OP Gruppens resultaträkning

 

Milj. e Not 2014 2013
korrigerat*
Förändring %
Ränteintäkter 2 685 2 514 7
Räntekostnader 1 642 1 599 3
Räntenetto före nedskrivningar 5 1 043 915 14
Nedskrivningar av fordringar 6 88 84 5
Räntenetto efter nedskrivningar 955 831 15
Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 7 593 524 13
Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 8 197 175 13
Provisionsintäkter och -kostnader, netto 9 727 694 5
Nettointäkter från handel 10 88 114 -22
Nettointäkter från placeringsverksamhet 11 74 68 9
Övriga rörelseintäkter 12 64 86 -26
Nettointäkter totalt 2 698 2 493 8
Personalkostnader 13 741 791 -6
Övriga administrationskostnader 14 414 384 8
Övriga rörelsekostnader 15 437 422 4
Kostnader totalt 1 592 1 598 0
Återföringar till ägarkunder 16 195 193 1
Andel av resultat för intresseföretag och samföretag som behandlas enligt kapitalandelsmetoden 3 -1  
Resultat före skatt 915 701 31
Inkomstskatt 17 308 36  
Räkenskapsperiodens resultat 607 665 -9
Fördelning, milj. e


Periodens resultat hänförligt till ägarna       599 661 -9
Periodens resultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 8 4
Totalt 607 665 -9
                               

* Jämförelseuppgifterna har korrigerats till följd av att standarden IFRS 10 Koncernredovisning har tagits i bruk.OP Gruppens rapport över totalresultat

Milj. e Not 2014 2013
korrigerat*
Förändring %
Räkenskapsperiodens resultat 607 665 -9
Poster som inte omklassificeras till resultatetVinster/(förluster) av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -380 19
Poster som eventuellt senare omklassificeras till resultatet


  Förändring i fonden för verkligt värde      
  Värdering till verkligt värde 85 -9  
  Säkring av kassaflöde 67 -30  
  Omräkningsdifferenser 0 0 -67
Inkomstskatt      
  Poster som inte omklassificeras till resultatet      
  Vinster/(förluster) av omvärderingar av förmånsbestämda pensionsplaner -76 26  
  Poster som eventuellt senare omklassificeras till resultatet      
  Värdering till verkligt värde 17 -19  
  Säkring av kassaflöde 13 -9  
Räkenskapsperiodens totalresultat 424 647 -34 
Fördelning, milj. e


Periodens totalresultat hänförligt till ägarna       393 643 -39
Periodens totalresultat hänförligt till innehav utan bestämmande inflytande 32 4
Totalt 424 647 -34

                               

* Jämförelseuppgifterna har korrigerats till följd av att standarden IFRS 10 Koncernredovisning har tagits i bruk.


 

Nyckeltal 2014 2013
Räntabilitet på eget kapital (ROE), % 8,1 8,9  
Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, % 5,7 8,7  
Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % 0,57 0,66  
Kostnadernas andel av intäkterna, % 57 62  
Antalet anställda i genomsnitt 12 548 13 461  
  på heltid 11 663 12 536  
  på deltid 885 925