OP Ryhmän rahavirtalaskelma

 

Milj. e 2014 2013
oikaistu*
Liiketoiminnan rahavirta    
Tilikauden tulos 607 665
Oikaisut tilikauden tulokseen 168 724
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+) -4 230 -5 828
Saamiset luottolaitoksilta 99 215
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 433 -326
Johdannaissopimukset 65 26
Saamiset asiakkailta -2 617 -3 215
Vahinkovakuutustoiminnan varat -199 -63
Henkivakuutustoiminnan varat -698 -421
Sijoitusomaisuus -393 -2 297
Muut varat -920 253
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-) 3 799 -934
Velat luottolaitoksille 732 -907
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 0 1
Johdannaissopimukset 60 -18
Velat asiakkaille 1 006 530
Vahinkovakuutustoiminnan velat 149 48
Henkivakuutustoiminnan velat 1 284 189
Varaukset ja muut velat 566 -777
Maksetut tuloverot -201 -173
Saadut osingot 102 106
A. Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 244 -5 440
Investointien rahavirta    
Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen lisäykset - -4
Eräpäivään asti pidettävien rahavarojen vähennykset 80 135
Tytäryritysten hankinnat hankintahetken rahavaroilla vähennettynä -3 -5
Tytäryritysten myynnit myyntihetken rahavaroilla vähennettynä 3 -
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -214 -228
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutukset 6 17
B. Investointien rahavirta yhteensä -128 -85

Rahoituksen rahavirrat
   
Velat, joilla on huonompi etuoikeus, lisäykset 60 -
Velat, joilla on huonompi etuoikeus, vähennykset - -234
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, lisäykset 38 820 24 466
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat, vähennykset -35 953 -22 003
Osuus- ja osakepääoma, lisäykset 2 432 183
Osuus- ja osakepääoman vähennykset -1 278 -195
Maksetut osingot ja osuuspääoman korot -76 -81
Palautukset omistajajäsenille - -7
Määräysvallattomilta omistajilta hankittu osuus Pohjola Pankki Oyj:stä -2 422 -
C. Rahoituksen rahavirta yhteensä     1 583 2 129
Rahavarojen nettomuutos (A+B+C) 1 699 -3 396

   
Rahavarat tilikauden alussa 2 476 5 873
Rahavarat tilikauden lopussa 4 175 2 476Milj. e 2014 2013
oikaistu*
Saadut korot 2 765 2 533
Maksetut korot -1 697 -1 694

Tilikauden tulokseen tehdyt oikaisut
 
Erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja muut oikaisut  
Saamisten arvonalentumiset 101 99
Vahinkovakuutustoiminnan realisoitumaton nettotulos 50 108
Henkivakuutustoiminnan realisoitumaton nettotulos -431 316
Kaupankäynnin käyvän arvon muutos 159 -214
Valuuttatoiminnan realisoitumaton nettotulos 79 2
Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutos 6 -12
Poistot 149 146
Osuus osakkuusyritysten tuloksista -1 3
Muut 48 262
     
Erät, jotka esitetään muualla kuin liiketoiminnan rahavirrassa    
Myyntivoitot, investointien rahavirtaan kuuluva osuus 1 -3
Osuuspääoman korot 6 11
Muut palautukset omistajajäsenille 0 7
Oikaisut yhteensä 168 724
     
Rahavarat    
Käteiset varat** 3 942 2 179
Vaadittaessa maksettavat saamiset luottolaitoksilta 233 298
Yhteensä 4 175 2 476

                               

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.

** Josta vahinkovakuutustoiminnan käteisiä varoja 40 miljoonaa euroa (4) ja henkivakuutustoiminnan 13 miljoonaa euroa (3).