Personal och ersättningar

Vid slutet av räkenskapsperioden hade OP Gruppen 12 356 anställda (12 856). Antalet anställda var i genomsnitt 12 548 (13 461). Omorganiseringar och effektiviseringsåtgärder i andelsbankerna och OP Andelslagskoncernen bidrog till att antalet anställda minskade under rapportperioden.

Under räkenskapsperioden gick 323 personer (343) i pension från OP Gruppen. Medelåldern för de pensionerade var 61,7 år (61,7).

OP Gruppens rörliga ersättningar fördelar sig på kortsiktiga företagsvisa ersättningar och långsiktiga ersättningar på grupplanet.

OP Gruppens långsiktiga ersättningssystem på grupplanet består av ett ersättningssystem avsett för ledningen samt en personalfond avsedd för den övriga personalen.

Det långsiktiga ersättningssystemet för ledningen beslöts förlängas med en ny treårig intjäningsperiod 2014–2016. Dessutom fortsätter OP Gruppens personalfond med ettåriga intjäningsperioder.

OP Andelslags förvaltningsråd fattade på våren 2014 beslut om de nya målen på grupplanet i OP Gruppens långsiktiga ersättningssystem. Målen på grupplanet är desamma såväl i ersättningssystemet för ledningen som i OP Gruppens personalfond.

Ersättningssystemen har upprättats i enlighet med bestämmelserna om ersättningssystemen inom finansbranschen. Ersättningssystemet 2014–2016 iakttar huvudprinciperna för den föregående treåriga intjäningsperioden.

Som nya långsiktiga målmätare har OP Andelslags förvaltningsråd uppställt OP Gruppens resultat före skatt, gruppens kärnprimärkapitaltäckning (CET1) och ökningen i antalet koncentreringskunder.

Information om direktionsledamöternas och revisionsdirektörens anställning

Presidiet för centralinstitutets förvaltningsråd beslutar om lönen, ersättningar och övriga förmåner för OP Gruppens chefdirektör, som också fungerar som centralinstitutets verkställande direktör, och för de övriga direktionsledamöterna, ersättaren och revisionsdirektören i centralinstitutet. Villkoren för varje direktionsledamots, ersättarens och revisionsdirektörens tjänsteförhållande har fastställts i ett skriftligt direktörsavtal som förvaltningsrådet har godkänt.

Den information som enligt tillsynsförordningen krävs om ersättningar till personer som påverkar OP Gruppens riskposition offentliggörs årligen på OPs nätsidor.

År 2014 utbetalades till OPs chefdirektör 754 392 euro i lön och 18 134 euro i naturaförmåner samt 209 028 euro i kortfristiga och långfristiga ersättningar, dvs. totalt 981 554 euro.

De övriga direktionsledamöternas, ersättarens och revisionsdirektörens löner var 2 297 047 euro och naturaförmånerna 101 767 euro samt de kortfristiga och långfristiga ersättningarna 477 673 euro, dvs. totalt 2 876 488 euro.

I lönerna och ersättningarna ingår den andel av resultatlönerna för 2011, 2012 och 2013 som betalats ut 2014. Av de resultatlöner som chefdirektören och direktionsledamöterna har förtjänat in för 2013 har totalt 199 589 euro skjutits upp för utbetalning i tre poster under perioden 2015–2017. Uppskovsförfarandet baserar sig på ett förfarande enligt kreditinstitutslagen (610/2014), som beskrivs i not 57 om rörliga ersättningar i OP Gruppens IFRS-bokslut för 2014.

Pensionsåldern för chefdirektören och de övriga direktionsledamöterna och ersättaren samt revisionsdirektören är 63 år. Pensionsförmånerna bestäms i enlighet med pensionslagarna och OP Gruppens egna pensionssystem.

Chefdirektören omfattas av ett tilläggspensionsskydd från pensionsstiftelsen OP-Eläkesäätiö. Den intjänade pensionen hos stiftelsen kan betalas ut också före pensionsåldern enligt stadgarna som s.k. fribrevspension, om anställningen hos OP Gruppen upphör.

Tre av de övriga direktionsledamöterna omfattas av tilläggspensionsskyddet från OP-Eläkesäätiö. För de övriga direktionsledamöterna, ersättaren och revisionsdirektören har ordnats tilläggspensionsskydd genom OP-Livförsäkrings Ab.


Chefdirektören Övriga direktionsledamöter, ersättaren och revisionsdirektören Totalt
Regelbunden penninglön 754 392 2 297 047 3 051 439
Naturaförmåner 18 134 101 767 119 901
Del som utbetalats 2014 av den uppskjutna andelen av resultatlöner som intjänats under tidigare år (* 77 725 97 312 175 037
Intjänad resultatlön för 2013 218 838 492 414 711 252
Andel som betalats 2014 av resultatlönen 131 303 380 361 511 664
Andel som betalats ut i pengar av resultatlönen 65 651 296 322 361 973
Andel som betalats ut i instrument av resultatlönen 65 651 84 040 149 691
Uppskjuten andel av resultatlönen (** 87 536 112 053 199 589
2014 utbetalda löner, ersättningar och naturaförmåner totalt 981 554 2 876 488 3 858 042
2014 utbetalda löner, ersättningar och naturaförmåner samt uppskjuten resultatlön totalt 1 069 089 2 988 541 4 057 630

*) Innehåller den 2014 utbetalda andelen av den resultatlön som intjänats för 2011 och 2012. Utbetalningen av återstoden av den resultatlön som intjänats för 2011 och 2012 har skjutits upp till åren 2015–2016. Utbetalningen av de uppskjutna posterna förutsätter ett separat beslut.

**) Förfarande enligt kreditinstitutslagen (610/2014)

För tilläggspensionsskyddet från OP-Eläkesäätiö bokfördes inga kostnader 2014. Kostnaderna för tilläggspensionsförsäkringen hos OP-Livförsäkrings Ab var 460 310 euro. Kostnaderna för tilläggspensionerna har offentliggjorts bland de uppgifter som Europeiska bankmyndigheten EBA årligen samlar in om ersättningar i enlighet med Europaparlamentets och rådets tillsynsförordning 575/2013 och kapitaltäckningsdirektiv 2013/36.

Uppsägningstiden för chefdirektören, de övriga direktionsledamöterna, ersättaren och revisionsdirektören samt den uppsägningstid som arbetsgivaren tillämpar är 6 månader. Då anställningen upphör i fall som separat bestäms i direktörsavtal betalas till chefdirektören utöver lön för uppsägningstid en summa som motsvarar penninglönen för högst 12 månader och till de övriga direktionsledamöterna, ersättaren och revisionsdirektören en summa som motsvarar penninglönen för högst 6 månader.