REVISIONSBERÄTTELSE

Detta dokument på svenska är en översättning av den ursprungliga finska revisionsberättelsen. Endast den finska originala revisionsberättelsen är juridiskt bindande.

Till OP Andelslags medlemmar

Vi har reviderat det konsoliderade bokslutet och verksamhetsberättelsen för den i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker samt i lagen om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform avsedda sammanslutningen av andelsbanker (OP Gruppen) för räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014. Bokslutet omfattar OP Gruppens konsoliderade balansräkning, resultaträkning, rapport över totalresultat, kalkyl över förändringar i eget kapital, kassaflödesanalys och noter till bokslutet.

Direktionens och verkställande direktörens ansvar

Direktionen och verkställande direktören ansvarar för upprättandet av det konsoliderade bokslutet och verksamhetsberättelsen och för att det konsoliderade bokslutet ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) sådana de antagits av EU på det sätt som närmare beskrivs i noterna till bokslutet och för att verksamhetsberättelsen ger riktiga och tillräckliga uppgifter i enlighet med i Finland ikraftvarande stadganden gällande upprättande av verksamhetsberättelse.

Revisorns skyldigheter

Vår skyldighet är att uttala oss om det konsoliderade bokslutet och verksamhetsberättelsen på grundval av vår revision. Revisionslagen förutsätter att vi iakttar yrkesetiska principer. Vi har utfört revisionen i enlighet med god revisionssed i Finland. God revisionssed förutsätter att vi planerar och genomför revisionen för att få en rimlig säkerhet om huruvida bokslutet eller verksamhetsberättelsen innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information som ingår i bokslutet och verksamhetsberättelsen. Valet av granskningsåtgärder baserar sig på revisorns omdöme och innefattar en bedömning av risken för en väsentlig felaktighet på grund av oegentligheter eller fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn den interna kontrollen som har en betydande inverkan för upprättandet av ett bokslut och verksamhetsberättelse som ger riktiga och tillräckliga uppgifter. Revisorn bedömer den interna kontrollen för att kunna planera relevanta granskningsåtgärder, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i samfundets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i företagsledningens bokföringsmässiga uppskattningar, liksom en bedömning av den övergripande presentationen av det konsoliderade bokslutet och verksamhetsberättelsen. Vid revisionen har vi gjort oss förtrogna med de bokslutsprinciper som OP Gruppens medlemsföretag har tillämpat samt med de revisionsberättelser som har avgetts för revisionen av OP Gruppens konsoliderade bokslut.

Enligt vår mening har vi inhämtat tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis som grund för vårt uttalande.

Uttalande om det konsoliderade bokslutet

Enligt vår mening ger det konsoliderade bokslutet riktiga och tillräckliga uppgifter om OP Gruppens ekonomiska ställning samt om resultatet av dess verksamhet och kassaflöden i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IFRS) sådana de antagits av EU.

Uttalande om verksamhetsberättelsen

Enligt vår mening ger verksamhetsberättelsen riktiga och tillräckliga uppgifter om resultatet av OP Gruppens verksamhet samt om dess ekonomiska ställning i enlighet med i Finland gällande bestämmelser om upprättande av verksamhetsberättelse. Uppgifterna i verksamhetsberättelsen och det konsoliderade bokslutet är konfliktfria.

Helsingfors den 11 februari 2015
KPMG OY AB

Raija-Leena Hankonen
CGR