Omvärlden

Den globala ekonomin fortsatte 2014 att växa långsammare än i snitt. Utvecklingen varierade klart från land till land. Inom euroområdet började ekonomin småningom återhämta sig efter den tvååriga recessionen, men förtroendet för den ekonomiska återhämtningen sviktade under året bl.a. på grund av krisen i Ukraina.

Inflationen inom euroområdet avtog under året och blev till slut negativ då oljepriset rasade. Europeiska centralbanken (ECB) sänkte sin styrränta rekordlågt till 0,05 procent i september. Euriborräntorna sjönk till följd av centralbankens åtgärder. Under slutet av året försökte ECB förbättra den ekonomiska utvecklingen också genom ovanligare åtgärder, t.ex. köp av säkerställda obligationer på marknaden.

I Finland var den ekonomiska utvecklingen svag. Nationalprodukten stampade på stället, investeringarna minskade och arbetslösheten ökade. Priserna på bostäder sjönk med en knapp procent och bostadshandeln minskade. Under året förbättrades det ekonomiska läget en aning. Industrins orderstock började växa och exporten ökade något under slutet av året. Nedgången i oljepriset bromsade upp inflationen till 0,5 procent i december.

Bankernas utlåning till hushåll ökade i fjol med en långsam årstillväxt på 2 procent. Minskningen i nya uttagna bolån jämnade ut sig mot slutet av året. Utlåningen till företag ökade en aning snabbare än till hushåll på grund av att finansieringen av driftskapital ökat. Efterfrågan på krediter väntas 2015 förbli mer dämpad än i snitt.

På grund av de låga räntorna ökade inlåningen från privat- och företagskunder bara en aning från året innan. De tidsbundna insättningarna minskade fortfarande kraftigt, då medel överfördes till brukskonton samt spar- och placeringsobjekt med större risker.

Placeringsmarknaden utvecklades fortfarande gynnsamt, trots att marknadens riskindikatorer steg något under årets senare hälft. Fond- och försäkringsbesparingarna i Finland ökade i fjol med 13 procent. Nettoteckningarna i fonderna utvecklades gynnsamt hela året, och efterfrågan riktade sig särskilt till företagslånefonder. Premieinkomsten inom livförsäkring ökade med 10 procent från året innan. Överföringen av försäkringsbesparingar från grundränta till fondanknutna produkter fortsatte.

Skadeförsäkringsbranschens premieinkomst ökade enligt preliminära uppgifter med 5 procent under 2014. Skadekostnaderna ökade fortfarande långsammare än premieinkomsten.

Utsikterna för den globala ekonomin har förbättrats till följd av nedgången i oljepriset, men flera exceptionella risker kastar sin skugga över den ekonomiska utvecklingen. Euroområdets ekonomi växer fortfarande långsamt och är känslig för störningar. ECB inleder i mars ett program för köp av värdepapper, och det kommer att pågå åtminstone till september 2016. Euriborräntorna torde hela året hålla sig nära noll. Exporten blir livligare, vilket stöder ekonomin i Finland, men den ekonomiska utveckingen över lag är fortfarande svag.