Formler för nyckeltalen

Formler för nyckeltalen


Räntabilitet på eget kapital (ROE), % = Räkenskapsperiodens resultat x 100

Eget kapital (medeltalet vid årets början och slut)

Räntabilitet på eget kapital till verkligt värde, % = Räkenskapsperiodens totalresultat x 100

Eget kapital (medeltalet vid årets början och slut)

Räntabilitet på totalt kapital (ROA), % = Räkenskapsperiodens resultat x 100

Balansomslutning i snitt (medeltalet vid årets början och slut)

Soliditet, % = Eget kapital x 100

Balansomslutning

Kostnadernas andel av intäkterna, % = Personalkostnader + övriga administrationskostnader + övriga rörelsekostnader x 100

Räntenetto + nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse + nettointäkter från livförsäkringsrörelse + provisionsintäkter och kostnader, netto + nettointäkter från handel + nettointäkter från placeringsverksamhet + övriga rörelseintäkter + andel av intresseföretagens resultat

Core Tier 1, % = Primärkapital totalt exkl. kapitallån och underskott i supplementärkapital som täcks med kapitallån x 8

Totalt kapitalbaskrav

Kärnprimärkapitaltäckning (CET1)*), % = Kärnprimärkapital (CET1) x 100

Totalt riskvägt exponeringsbelopp
*) Kärnprimärkapital (CET1) enligt definitionen i artikel 26 och totalt riskvägt exponeringsbelopp enligt definitionen i artikel 90 i EU:s förordning 575/2103

Primärkapitalrelation, % = Primärkapital x 8

Totalt kapitalbaskrav

Kapitalrelation, % = Kapitalbas totalt x 8

Totalt kapitalbaskrav

Kapitaltäckningsgraden enligt lagen om tillsyn över finans-
och försäkringskonglomerat
= Konglomeratets kapitalbas totalt

Minimibeloppet av konglomeratets kapitalbas totalt

På annan plats i verksamhetsberättelsen förekommer dessutom följande nyckeltal:

Skadeförsäkring:

Totalkostnadsprocent Skadeprocent + driftskostnadsprocent
(exkl. diskontering av pensionsansvar) Riskprocent + omkostnadsprocent

Skadeprocent (exkl. diskontering av pensionsansvar) = Ersättningar och skaderegleringskostnader x 100

Premieintäkter (netto)

Driftskostnadsprocent = Driftskostnader + avskrivningar/justeringar av immateriella tillgångar som uppkommit i samband med företagsköp x 100

Premieintäkter (netto)

Riskprocent (exkl. diskontering av pensionsansvar) = Ersättningar exkl. skaderegleringskostnader x 100

Premieintäkter (netto)

Operativ totalkostnadsprocent Operativ skadeprocent + operativ driftskostnadsprocent
Operativ riskprocent + operativ omkostnadsprocent

Operativ riskprocent = Ersättningar exkl. skaderegleringskostnader och förändringar i beräkningsgrunden x 100
(exkl. diskontering av pensionsansvar) Premieintäkter exkl. förändringar i beräkningsgrunden (netto)

Operativ skadeprocent = Ersättningar exkl. förändringar i beräkningsgrunden x 100

Premieintäkter exkl. förändringar i beräkningsgrunden (netto)

Operativ driftskostnadsprocent = Driftskostnader x 100

Premieintäkter exkl. förändringar i beräkningsgrunden (netto)

Omkostnadsprocent = Driftskostnader och skaderegleringskostnader x 100

Premieintäkter (netto)

Operativ omkostnadsprocent = Driftskostnader och skaderegleringskostnader x 100

Premieintäkter (netto) exkl. förändringar i beräkningsgrunden

Solvensprocent = Solvenskapital x 100

Premieintäkter
Livförsäkring:

Omkostnadsprocent = Driftskostnader före förändringen i aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar + kostnader för ersättningshandläggning x 100

Belastningsinkomst