OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

MUUT LIITETIEDOT

 

Liite 59. Segmenttiraportointi

 

Liiketoimintasegmentit


OP Ryhmän liiketoimintasegmentit ovat Pankkitoiminta, Vahinkovakuutus ja Varallisuudenhoito. Segmentteihin kuulumaton toiminta esitetään ryhmässä "Muu toiminta". Segmenttiraportointi laaditaan noudattaen OP Ryhmän tilinpäätöksen laatimisperiaatteita.

 

Yhtiöinä pankkitoiminta-segmenttiin sisältyvät osuuspankit, Helsingin OP Pankki Oyj, OP-Korttiyhtiö Oyj, OP-Asuntoluottopankki Oyj sekä eräät pienemmät pankkitoimintaa tukevat yhtiöt kokonaisuudessaan kuten Pivo Wallet Oy ja Checkout Finland Oy. Pohjola-konsernin pankkitoiminta-segmentti luetaan myös pankkitoiminta-segmenttiin. Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön toiminta sisältyy myös pankkitoiminta-segmenttiin, koska valtaosa yhtiön liiketoiminnasta muodostuu OP Ryhmän vähittäispankeille myönnetyistä luottovakuutuksista.

 

Korkokate on merkittävin pankkitoiminnan tuottoerä. Tuottoja kertyy myös palkkiotuottoina ja sijoitustoiminnasta. Kulut muodostuvat pääosin henkilöstö- ja muista hallintokuluista sekä toimipaikkaverkoston aiheuttamista kuluista sekä palautuksista omistajajäsenille. Liiketoiminnan merkittävin riskilaji on luottoriski, mutta liiketoimintaan sisältyy myös markkinariskejä ja operatiivisia riskejä.

 

Varallisuudenhoitosegmentti muodostuu ryhmän henki- ja eläkevakuutusliiketoimintaa harjoittavista OP-Henkivakuutus Oy:stä, Aurum Sijoitusvakuutus Oy:stä, rahastoliiketoimintaa harjoittavasta OP-Rahastoyhtiö Oy:stä sekä Pohjola-konsernin varainhoitoliiketoimintasegmentistä. Varallisuudenhoitosegmentin merkittävimmät tuottoerät ovat henkivakuutuksen korko- ja riskiliikkeen nettotuotot sekä henkivakuutus-, varainhoito- ja rahastoliiketoiminnan palkkiotuotot. Varallisuudenhoitosegmentin palkkiotuotot muodostuvat varainhoito- ja rahastoliiketoiminnan sekä henkivakuutusten palkkioista.

 

Vahinkovakuutus-segmenttiin sisältyy OP Ryhmän vahinkovakuutusyhtiöiden eli Pohjola Vakuutus Oyj:n, Vahinkovakuutusosakeyhtiö Eurooppalaisen, A-Vakuutus Oy:n, Baltiassa toimivien Seesam-yhtiöiden liiketoiminta sekä vahinkovakuutusta tukevien palveluyhtiöiden toiminta.

 

Vahinkovakuutuksen tuotteisiin kuuluvat yritys- ja yksityisasiakkaille myytävät vahinkovakuutukset. Liiketoiminnan nettotuotot muodostuvat pääosin vakuutusmaksuista ja sijoitustoiminnan tuotoista. Vahinkovakuutusliiketoiminnan merkittävimmät riskit ovat vakuutusriskit sekä sijoitusriskit.

 

Muu toiminta sisältää segmenttejä tukevat toiminnot, erityisesti OP Osuuskunnan, OP-Palvelut Oy:n ja OP-Prosessipalvelut Oy:n toiminnat sekä Pohjola-konsernin keskuspankki- ja konsernihallintotoiminnat. Liiketoimintasegmenttejä tukevien palveluiden kustannukset kohdistuvat segmenteille palveluveloituksina. Muun oman pääoman kohdistus liiketoimintasegmenteille suoritetaan muuhun toimintaan sisältyvän sisäisen pankin avulla, jolloin tavoitetason ylittävien omien pääomien myönteinen tulosvaikutus näkyy muun toiminnan tuloksessa.


Segmenttiraportoinnin laatimisperiaatteet

Segmenttiraportointi noudattaa OP Ryhmän tilinpäätöksen laatimisperiaatteita. Segmenteille on kohdistettu ne tuotot, kulut, varat ja velat, joiden on katsottu välittömästi kuuluvan ja olevan järkevällä perusteella kohdistettavissa segmenteille. Ne tuotot, kulut, sijoitukset ja pääomat, joita ei ole kohdistettu segmenteille sekä segmenttien väliset konsernieliminoinnit raportoidaan sarakkeessa "Konsernieliminoinnit". Segmenttien tulosta ja kannattavuutta seurataan tulos ennen veroja tasolla.

 

Vähittäispankkitoiminnalle on kohdistettu omaa pääomaa 9 % luottolaitoslain mukaisista riskipainotetuista sitoumuksista ja Pohjola-konsernin pankkitoiminnalle 11 % riskipainotetuista sitoumuksista. Allokoimaton oma pääoma kohdistuu liiketoiminta-alueiden ulkopuoliselle alueelle "muu toiminta".

 

Segmenttien tulos ja tase 2014

Tuloslaskelma, milj. e Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP
Ryhmä
Korkotuotot 2 868 0 2 574 -758 2 685
Korkokulut 1 775 26 0 608 -766 1 642
Korkokate ennen arvonalentumisia 1 093 -26 2 -34 8 1 043
Saamisten arvonalentumiset 88 - - 0 0 88
Korkokate arvonalentumisten jälkeen 1 005 -26 2 -34 8 955
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot - 595 - -4 1 593
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot - - - - 197 197
Henkivakuutuksen korko- ja riskiliikkeen nettotuotot - - 66 - -66 -
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 677 15 - 17 17 727
Palkkiotuotot rahastoista ja omaisuudenhoidosta - - 140 - -140 -
Palkkiotuotot henkivakuutuksesta - - 156 - -156 -
Palkkiokulut - - -121 - 121 -
Kaupankäynnin nettotuotot 93 0 0 -8 3 88
Sijoitustoiminnan nettotuotot 31 - 0 49 -6 74
Liiketoiminnan muut tuotot 38 11 11 452 -448 64
Henkilöstökulut 456 102 24 158 0 741
Muut hallintokulut 354 124 36 257 -357 414
Liiketoiminnan muut kulut 272 146 36 101 -118 437
Palautukset omistajajäsenille 176 - 0 - 19 195
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 0 1 0 0 3
Tulos ennen veroja 587 223 161 -43 -13 915
Tuloverot 308
Kauden voitto 607
 
Tase 31.12.2014, milj. e Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP
Ryhmä
Käteiset varat 157 0 - 3 732 - 3 888
Saamiset luottolaitoksilta 4 270 5 35 10 101 -13 725 686
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 466 - 7 499 -12 -7 527 427
Johdannaissopimukset 6 085 -30 103 314 -552 5 920
Saamiset asiakkailta 71 299 - 37 537 -1 191 70 683
Vahinkovakuutustoiminnan varat - 4 150 - 0 -353 3 797
Henkivakuutustoiminnan varat - - 0 - 11 238 11 238
Sijoitusomaisuus 5 420 16 3 610 12 281 -11 827 9 500
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 26 2 27 0 0 56
Aineettomat hyödykkeet 73 704 370 189 -3 1 332
Aineelliset hyödykkeet 491 51 9 243 -13 781
Muut varat 871 7 785 1 408 -1 120 1 951
Verosaamiset 88 4 8 46 22 168
Varat yhteensä 89 247 4 909 12 484 28 838 -25 051 110 427

Tase 31.12.2014, milj. e Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP
Ryhmä
Velat luottolaitoksille 10 277 - - 5 052 -13 553 1 776
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 4 - - - - 4
Johdannaissopimukset 5 640 -30 15 357 -493 5 489
Velat asiakkaille 48 912 - - 3 284 -1 032 51 163
Vahinkovakuutustoiminnan velat - 3 116 - - -144 2 972
Henkivakuutustoiminnan velat - - 11 162 - 68 11 230
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 9 016 - - 16 996 -1 057 24 956
Varaukset ja muut velat 2 321 109 124 1 233 -340 3 447
Verovelat 492 105 78 287 2 964
Osuuspääoma 385 - - 4 311 -4 504 192
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 48 50 91 1 054 -222 1 020
Velat yhteensä 77 096 3 349 11 469 32 574 -21 274 103 214
Oma pääoma 7 213
                               

Baltian maista nettotuotot olivat yhteensä 6 milj. e ja nettovarat 54 milj. e.


Segmenttien tulos ja tase 2013

Tuloslaskelma, milj. e Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP
Ryhmä
Korkotuotot 2 652 0 3 523 -664 2 514
Korkokulut 1 737 24 0 512 -674 1 599
Korkokate ennen arvonalentumisia 915 -24 2 11 10 915
Saamisten arvonalentumiset 81 - - 2 - 84
Korkokate arvonalentumisten jälkeen 834 -24 2 9 10 831
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot - 529 - - -5 524
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot - - - - 175 175
Henkivakuutuksen korko- ja riskiliikkeen nettotuotot - - 50 - -50 -
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 665 17 - 11 1 694
Palkkiotuotot rahastoista ja omaisuudenhoidosta - - 116 - -116 -
Palkkiotuotot henkivakuutuksesta - - 139 - -139 -
Palkkiokulut - - -108 - 108 -
Kaupankäynnin nettotuotot 115 0 0 -11 10 114
Sijoitustoiminnan nettotuotot 30 - 0 45 -7 68
Liiketoiminnan muut tuotot 44 10 11 433 -412 86
Henkilöstökulut 483 107 24 178 0 791
Muut hallintokulut 339 124 38 209 -325 384
Liiketoiminnan muut kulut 269 136 36 86 -106 422
Palautukset omistajajäsenille 193 - - - - 193
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 1 0 0 -2 -1 -1
Tulos ennen veroja 404 166 113 13 4 701
Tuloverot 36
Kauden voitto 665
 
Tase 31.12.2013, milj. e Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP
Ryhmä
Käteiset varat 193 0 - 1 979 - 2 172
Saamiset luottolaitoksilta 4 693 4 28 9 451 -13 327 849
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 608 - 6 316 -41 -6 346 537
Johdannaissopimukset 3 444 - 99 272 -391 3 423
Saamiset asiakkailta 68 787 - 54 291 -990 68 142
Vahinkovakuutustoiminnan varat - 3 750 - 0 -270 3 479
Henkivakuutustoiminnan varat - - 0 - 9 872 9 872
Sijoitusomaisuus 3 424 16 3 524 8 547 -6 758 8 753
Sijoitukset osakkuusyrityksissä 8 2 27 1 16 54
Aineettomat hyödykkeet 68 728 388 161 -5 1 339
Aineelliset hyödykkeet 517 50 9 163 -13 726
Muut varat 847 2 565 984 -844 1 554
Verosaamiset 50 3 10 18 10 91
Varat yhteensä 82 639 4 555 11 019 21 826 -19 048 100 991

Tase 31.12.2013, milj. e Pankki-
toiminta
Vahinko-
vakuutus
Varalli-
suudenhoito
Muu
toiminta
Konserni-
eliminoinnit
OP
Ryhmä
Velat luottolaitoksille 9 709 - - 4 487 -13 157 1 039
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 4 - - - - 4
Johdannaissopimukset 3 005 - 12 471 -331 3 157
Velat asiakkaille 47 518 - - 3 351 -712 50 157
Vahinkovakuutustoiminnan velat - 2 844 - - -98 2 746
Henkivakuutustoiminnan velat - - 9 688 - 82 9 771
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 5 773 - - 16 700 -1 045 21 428
Varaukset ja muut velat 2 080 56 140 804 -389 2 691
Verovelat 380 100 62 283 -17 808
Osuuspääoma 797 - - 1 443 -1 634 606
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 198 50 91 934 -413 861
Velat yhteensä 69 466 3 050 9 992 28 473 -17 713 93 267
Oma pääoma 7 724
                               

Baltian maista nettotuotot olivat yhteensä 6 milj. e ja nettovarat 47 milj. e.