OP Gruppens struktur

OP Gruppen består av två delar:
1. sammanslutningen av andelsbanker
2. den övriga OP Gruppen.

OP Gruppens juridiska struktur:

Sammanslutningen av de andelsbanker utgörs av sammanslutningens centralinstitut OP Andelslag, företagen i centralinstitutets finansiella företagsgrupp, medlemskreditinstituten i centralinstitutet och företagen i medlemskreditinstitutens finansiella företagsgrupper samt sådana kreditinstitut, finansiella institut och tjänsteföretag av vilkas röster de ovan nämnda företagen tillsammans innehar över hälften.

OP Gruppen består av sammanslutningen av andelsbanker och sådana företag som inte ingår i sammanslutningen, men av vilkas röster företag som hör till sammanslutningen innehar över hälften. Omfattningen hos OP Gruppen skiljer sig från omfattningen hos sammanslutningen av andelsbanker genom att OP Gruppen också omfattar andra företag än kreditinstitut, finansiella institut eller tjänsteföretag. De viktigaste av de här företagen är försäkringsbolagen, som tillsammans med sammanslutningen bildar ett finans- och försäkringskonglomerat.

OP Gruppens och sammanslutningen av andelsbankers juridiska struktur presenteras närmare i OP Gruppens bokslut. Sammanslutningen av andelsbanker utgör inte en sådan koncern som avses i bokföringslagen och inte heller en sådan finansiell företagsgrupp som avses i kreditinstitutslagen. Centralinstitutet för sammanslutningen upprättar ett sådant konsoliderat bokslut för sammanslutningen som avses i 9 § i lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker.

Minimibeloppet av kapitalbasen och likviditeten hos de företag som ingår i sammanslutningen av andelsbanker övervakas konsoliderat. Centralinstitutet svarar för medlemskreditinstitutens skulder och medlemskreditinstituten är solidariskt ansvariga för varandras skulder.