År 2014 i sammandrag

 • Gruppens resultat före skatt 2014 var 915 miljoner euro (701), dvs. 31 % bättre än under jämförelseperioden.
 • Gruppens intäkter ökade med 8 %, medan kostnaderna minskade från året innan.
 • Nedskrivningarna av fordringar uppgick till 88 miljoner euro (84), och utgjorde en ringa del på 0,12 % av kredit- och garantistocken.
 • Gruppens ägarkunder och OP-bonuskunder samlade under 2014 bonus och avkastning på placeringar i eget kapital för uppskattningsvis totalt 216 miljoner euro (193).
 • Gruppens skatter för räkenskapsperioden var 337 miljoner euro (120).
 • Resultatet för alla tre rörelsesegment förbättrades klart:
   • Bankrörelsens resultat före skatt ökade med 45 % till 587 miljoner euro (404). Kostnads-/intäktsrelationen förbättrades med 6 %-enheter till 56 %. Utlåningen växte under ett år med 3,8 % och inlåningen med 3,0 %.
   • Skadeförsäkringens resultat före skatt ökade med 34 % till 223 miljoner euro (166). Den operativa totalkostnadsprocenten nådde nytt rekord och var 84,7. Premieinkomsten ökade med 5 % under räkenskapsperioden.
   • Kapitalförvaltningens resultat före skatt växte med 43 % till 161 miljoner euro (113). Placeringsfondernas kapital ökade på ett år med 21 % och de fondanknutna försäkringsbesparingarna med 21 %.
   • Antalet gemensamma kunder inom bank- och skadeförsäkringsrörelsen ökade med 72 000 till 1 590 000.
 • Under 2014 löste OP Gruppen in aktierna i Pohjola Bank av utomstående aktieägare för 2,4 miljarder euro, och Pohjolas aktie avnoterades från Helsingforsbörsen 30.9.2014.
 • Trots förvärvet av aktierna i Pohjola Bank är gruppens kapitaltäckning god. Vid slutet av december var CET1-kapitaltäckningen 15,1 % (17,1). Före slutet av året hade Avkastningsandelar som stärker CET1-kapitaltäckningen emitterats för 1 561 miljoner euro.
 • Resultatet 2015 beräknas bli ungefär lika stort som eller större än 2014. Närmare information finns under "Utsikter för 2015".

OP Gruppens nyckeltal1–12/2014 1–12/2013 Förändring, %
Resultat före skatt, milj. e 915 701 30,6

Bankrörelse 587 404 45,1

Skadeförsäkring 223 166 34,4

Kapitalförvaltning 161 113 42,5
Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 195 193 0,7

31.12.2014 31.12.2013 Förändring, %
Kärnprimärkapitaltäckning CET1, %** 15,1 17,1 -2,0*
Kapitalbasen i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen (Konglomeratlagen)** 1,89 2,19 -0,3*
Över 90 dagar förfallna fordringar i kredit- och garantistocken, % 0,38 0,42 -0,04*
Bank- och försäkringsrörelsens gemensamma kunder (1000) 1 590 1 518 4,7

* förändring i relationstalet ** jämförelseuppgifterna har redovisats som uppskattningar i enlighet med de bestämmelser som trädde i kraft 1.1.2014.