Förvärvet av aktierna i Pohjola Bank

OP Andelslag (tidigare OP-Pohjola anl) har genomfört det uppköpserbjudande som det offentliggjorde i februari 2014 och genom beslut av en skiljedomstol fått äganderätt till alla aktier i Pohjola Bank Abp i enlighet med 18 kap. 6 § i aktiebolagslagen. Handeln med Pohjola Bank Abp:s aktier i serie A upphörde till följd av skiljedomstolens beslut 29.9.2014 och aktien avnoterades från Helsingforsbörsen 30.9.2014. OP Andelslag är införd som enda aktieägare i Pohjola Bank Abp:s aktieägarförteckning 7.10.2014. Aktierna i Pohjola Bank Abp avfördes från värdeandelssystemet 28.11.2014.

Längden på skiljedomstolens inlösenförfaranden är enligt inlösningsnämnden i snitt cirka sex månader. Inlösenförfarandet för minoritetsaktierna i Pohjola beräknas därför i sin helhet pågå till första hälften av 2015. OP Andelslag har betalat den ostridiga delen av lösenbeloppet till minoritetsägarna i Pohjola 29.10.2014.