2 007
Aktier och andelar 463 471
Övriga andelar 207 300
Totalt 2 960 2 779
Förvaltningsfastigheter    
Mark- och vattenområden 23 22
Byggnader 138 131
Totalt 161 152
Placeringar totalt 3 154 2 956
 
                               

Specifikation av skuldebrev, aktier och andelar samt derivat som redovisats till verkligt värde via resultaträkningen inom skadeförsäkringen enligt notering och emittent


  31.12.2014 31.12.2013
Milj. e Skulde-
brev
Aktier och
andelar
Derivat-
instru-
ment
Skulde-
brev
Aktier och
andelar
Derivat-
instru-
ment
Noterade            
  Övriga 7 - - 6 - -
Övriga            
  Övriga - - 12 - - 4
Totalt 7 - 12 6 - 4

                               

Finansiella tillgångar som kan säljas inom skadeförsäkring 31.12.2014

 

  Skuldebrev som kan säljas Aktier och andelar som kan säljas
Milj. e Till
verkligt
värde
Till upplupet
anskaff-
ningsvärde
Totalt Till
verkligt
värde
Till
anskaff-
ningsvärde
Totalt*
Noterade
  Offentlig sektor 503 - 503 - - -
  Övriga 1 787 - 1 787 412 - 412
Övriga  
  Övriga - - 0 258 - 258
Totalt 2 290 - 2 290 670 - 670
Räkenskapsperiodens nedskrivningar 0 - 0 -2 - -2
 
                               

* I aktier och andelar som kan säljas ingår aktier och fonder med aktierisk för 463 milj. e (471 milj. e) samt övriga andelar för 207 milj. e (300 milj.e). I övriga andelar ingår främst ränte-, penningmarknads-, konvertibel-, råvaru-, hedge fund- och fastighetsfonder.

 

I de finansiella tillgångarna som kan säljas inom skadeförsäkring ingår pantsatta poster för 2 milj. e (4 milj. e). Posterna består främst av säkerheter för derivathandeln.

 

Finansiella tillgångar som kan säljas inom skadeförsäkring 31.12.2013 korrigerat*  
 
  Skuldebrev som kan säljas Aktier och andelar som kan säljas
Milj. e Till
verkligt
värde
Till upplupet
anskaffnings-
värde
Totalt Till
verkligt
värde
Till upplupet
anskaffnings-
värde
Totalt
Noterade
  Offentlig sektor 465 - 465 - - -
  Övriga 1 527 - 1 527 581 - 581
Övriga  
  Övriga 14 - 14 191 - 191
Totalt 2 007 - 2 007 771 - 771
Räkenskapsperiodens nedskrivningar -1 - -1 -5 - -5
 


Förändringar i skadeförsäkringens förvaltningsfastigheter
2014 2013
korrigerat*
Anskaffningsvärde 1.1 133 143
  Ökning 11 18
  Minskning -5 -8
  Överföringar mellan posterna 0 -20
Anskaffningsvärde 31.12 138 133
Ackumulerade förändringar i verkligt värde 1.1 19 17
  Förändringar i verkligt värde under räkenskapsperioden 2 4
  Minskning 1 -2
Ackumulerade förändringar i verkligt värde 31.12 22 19
Bokfört värde 31.12 161 152
 
                               

* Jämförelseuppgifterna har korrigerats till följd av att standarden IFRS 10 Koncernredovisning har tagits i bruk.

Bygg- och reparationsförpliktelser som gäller förvaltningsfastigheter uppgick under räkenskapsperioden till 2 miljoner euro (2). Förvaltningsfastigheternas verkliga värde innehåller en skuldandel endast för de samägda företag som konsolideras i koncernbokslutet.

 

Av skadeförsäkringens förvaltningsfastigheter har 86 %, dvs. 90 miljoner euro värderats av en utomstående fastighetsvärderare. Alla fastighetsvärderare är auktoriserade (AFV). Värderingarna har upprättats av Olli Kantanen och Antti Hänninen vid Realia Group Oy.