OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

Muut tasetta koskevat liitetiedot


Liite 44. Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 189 212
Myytävissä olevat, josta


käypään arvoon arvostettavat 7 317 6 697
Eräpäivään asti pidettävät 120 187
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset yhteensä 7 626 7 096

OP Ryhmässä oikeus keskuspankkirahoitukseen on vain Pohjola Pankki Oyj:lla.