OP Gruppens balansräkning

 

Milj. e Not 31.12.2014 31.12.2013
korrigerat*
1.1.2013
korrigerat*
Kontanta medel 18 3 888 2 172 5 784
Fordringar på kreditinstitut 19 686 849 841
Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 20 427 537 358
Derivatinstrument 21 5 920 3 423 4 436
Fordringar på kunder 22 70 683 68 142 65 051
Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse 23 3 797 3 479 3 476
Tillgångar i livförsäkringsrörelse 24 11 238 9 872 9 173
Investeringstillgångar 25 9 500 8 753 6 719
Investeringar som behandlas enligt kapitalandelsmetoden 27 56 54 53
Immateriella tillgångar 28 1 332 1 339 1 321
Materiella tillgångar 29 781 726 664
Övriga tillgångar 30 1 951 1 554 1 752
Skattefordringar 31 168 91 137
Tillgångar totalt 110 427 100 991 99 766
 
Skulder till kreditinstitut 32 1 776 1 039 1 966
Finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 33 4 4 3
Derivatinstrument 34 5 489 3 157 4 162
Skulder till kunder 35 51 163 50 157 49 627
Skulder för skadeförsäkringsrörelse 36 2 972 2 746 2 598
Skulder för livförsäkringsrörelse 37 11 230 9 771 8 970
Skuldebrev emitterade till allmänheten 38 24 956 21 428 19 270
Avsättningar och övriga skulder 39 3 447 2 691 3 303
Skatteskulder 40 964 808 990
Tilläggsandelskapital 41 192 606 622
Efterställda skulder 42 1 020 861 1 115
Skulder totalt 103 214 93 267 92 627

Eget kapital

OP Gruppens ägares andel
Aktiekapital - 199 200
Andelskapital, medlemsandelar 148 140 136
Andelskapital, avkastningsandelar 1 561 - -
Omräkningsdifferenser 0 0 0
Fonder 2 421 3 067 3 021
Ackumulerade vinstmedel 3 014 4 218 3 709
Hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 69 100 73
Eget kapital totalt   43 7 213 7 724 7 139
Skulder och eget kapital totalt 110 427 100 991 99 766

                               

* Jämförelseuppgifterna har korrigerats till följd av att standarden IFRS 10 Koncernredovisning har tagits i bruk.