OP Andelslags förvaltning

OP Gruppens centralinstituts (OP Andelslag) ordinarie andelsstämma hölls 20.3.2014. Till förvaltningsrådet återvaldes bland de ledamöter som stod i tur att avgå för en period som slutar 2017 verkställande direktör Vesa Lehikoinen, professor Jaakko Pehkonen, verkställande direktör Ari Kakkori, rektor Seppo Laaninen, ledande skötare Marita Marttila och industriråd Timo Parmasuo. I stället för professor Paavo Pelkonen som avgick från förvaltningsrådet på grund av åldersbestämmelserna valdes för perioden 2014–2015 utvecklingssekreterare Raita Joutsensaari och i stället för verkställande direktör Seppo Pääkkö som anhållit om avsked från förvaltningsrådet valdes för perioden 2014–2015 verkställande direktör Ari Väänänen. Förvaltningsrådet har sammanlagt 33 ledamöter.

Vid sitt konstituerande möte valde förvaltningsrådet professor Jaakko Pehkonen till ordförande. Till vice ordförande valdes lektor Mervi Väisänen och verkställande direktör Vesa Lehikoinen.

Till revisor valdes CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab, och huvudansvarig revisor har varit CGR Raija-Leena Hankonen utsedd av KPMG Oy Ab.

I omorganiseringen av OP Gruppens OP Andelslagskoncern utgörs kärnan i det nya ledningssystemet av tre rörelsesegment: bankrörelse, skadeförsäkring och kapitalförvaltning.

Som en del av förnyelsen av ledningssystemet utnämnde OP:s centralinstituts förvaltningsråd på våren 2014 direktionsledamöterna. Direktionens sammansättning från 1.10.2014:

Karhinen Reijo, chefdirektör, ordförande för direktionen
Vepsäläinen Tony, grupptjänster, vice ordförande för direktionen

Geber-Teir Carina, identitet och kommunikation
Himanen Jari, gruppstyrning
Lehtilä Olli, skadeförsäkring
Luhtala Harri, ekonomi och balanshantering
Nummela Harri, kapitalförvaltning
Palmén Erik, riskhantering
Pölönen Jouko, bankrörelse
Sarajärvi Teija, HR

Som sekreterare för direktionen och ersättare i direktionen med ansvar för juridiska ärenden fortsätter Markku Koponen.

OP Andelslags direktion och Pohjola Bank Abp:s styrelse har 16.12.2014 godkänt OP Gruppens kommunikations- och informationsgivningspolicy (disclosure policy) på grupplanet. Kommunikations- och informationsgivningspolicyn på grupplanet ersätter den informationsgivningspolicy som Pohjola offentliggjort 17.12.2013. Kommunikations- och informationsgivningspolicyn har offentliggjorts på OP Gruppens webbplats op.fi > OP Gruppen >Bolagsstyrning.