Centrala resultat- och balansposter samt ekonomiska nyckeltal

Milj. e 2010 2011 2012 2013 2014
Centrala resultatposter, milj. e
Räntenetto 917 1 030 1 003 915 1 043
Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 382 312 433 524 593
Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 100 72 108 175 197
Provisionsintäkter, netto 563 574 584 694 727
Övriga intäkter 210 173 243 267 229
Personalkostnader 643 689 764 791 741
Övriga kostnader 643 669 730 806 851
Nedskrivningar av fordringar 149 101 99 84 88
Återföringar till ägarkunder 163 176 192 193 195
Resultat före skatt 575 525 586 701 915
Centrala balansposter - aktiva, milj. e
Fordringar på kreditinstitut 1 121 1 104 840 849 686
Fordringar på kunder 56 834 60 331 65 161 68 142 70 683
Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse 3 164 3 205 3 492 3 479 3 797
Tillgångar i livförsäkringsrörelse 7 544 7 006 9 173 9 872 11 238
Finansiella tillgångar som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen och investeringstillgångar 7 958 8 624 6 954 9 290 9 927
Immateriella och materiella tillgångar 1 875 1 871 2 030 2 065 2 113
Övriga poster 5 220 9 765 12 120 7 294 11 983
Aktiva totalt 83 715 91 905 99 769 100 991 110 427
Centrala balansposter - passiva, milj. e
Skulder till kreditinstitut 1 696 1 783 1 965 1 039 1 776
Skulder till kunder 39 205 45 974 49 650 50 157 51 163
Skuldebrev emitterade till allmänheten 19 577 20 005 19 270 21 428 24 956
Efterställda skulder 1 825 1 555 1 736 1 466 1 212
Skulder för skadeförsäkringsrörelse 2 350 2 508 2 592 2 746 2 972
Skulder för livförsäkringsrörelse 7 290 6 932 8 970 9 771 11 230
Övriga poster av främmande kapital 5 232 6 907 8 452 6 660 9 904
Eget kapital 6 539 6 242 7 134 7 724 7 213
Passiva totalt 83 715 91 905 99 769 100 991 110 427
Ekonomiska nyckeltal, %
Räntabilitet på eget kapital, ROE 6,9 6,8 7,0 8,9 8,1
Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde 9,5 0,4 14,1 8,7 5,7
Räntabilitet på totalt kapital, ROA 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6
Soliditet 7,8 6,8 7,2 7,6 6,5
Kostnadernas andel av intäkterna 59 63 63 62 57
Kärnprimärkapitaltäckning 12,6 14,0 14,8 17,3 15,1
Kapitaltäckningsgrad 12,8 14,0 14,8 17,3 17,3
Kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans-
och försäkringskonglomerat
1,70 1,80 1,90 1,90 1,89

*)För 2010-2013 har redovisats relationstal utan övergångsbestämmelser, som kärnprimärkapitaltäckning har redovisats Core Tier 1-kapitaltäckningen.