Förändringar i OP Gruppens struktur

I OP Gruppens bokslut konsolideras 181 andelsbanker (183) och deras koncernbolag, OP Andelslagskoncernen och Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag.

OP-Pohjolas nya namn är OP. Bank-, skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningsrörelserna samlas alla i fortsättningen under varumärket OP. OP-Pohjola-gruppens nya namn OP Gruppen togs i bruk från 1.1.2015. Samtidigt ändrades centralinstitutet OP-Pohjola anl:s namn till OP Andelslag.

Koillis-Savon Seudun Osuuspankki har 28.2.2014 fusionerats med Pohjois-Savon Osuuspankki.

Juuan Osuuspankki har 31.3.2014 fusionerats med Joensuun Seudun Osuuspankki, vars firma i samband med fusionen ändrades till Pohjois-Karjalan Osuuspankki.

Östnylands Andelsbank och Porvoon Osuuspankki har 9.12.2014 godkänt en fusionsplan, enligt vilken Östnylands Andelsbank fusioneras med Porvoon Osuuspankki, vars firma ändras till Östnylands Andelsbank. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 31.7.2015.

Planeringen och utredningen av de strukturella arrangemangen och de olika alternativen för de juridiska strukturerna i OP Gruppens centralinstitutskoncern fortsätter. I samband med den fortsatta planeringen av de strukturella arrangemangen överväger vi också möjligheten att skilja åt OP Gruppens centralbanksfunktioner, som för närvarande är en del av Pohjola Bank Abp, till ett dotterbolag som helt ägs av OP Andelslag. Också i fortsättningen kommer OP Gruppens bankrörelse att i sin helhet omfattas av det solidariska ansvaret på det sätt som fastställs i lagstiftningen. Inga beslut har fattats om på vilket sätt de här arrangemangen ska genomföras eller om tidtabellen för dem.

Pohjola-koncernen planerar att genomföra strukturarrangemang med anledning av OP Gruppens centralinstituts uppköpserbjudande så att bl.a. skadeförsäkrings- och kapitalförvaltningssegmenten överförs från Pohjola-koncernen till centralinstitutets direkta ägo. För Kapitalförvaltningens del är planen att genomföra överföringen under 2015. Dessutom kommer Helsingfors OP Bank Abp:s och Pohjola Bank Abp:s affärsrörelser att förenas under en gemensam ledning. Strukturarrangemangen påverkar inte direkt rapporteringen för OP Gruppens affärsrörelsesegment.

OP Gruppen har förvärvat Checkout Finland Oy, som tillhandahåller betalningstjänster för finländska nätaffärer.

OP Gruppen är redo att stöda POP-bankerna då det gäller att reda ut och förverkliga deras framtidsbeslut. För att en bank inom POP Bankgruppen ska kunna övergå till OP Gruppen krävs alltid initiativ av den bank som vill övergå. En eventuell anslutning av POP-banker till OP Gruppen måste också ligga i OP Gruppens och dess medlemsbankers intresse.

Osuuspankki Poppia, Laihian Osuuspankki och Multian Osuuspankki, som hör till POP Bankgruppen har beslutat ansluta sig till OP Gruppen som självständiga andelsbanker. Osuuspankki Poppias andelsstämma fattade beslutet 18.11.2014, Laihian Osuuspankkis andelsstämma 15.1.2015 och Multian Osuuspankkis extra andelsstämma 29.1.2015.

Keiteleen Osuuspankki, som hör till POP Bankgruppen, och Pielaveden Osuuspankki, som hör till OP Gruppen, har 15.10.2014 undertecknat en fusionsplan, enligt vilken Keiteleen Osuuspankki fusioneras med Pielaveden Osuuspankki, vars firma ändras till Nilakan Seudun Osuuspankki. Den planerade registreringstidpunkten för verkställandet av fusionen är 31.5.2015.