Utsikter för 2015

Euroområdets ekonomi växer fortfarande långsamt och är känslig för störningar trots Europeiska centralbankens lindriga penningpolitik och andra åtgärder avsedda att stöda den ekonomiska tillväxten. Också den finländska ekonomiska tillväxten väntas fortfarande vara svag, trots att exporten har vänt mot en långsam tillväxt. Spänningen i den internationella politiken medför fortfarande osäkerhet för Finlands ekonomi och bromsar upp Finlands återhämtning från recessionen.

Den blygsamma ekonomiska utvecklingen i kombination med spänningarna i den internationella politiken försvagar förväntningarna på tillväxt inom finansbranschen. De historiskt låga räntorna belastar bankernas räntenetto och försvagar intäkterna från försäkringsbolagens placeringsverksamhet. Betydelsen av åtgärder som förbättrar kapitaltäckningen och lönsamheten ökar på grund av förändringarna i omvärlden och åtstramningen av bestämmelserna.

Trots den krävande omvärlden beräknas OP Gruppens resultat före skatt bli ungefär lika stort som eller större än 2014. De största osäkerhetsmoment som påverkar resultatprognosen förknippas med konsekvenserna av de låga räntorna, nedskrivningar av fordringar och ofördelaktiga förändringarna i placeringsmiljön.

Alla prognoser och bedömningar i den här verksamhetsberättelsen grundar sig på rådande uppfattning om den ekonomiska utvecklingen. De faktiska resultaten kan avvika betydligt.