Riskhantering och kapitalutvärdering samt riskposition

De viktigaste målen och principerna för riskhantering och kapitalutvärdering samt uppläggningen av dem i huvuddrag

Målet för riskhanteringen och kapitalutvärderingen är att trygga riskhanteringsförmågan för OP Gruppen och företagen i gruppen och genom det säkerställa kontinuiteten i verksamheten. Riskhanteringsförmågan bildas av en högklassig riskhantering som är dimensionerad enligt verksamhetens omfattning och krav samt en tillräcklig kapitaltäckning som baserar sig på lönsam affärsrörelse.

Riskhanteringen och kapitalutvärderingen omfattar identifiering, mätning, analys och begränsning av risker. Dessutom omfattar den tillförlitligt och oberoende fastställande av det kapitalbehov som olika risker och affärsverksamheter kräver samt planmässig allokering av kapital enligt den nuvarande och den planerade risktagningen. Även hanteringen av gruppens likviditet är en del av gruppens riskhantering och kapitalutvärdering.

OP Gruppens strategi innehåller prioritetsområdena för gruppens riskvilja och riskhantering. Prioriteringarnas syfte är att säkerställa att strategin genomförs. Enligt strategin ska gruppens riskhanteringsförmåga tryggas under alla förhållanden och risktagningen ska hållas moderat i relation till riskhanteringsförmågan. Varje företag i gruppen ska koncentrera sig på att genomföra sin roll enligt sin betjänings- och riskhanteringsförmåga i enlighet med gruppens gemensamma affärsmodeller.

OP Andelslag (centralinstitutet) ansvarar för OP Gruppens riskhantering och kapitalutvärdering och för att gruppens riskhanteringssystem är tillräckliga och tidsenliga. Centralinstitutet ger de företag som ingår i gruppen anvisningar för att säkerställa riskhanteringen och övervakar att de handlar i enlighet med myndigheternas bestämmelser, sina stadgar, centralinstitutets anvisningar och OP Gruppens interna rutiner samt i kundrelationer i enlighet med adekvata och etiskt acceptabla rutiner. De företag som hör till OP Gruppen svarar för den egna riskhanteringen och kapitalutvärderingen i enlighet med omfattningen och arten av deras verksamhet.

I OP Gruppen begränsas de mätbara riskerna med limiter och kontrollgränser som styr verksamheten såväl på grupplanet som i andelsbankerna och OP. Andelslagskoncernens företag. Centralinstitutets förvaltningsråd har satt ut risklimiter för OP Gruppens kapitaltäckning samt för kredit-, likviditets-, marknads- och försäkringsriskerna 2014.

OP Gruppens principer för riskhantering och kapitalutvärdering beskrivs närmare i not 2 till bokslutet "OP Gruppens principer för riskhantering och kapitalutvärdering".

OP Gruppens riskposition

Riskhanteringsförmåga

OP Gruppens riskposition har hållits stabil. Riskhanteringsförmågan är stark och tillräcklig för att trygga förutsättningarna för gruppens affärsrörelse.

OP Andelslags förvaltningsråd har uppställt limiter för gruppens kapitaltäckning enlig lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (kapitaltäckning enligt konglomeratlagen), kärnprimärkapitalrelationen (CET1) enligt EU:s tillsynsförordning och för den riskbaserade kapitaltäckningen.

Det lagstadgade minimikravet för kapitaltäckningen enligt konglomeratlagen är 1. Vid slutet av året var förhållandet mellan kapitalbasen och minimibeloppet 1,89 (2,19). Vid slutet av året var gruppens kapitalbas 2 984 miljoner euro (3 764) större än den lagstadgade gränsen.

Det lagstadgade minimikravet för kärnprimärkapitalrelationen (CET1) är 4,5 %. Vid slutet av året var gruppens kärnprimärkapitalrelation 15,1 %. Vid slutet av året var gruppens kapitalbas 3 936 miljoner euro större än den lagstadgade minimigränsen.

Kreditrisker

Kreditriskpositionen förblev stabil trots det dämpade ekonomiska läget. Den svaga ekonomiska utvecklingen kastar dock en skugga över utsikterna.

Kredit- och garantistocken växte under räkenskapsperioden med 2,6 miljarder euro till 73,6 miljarder euro. Privatkundernas andel av kredit- och garantistocken var 62 procent och företagens och bostadssammanslutningarnas andel var 36 procent. Över 90 dagar förfallna fordringar fanns för 279 miljoner euro (295), dvs. i förhållande till kredit- och garantistocken en aning mindre än ett år tidigare. Nettonedskrivningarna av krediter och övriga fordringar var små, dvs. 0,12 procent (0,12) av kredit- och garantistocken.

OP Gruppens branschrisker och exponeringar mot kunder är diversifierade. Vid slutet av året uppgick den största exponeringen som utgörs av en enskild motpart till 6,6 procent av gruppens kapitalbas (5,8). Det sammanlagda beloppet av betydande exponeringar mot kunder utgjorde 23,8 procent (5,8) av gruppens kapitalbas. Det sammanlagda beloppet av betydande exponeringar mot kunder ökade till följd av ökningen i antalet kunder som överskrider den gräns på 5 procent av kapitalbasen som tillämpas vid beräkningen.

Vid slutet av året var den största branschrisken 11,8 procent (11,1), och den bestod av bostadssammanslutningar. Gruppens interna risklimiter för branschriskerna och exponeringarna mot kunder beskrivs närmare i not 60 till bokslutet "OP Gruppens risklimiter".

Av företagskundernas exponeringar utgjorde exponeringarna på investeringsnivån 49 procent (46), och exponeringarna inom de två sämsta ratingklasserna uppgick till 501 miljoner euro (634), dvs. 1,5 procent (1,9).

Exponeringar mot privatkunder delas in i sex huvudklasser, och av dem hörde 81 procent (77) till de två bästa klasserna och 4 procent (4) till de två svagaste klasserna.

Förhållandet mellan förväntade förluster och exponeringsbeloppet vid fallissemang (EAD) var 0,22 procent (0,37). De förväntade förlusterna är en uppskattning av de genomsnittliga årliga förluster som beror på kreditriskerna som beräknats med OP Gruppens egna kreditriskmodeller. Uppdateringar av kreditriskmodellerna sänkte nyckeltalet från jämförelseperioden.

Merparten av OP Gruppens exponeringar mot länder gäller EU-länder. Länderfördelningen för gruppens exponeringar beskrivs närmare i not 62 till bokslutet för 2014.

Den information om kreditrisken som EU:s tillsynsförordning 575/2013 (CRR) förutsätter redogörs för i noterna om riskhanteringen till bokslutet för 2014 samt i kapitaltäckningsuppgifterna i enlighet med Pelare III.

Likviditetsrisken

OP Gruppens finansieringsposition och likviditet är goda. OP Gruppens tillgång på finansiering har hållits utmärkt. Under räkenskapsperioden emitterade gruppen tre lån med bostadssäkerhet till ett totalbelopp på 3,0 miljarder euro och andra långfristiga obligationslån för totalt 3,5 miljarder euro. Inlåningens andel av kreditstocken har hållits stabil.

OP Gruppen tryggar sin likviditet med en likviditetsreserv som i huvudsak består av tillgodohavanden på centralbanker och fordringar som godtas som säkerhet för centralbanksfinansiering. Likviditetsreserven förvaltas av den centralbank som ingår i OP Gruppen.

Likviditetsreservens säkerhetsvärde var vid räkenskapsperiodens slut 15,5 miljarder euro (12,3). Likviditetsreserven och de övriga källorna för tilläggsfinansiering i enlighet med beredskapsplanen räcker till för att täcka finansieringsbehoven för minst två år i situationer där marknadsupplåningen inte skulle fungera och där inlåningen skulle minska måttligt.

Likviditetsreserven och dess riskposition redogörs för närmare i segmentavsnittet Övrig rörelse i verksamhetsberättelsen.

Marknadsrisker

OP Gruppens marknadsriskposition hölls under räkenskapsperioden inom de fastställda limiterna.

De väsentligaste marknadsriskerna inom bankrörelsen förknippas med hur en förändring i räntorna påverkar räntenettot. Bankrörelsens ränterisk mätt med effekten av en räntesänkning på en procentenhet på räntenettot under 12 månader minskade på grund av nedgången i marknadsräntorna.

Det skedde inga markanta förändringar i skade- och livförsäkringens placeringsrisker, och riskpositionen har hållits stabil. Marknadsriskerna i likviditetsreserven som redovisas bland Övrig rörelse ökade.

I OP Gruppen finns den största valutarisken i skade- och livförsäkringens placeringar. Både i skade- och livförsäkringen ökade den öppna nettovalutapositionen mot euron en aning. I OP Gruppens bankrörelse har valutarisken koncentrerats till Pohjola Bank Abp, där valutarisken var låg hela året.

Placeringstillgångar


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013 Förändring
Pohjola Bank Abp 8 545 8 117 428
Skadeförsäkring 3 483 3 168 315
Livförsäkring 3 996 3 545 452
Andelsbankerna 796 950 -154
Andelsbankernas Ömsesidiga Försäkringsbolag 412 396 16
Totalt 17 232 16 174 1 058

Operativa risker

De största operativa riskerna förknippas med externa faktorer, såsom elektronisk datasäkerhet, blockeringsangrepp och utläggning av funktioner.

Vid årsskiftet utsattes OP Gruppen för ett kraftigt blockeringsangrepp. Angreppet ledde till serviceavbrott i gruppens tjänster, särskilt i nättjänsterna. De direkta ekonomiska konsekvenserna av angreppet var på grupplanet små. Blockeringsangreppet har polisanmälts och Centralkriminalpolisen utreder fallet. Gruppen har i början av året förbättrat sin förmåga att förebygga störningar i tjänsterna vid motsvarande angrepp i framtiden.

Försäkringsrisker

Inga väsentliga förändringar har skett i skade- och livförsäkringens försäkringstekniska risker. De låga marknadsräntorna höjde riskerna i diskonteringsräntan för skadeförsäkringens försäkringsskuld.

Skade- och livförsäkringens riskposition och solvens beskrivs utförligare i segmentdelen i den här verksamhetsberättelsen samt i noterna till bokslutet för 2014: 94−105 (skadeförsäkringen) och 107−114 (livförsäkringen).

Övriga risker

De centrala riskerna i gruppens förmånsbestämda pensionsplaner ansluter sig till nivån på diskonteringsräntan för pensionsansvaren och till avkastningen på de placeringstillgångar som utgör täckning för pensionsansvaren. Den ökning i nettoskulden för förmånsbestämda pensionsplaner som under räkenskapsperioden bokförts i övrigt totalresultat försvagade räkenskapsperiodens totalresultat före skatt med 380 miljoner euro. Det förmånsbestämda pensionsansvarets känslighet för förändringar i diskonteringsräntan beskrivs i not 39 till bokslutet 2014 Avsättningar och övriga skulder i punkten "Känslighetsanalys av centrala aktuariella antaganden".