Investeringar och tjänsteutveckling

OP Andelslag och dess dotterföretag svarar för utvecklingen av OP Gruppens tjänster. Av kostnaderna i anslutning till tjänsteutveckling består en betydande del av ICT-investeringar och definitioner i anslutning till dem.

OP Andelslagskoncernens utvecklingskostnader uppgick i januari–december till 111 miljoner euro (109). Kostnaderna omfattar licensavgifter, köptjänster samt OP Andelslagskoncernens aktiverade egna arbete.

De ICT-investeringar som aktiverats i balansräkningen under räkenskapsperioden uppgick till 83 miljoner euro (103). Av investeringarna under räkenskapsperioden riktade sig 72 miljoner euro (85) till bankrörelsen, 9 miljoner euro (12) till skadeförsäkringen och 2 miljoner euro (6) till kapitalförvaltningen.

OP Gruppen började 2012 bygga om sina kontorshus i Vallgårdskvarteret. Bygget blir färdigt senast sommaren 2015. Byggets totala kostnader är knappt 250 miljoner euro. Vid slutet av räkenskapsperioden hade kostnader uppkommit för totalt 165 miljoner euro.