Gruppens resultat och omslutning

Resultatanalys


Milj. e 2014 2013 Förändring, %
Bankrörelse 587 404 45,1
Skadeförsäkring 223 166 34,4
Kapitalförvaltning 161 113 42,5
Resultat före skatt 915 701 30,6
Förändring i fonden för verkligt värde, brutto 152 -39
Resultat före skatt till verkligt värde 1 067 662 61,2
Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, % *) 16,5 15,2 1,3*
Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav till verkligt värde, % *) 19,1 15,0 4,2*
Intäkter


Räntenetto 1 043 915 14,0

Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 593 524 13,2

Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 197 175 12,5

Provisionsintäkter, netto 727 694 4,8

Nettointäkter från handel och placeringsverksamhet 162 182 -10,8

Övriga rörelseintäkter 67 85 -21,6
Övriga intäkter totalt 1 746 1 660 5,2
Intäkter totalt 2 789 2 575 8,3
Kostnader


Personalkostnader 741 791 -6,4
Övriga administrationskostnader 414 384 7,6
Övriga rörelsekostnader 437 422 3,6
Kostnader totalt 1 592 1 598 -0,4
Nedskrivningar av fordringar 88 84 5,4
Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder


Bonus 189 182 3,6
Räntor på andels- och tilläggsandelskapital 6 11 -48,1
Återföringar totalt 195 193 0,7

*) 12 mån. glidande, förändringen anges som förändring av relationstalet

Övriga nyckeltal


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013 Förändring, %
Fordringar på kunder 70 683 68 142 3,7
Tillgångar i livförsäkringsrörelse 11 238 9 872 13,8
Tillgångar i skadeförsäkringsrörelse 3 797 3 479 9,1
Skulder till kunder 51 163 50 157 2,0
Skuldebrev emitterade till allmänheten 24 956 21 428 16,5
Eget kapital 7 213 7 724 -6,6
Omslutning totalt 110 427 100 991 9,3

Som jämförelsetal för resultatet har använts talen för motsvarande perioder 2013. För balansräkningstal och andra tal av tvärsnittstyp har som jämförelsetal använts talet vid slutet av 2013 om inte annat nämns. Jämförelseuppgifterna har korrigerats till följd av att standarden IFRS 10 Koncernredovisning har tagits i bruk.

Januari–december

OP Gruppens resultat före skatt ökade med 31 procent till 915 miljoner euro (701). Resultatet förbättrades särskilt av att räntenettot och skadeförsäkringens nettointäkter ökade. Likaså ökade provisionsintäkterna och livförsäkringens nettointäkter. Kostnaderna har slutat öka, vilket bidrar till hela gruppens resultatförbättring.

Räntenettot ökade med 14 procent. Ökningen i räntenettot beror på att utlåningens snittmarginal har stigit och på att omslutningen har växt. Till ökningen i räntenettot bidrog också den gynnsamma utvecklingen i kapitalmarknadsprodukternas räntenetto och minskningen i kostnaderna för inlåningen.

Gruppens kostnader minskade med 0,4 procent, och de var 6 miljoner euro mindre än under jämförelseperioden. Under räkenskapsperioden ökade de övriga rörelsekostnaderna på grund av kostnader av engångsnatur på totalt 12 miljoner euro i anslutning till inlösen av aktierna i Pohjola Bank. Utan de här engångsposterna, som påverkar jämförbarheten, minskade kostnaderna med 1,1 procent.

Till följd av effektiviseringsåtgärderna och utläggningen av ICT-funktionerna minskade gruppens personalkostnader med 6,4 procent, och de var 50 miljoner euro mindre än under jämförelseperioden. Utläggningen och förnyandet av verksamhetsmodellerna i anslutning till den bidrog till att ICT-kostnaderna och de övriga rörelsekostnaderna ökade.

Resultatförsvagande nedskrivningar på olika resultatposter bokfördes för totalt 113 miljoner euro (131), varav 88 miljoner euro (84) bokfördes på krediter och övriga fordringar. Nettonedskrivningarna av krediter och övriga fordringar var små, dvs. 0,12 procent (0,12) av kredit- och garantistocken. Gruppvisa nedskrivningar, dvs. reserveringar för nedskrivningar av fordringar som redan har skett men som inte ännu är kända, har bokförts kumulativt för totalt 65 miljoner euro, och ökningen från årets början var 7 miljoner euro.

OP Gruppens skatter för räkenskapsperioden 2014 ökade med 217 miljoner euro till 337 miljoner euro. Gruppens inkomstskatt efter förändringar i uppskjutna skatter uppgick till 308 miljoner euro (36). Den effektiva skattesatsen var 33,6 procent (5,1). Under räkenskapsperioden ökade den effektiva skattesatsen på grund av skatten på överlåtelsevinsten av gruppens interna köp i anslutning till förvärvet av aktierna i Pohjola Bank och den inkomstskatt som föranleds av upplösningen av Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolags utjämningsbelopp. Under jämförelseperioden minskade den effektiva skattegraden avsevärt av förändringen i skattesatsen.

Bankrörelsens resultat före skatt var 587 miljoner euro (404). Bankrörelsens resultatutveckling stöddes särskilt av att räntenettot växte. Också provisionsintäkterna ökade från jämförelseperioden. Kostnaderna minskade med 0,8 procent till 1 082 miljoner euro (1 090). Personalkostnaderna minskade med 5,6 procent till 456 miljoner euro (483). ICT-kostnaderna var 12 miljoner euro större än under jämförelseperioden.

Skadeförsäkringens operativa totalkostnadsprocent var historiskt låg på årsplanet sett, dvs. 84,7 (86,9). Utan effekten av ändringen i beräkningsgrunden förbättrades lönsamheten till följd av ökningen i premieintäkterna och den gynnsamma skadeutvecklingen. Under räkenskapsperioden bokfördes en resultatförsvagande ändring i beräkningsgrunden för försäkringsskulden på 62 miljoner euro (38). Driftskostnadsprocenten utvecklades också gynnsamt. De nettointäkter från placeringsverksamheten som resultatförts ökade med 40 miljoner euro från jämförelseperioden.

Kapitalförvaltningssegmentets resultat före skatt förbättrades från jämförelseperioden till följd av de ökade provisionsintäkterna och intäkterna från livförsäkringens placeringsverksamhet. Segmentets provisionsintäkter var 19 procent större än under jämförelseperioden på grund av att de förvaltade medlen ökat.

OP Gruppens fond för verkligt värde före skatt uppgick vid slutet av räkenskapsperioden till 531 miljoner euro (409). Resultatet före skatt till verkligt värde var 1 067 miljoner euro (662).

Vid slutet av räkenskapsperioden uppgick det egna kapitalet till 7,2 miljarder euro (7,7). Förvärvet av aktierna i Pohjola Bank under räkenskapsperioden minskade det egna kapitalet med 2,4 miljarder euro. Det egna kapitalet ökade av gruppens resultat och emissionen av Avkastningsandelar. Vid slutet av räkenskapsperioden ingick Avkastningsandelar för 1,6 miljarder euro (0) i eget kapital.

OP Gruppens ekonomiska mål på lång sikt31.12.2014 31.12.2013 Mål
Kapitaltäckningen enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 1,89 2,19 1,6
Avkastning på ekonomiskt kapitalkrav, % (12 mån. glidande) 16,5 15,2 20
Tillväxtdifferens mellan intäkter och kostnader, %-enh. (under 3 års tid) 13,8 -2,8 >0 %-enh.
       

Avkastningen på det ekonomiska kapitalkravet sjönk till följd av skatten på 109 miljoner euro på överlåtelsevinsten av gruppens interna köp i anslutning till förvärvet av aktierna i Pohjola Bank och den inkomstskatt på 50 miljoner euro som föranleds av upplösningen av Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolags utjämningsbelopp. Utan effekten av de här interna transaktionerna hade avkastningen på det ekonomiska kapitalkravet stigit till 19,9 procent.


Resultaträkningens huvudposter per kvartal2014 2014 2013 Förändring
Milj. e 1–3 4–6 7–9 10–12
%
Räntenetto 251 254 269 269 1 043 915 14,0
Nettointäkter från skadeförsäkringsrörelse 151 159 143 139 593 524 13,2
Nettointäkter från livförsäkringsrörelse 80 41 47 29 197 175 12,5
Provisionsintäkter, netto 197 173 177 179 727 694 4,8
Övriga intäkter 56 75 52 46 229 267 -14,3
Intäkter totalt 736 703 688 663 2 789 2 575 8,3
Personalkostnader 195 190 166 190 741 791 -6,4
Övriga administrationskostnader 112 102 98 101 414 384 7,6
Övriga rörelsekostnader 113 107 107 110 437 422 3,6
Kostnader totalt 420 400 371 401 1 592 1 598 -0,4
Nedskrivningar av fordringar 10 23 17 38 88 84 5,4
Återföringar till ägarkunder och OP-bonuskunder 49 49 49 48 195 193 0,7
Resultat före skatt 257 231 251 176 915 701 30,6