OP Ryhmän tase

 

Milj. e Liitetieto 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
1.1.2013
oikaistu*
Käteiset varat 18 3 888 2 172 5 784
Saamiset luottolaitoksilta 19 686 849 841
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 20 427 537 358
Johdannaissopimukset 21 5 920 3 423 4 436
Saamiset asiakkailta 22 70 683 68 142 65 051
Vahinkovakuutustoiminnan varat 23 3 797 3 479 3 476
Henkivakuutustoiminnan varat 24 11 238 9 872 9 173
Sijoitusomaisuus 25 9 500 8 753 6 719
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 27 56 54 53
Aineettomat hyödykkeet 28 1 332 1 339 1 321
Aineelliset hyödykkeet 29 781 726 664
Muut varat 30 1 951 1 554 1 752
Verosaamiset 31 168 91 137
Varat yhteensä 110 427 100 991 99 766
 
Velat luottolaitoksille 32 1 776 1 039 1 966
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 33 4 4 3
Johdannaissopimukset 34 5 489 3 157 4 162
Velat asiakkaille 35 51 163 50 157 49 627
Vahinkovakuutustoiminnan velat 36 2 972 2 746 2 598
Henkivakuutustoiminnan velat 37 11 230 9 771 8 970
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 38 24 956 21 428 19 270
Varaukset ja muut velat 39 3 447 2 691 3 303
Verovelat 40 964 808 990
Lisäosuuspääoma 41 192 606 622
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 42 1 020 861 1 115
Velat yhteensä 103 214 93 267 92 627

Oma pääoma

OP Ryhmän omistajien osuus
Osakepääoma - 199 200
Osuuspääoma, jäsenosuudet 148 140 136
Osuuspääoma, tuotto-osuudet 1 561 - -
Muuntoerot 0 0 0
Rahastot 2 421 3 067 3 021
Kertyneet voittovarat 3 014 4 218 3 709
Määräysvallattomien omistajien osuus 69 100 73
Oma pääoma yhteensä   43 7 213 7 724 7 139
Velat ja oma pääoma yhteensä 110 427 100 991 99 766

                               

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.