OP Gruppens kassaflödesanalys

 

Milj. e 2014 2013
korrigerat*
Kassaflöde från rörelsen    
Räkenskapsperiodens resultat 607 665
Justeringar i räkenskapsperiodens resultat 168 724
Ökning (-) eller minskning (+) av rörelsetillgångar -4 230 -5 828
Fordringar på kreditinstitut 99 215
Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 433 -326
Derivatinstrument 65 26
Fordringar på kunder -2 617 -3 215
Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse -199 -63
Tillgångar i livförsäkringsrörelse -698 -421
Investeringstillgångar -393 -2 297
Övriga tillgångar -920 253
Ökning (+) eller minskning (-) av rörelseskulder 3 799 -934
Skulder till kreditinstitut 732 -907
Finansiella skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen 0 1
Derivatinstrument 60 -18
Skulder till kunder 1 006 530
Skulder för skadeförsäkringsrörelse 149 48
Skulder för livförsäkringsrörelse 1 284 189
Avsättningar och övriga skulder 566 -777
Betald inkomstskatt -201 -173
Erhållna utdelningar 102 106
A. Kassaflöde från rörelsen totalt 244 -5 440
Kassaflöde från investeringar    
Likvida medel som hålls till förfall, ökningar - -4
Likvida medel som hålls till förfall, minskningar 80 135
Anskaffning av dotterföretag med avdrag för likvida medel vid anskaffningstidpunkten -3 -5
Försäljning av dotterföretag med avdrag för likvida medel vid försäljningstidpunkten 3 -
Investeringar i materiella och immateriella tillgångar -214 -228
Överlåtelse av materiella och immateriella tillgångar 6 17
B. Kassaflöde från investeringar totalt -128 -85

Kassaflöde från finansiering
   
Efterställda skulder, ökningar 60 -
Efterställda skulder, minskningar - -234
Skuldebrev emitterade till allmänheten, ökningar 38 820 24 466
Skuldebrev emitterade till allmänheten, minskningar -35 953 -22 003
Andels- och aktiekapital, ökningar 2 432 183
Andels- och aktiekapital, minskningar -1 278 -195
Utdelningar och räntor på andelskapital -76 -81
Återföringar till ägarkunder - -7
Innehav som förvärvats av innehavare utan bestämmande inflytande i Pohjola Bank Abp -2 422 -
C. Kassaflöde från finansiering totalt 1 583 2 129
Nettoförändring av likvida medel (A+B+C) 1 699 -3 396

   
Likvida medel vid början av räkenskapsperioden 2 476 5 873
Likvida medel vid slutet av räkenskapsperioden 4 175 2 476

   
Milj. e 2014 2013
korrigerat*
Erhållna räntor 2 765 2 533
Betalda räntor -1 697 -1 694

                               

Justeringar i räkenskapsperiodens resultat

Poster med transaktioner som inte medför betalningar och övriga justeringar  
Nedskrivningar av fordringar 101 99
Orealiserade nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 50 108
Orealiserade nettointäkter från livförsäkringsrörelse -431 316
Förändring av verkligt värde för handel 159 -214
Orealiserade nettointäkter från valutaverksamhet 79 2
Förändring av förvaltningsfastigheternas verkliga värde 6 -12
Avskrivningar 149 146
Andel av intresseföretagens resultat -1 3
Övriga 48 262
     
Poster som redovisas på annat håll än i kassaflödet från rörelsen    
Realisationsvinster, andel som hör till kassaflödet från investeringar 1 -3
Räntor på andelskapital 6 11
Övriga återföringar till ägarkunder 0 7
Justeringar totalt 168 724
     
Likvida medel    
Kontanta medel** 3 942 2 179
På anfordran betalbara fordringar på kreditinstitut 233 298
Totalt 4 175 2 476

                               

* Jämförelseuppgifterna har korrigerats till följd av att standarden IFRS 10 Koncernredovisning har tagits i bruk.

** Varav kontanta medel i skadeförsäkringsrörelse 40 miljoner euro (4) och kontanta medel i livförsäkringsrörelse 13 miljoner euro (3).