Kapitaltäckning

OP Gruppens kapitalbas uträknad enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (konglomeratlagen) överskred vid slutet av december lagens minimibelopp med 2 984 miljoner euro (3 764). Jämförelsetalen för kapitaltäckningen har presenterats som uppskattningar på basis av bestämmelserna som trädde i kraft 1.1.2014. Bufferten enligt konglomeratlagen minskade till följd av förvärvet av aktierna i Pohjola Bank Abp och bufferten växte av gruppens resultat och emissionen av Avkastningsandelar. Gruppens kapitalbas i förhållande till minimibeloppet av kapitalbasen var efter köpet av aktierna i Pohjola Bank fortfarande god, dvs. 1,89 (2,19).

Till följd av finanskrisen skärptes bankernas kapitaltäckningsregler. Målet för ändringarna är bland annat att förbättra kvaliteten på kapitalbasen, öka kapitalbuffertarna, minska cykliskheten i kapitalkravet och bankernas skuldsättning samt att fastställa kvantitativa begränsningar för likviditetsrisken. Ändringarna träder i kraft 2014–2019. Ändringarnas väsentligaste inverkan på OP Gruppens kapitaltäckning enligt konglomeratlagen beror på storleken på de kommande buffertkraven på kreditinstituten och sättet att beräkna dem. Ändringarnas inverkan på kapitaltäckningen enligt kreditinstitutslagen beskrivs närmare under rubriken Kapitaltäckning i avsnittet Bankrörelse.

Också försäkringssektorns solvensbestämmelser håller på att ändras. Genom ändringen av försäkringssektorns bestämmelser, Solvens II, strävar man efter att förbättra kvaliteten på försäkringsbolagens kapitalbas, förbättra bolagens egen riskhantering, göra kapitalkravet mer riskbaserat och förenhetliga försäkringssektorns solvensbestämmelser i Europa. Bestämmelserna är ännu delvis under arbete, och de kommer att träda i kraft vid början av 2016. Bestämmelserna kommer att strama åt kapitalkraven samt öka beloppet av kapitalbasen, vilket nettomässigt minskar kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen. Enligt rådande bedömningar kommer kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen att hållas stark.

Skadeförsäkringsrörelsen och hela livförsäkringsrörelsen uppfyller redan nu kapitalkravet enligt Solvens II-förslaget (SCR).

Övergång till Europeiska centralbankens (ECB) tillsyn

OP Gruppens kreditinstitutsverksamhet underställdes ECB:s tillsyn i november 2014. Som en del av övergången genomförde ECB under 2014 en samlad bedömning som omfattade en riskanalys, en omfattande översyn av tillgångarnas kvalitet i kreditinstitutsverksamheten och ett stresstest. Syftet med ECB:s översyn av tillgångarnas kvalitet och stresstest var att öka öppenheten i de europeiska bankernas verksamhet och samtidigt få bekräftat att bankernas kapitalisering är tillräcklig. Den nya bedömningen med enhetliga principer och en stram tidtabell omfattade sammanlagt 130 europeiska banker.

Resultatet av den samlade bedömningen publicerades 26.10.2014. OP Gruppens riskhanteringsförmåga var stark enligt resultaten. På basis av resultaten från den samlade bedömningen uppdaterades den modell för kredit- och motpartsrisker som tillämpas på värderingen av derivat och modellen för gruppvisa nedskrivningar. Ändringarna har inte haft någon väsentlig inverkan på bokslutet eller principerna för upprättande av bokslutet.