Kundrelationer

Vid slutet av december hade gruppens andelsbanker 1,4 miljoner ägarkunder, dvs. 30 000 fler än ett år tidigare.

Efter inlösen av Pohjola Banks minoritetsaktieägares aktier ägs OP Gruppen i sin helhet av andelsbankernas medlemmar. Andelsbankernas medlemmar kan placera i OP Gruppens andelsbanker genom Avkastningsandelar som räknas till det egna kapitalet.

Totalt uppgick andelsbankernas ägarkunders placeringar i andelsbankernas Avkastningsandelar, medlemsandelar och tilläggsandelar vid slutet av december till 1,9 miljarder euro (0,8).

Andelsbankerna uppskattas för 2014 betala ränta på Avkastningsandelarna och tilläggsandelarna för totalt 27 miljoner euro (11). Avkastningsmålet för Avkastningsandelarna är 3,25 procent, och avkastningen beräknas från placeringsdagen.

Andelsbankerna och Helsingfors OP Bank Abp, som verkar i huvudstadsregionen, hade totalt 1,4 miljoner OP-bonuskunder vid slutet av december.

Värdet av den bonus som OP-bonuskunderna samlat på basis av koncentreringen av sina bank- och försäkringsärenden var totalt 189 miljoner euro (182) för januari–december. Bonus användes för totalt 86 miljoner euro (88) för banktjänster, 12 miljoner euro (11) för kapitalförvaltningstjänster och 95 miljoner euro (89) för premier för skadeförsäkringsprodukter. OP-bonus användes för 1 912 000 försäkringsräkningar (1 783 000), av vilka 255 000 (253 000) betalades helt med bonus.

 

 

Antalet kunder i OP Gruppen i Finland var vid slutet av december 4 284 000. Antalet privatkunder var 3 848 000 och antalet företagskunder 436 000. Antalet gemensamma kunder inom bank- och skadeförsäkringsrörelsen ökade under räkenskapsperioden genom korsförsäljningen med 72 000 till 1 590 000.

Antalet preferenskundshushåll inom skadeförsäkringen ökade under räkenskapsperioden med 40 000 hushåll (46 000). Vid slutet av december var antalet preferenskundshushåll 655 000. Under räkenskapsperioden beviljades preferenskundshushållen 72 miljoner euro i koncentreringsrabatter.