OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

MUUT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 48. Rahoitusvarojen ja -velkojen luokittelu


Varat, milj. e Lainat ja saamiset Erä-
päivään asti pidettävät
Käypään
arvoon
tulos-
vaikut-
teisesti kirjattavat*
Myytävissä olevat Suojaavat johdan-
naiset
Kirjanpitoarvo yhteensä
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 3 888 - - - - 3 888
Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta 686 - - - - 686
Johdannaissopimukset - - 5 348 - 572 5 920
Saamiset asiakkailta 70 683 - - - - 70 683
Vahinkovakuutustoiminnan varat** 657 - 180 2 960 - 3 797
Henkivakuutustoiminnan varat*** 212 - 7 665 3 362 - 11 238
Saamistodistukset - 191 354 8 282 - 8 827
Osakkeet ja osuudet - - 73 525 - 598
Muut rahoitusvarat 1 951 - - - - 1 951
Rahoitusvarat 107 589
Muut kuin rahoitusinstrumentit 2 838
Yhteensä 31.12.2014 78 077 191 13 620 15 129 572 110 427

Varat, milj. e Lainat ja saamiset Erä-
päivään asti pidettävät
Käypään
arvoon
tulos-
vaikut-
teisesti kirjattavat*
Myytävissä olevat Suojaavat johdan-
naiset
Kirjanpitoarvo yhteensä
Käteiset varat ja keskuspankkitalletukset 2 172 - - - - 2 172
Saamiset luottolaitoksilta ja keskuspankeilta 849 - - - - 849
Johdannaissopimukset - - 2 943 - 479 3 423
Saamiset asiakkailta 68 142 - - - - 68 142
Vahinkovakuutustoiminnan varat** 538 - 162 2 779 - 3 479
Henkivakuutustoiminnan varat*** 210 - 6 495 3 168 - 9 872
Saamistodistukset - 271 450 7 602 - 8 323
Osakkeet ja osuudet - - 87 359 - 446
Muut rahoitusvarat 1 554 - - - - 1 554
Rahoitusvarat 98 260
Muut kuin rahoitusinstrumentit 2 731
Yhteensä 31.12.2013* oikaistu 73 465 271 10 137 13 908 479 100 991

Velat, milj. e Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat****
Muut velat Suojaavat johdan-
naiset
Kirjanpitoarvo yhteensä
Velat luottolaitoksille - 1 776 - 1 776
Kaupankäynnin rahoitusvelat (pl. johdannaiset) 4 - - 4
Johdannaissopimukset 5 103 - 386 5 489
Velat asiakkaille - 51 163 - 51 163
Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 2 970 - 2 972
Henkivakuutustoiminnan velat 7 520 3 710 - 11 230
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 24 956 - 24 956
Velat, joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla - 1 020 - 1 020
Muut rahoitusvelat - 2 587 - 2 587
Rahoitusvelat 101 199
Muut kuin rahoitusvelat 2 015
Yhteensä 31.12.2014 12 630 88 183 386 103 214

Velat, milj. e Käypään arvoon
tulosvaikutteisesti
kirjattavat****
Muut velat Suojaavat johdan-
naiset
Kirjanpitoarvo yhteensä
Velat luottolaitoksille    
- 1 039 - 1 039
Kaupankäynnin rahoitusvelat (pl. johdannaiset) 4 - - 4
Johdannaissopimukset 2 908 - 250 3 157
Velat asiakkaille - 50 157 - 50 157
Vahinkovakuutustoiminnan velat - 2 746 - 2 746
Henkivakuutustoiminnan velat 6 308 3 463 - 9 771
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat - 21 428 - 21 428
Velat, joilla huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla - 861 - 861
Muut rahoitusvelat - 2 777 - 2 777
Rahoitusvelat 91 940
Muut kuin rahoitusvelat 1 327
Yhteensä 31.12.2013* oikaistu 9 219 82 471 250 93 267

                               

* Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat erät sisältävät kaupankäynnin rahoitusvarat, alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviksi luokitellut rahoitusvarat ja sijoitussidonnaisten sopimusten katteena olevat sijoitukset sekä sijoituskiinteistöt.

** Vahinkovakuutustoiminnan varat on eritelty liitetiedossa 23.

*** Henkivakuutustoiminnan varat on eritelty liitetiedossa 24.

**** Sisältää sijoitussidonnaisten sopimusten vakuutusvelan tasearvon


Yleiseen liikkeeseen laskettuihin velkakirjoihin sisältyvät joukkovelkakirjalainat on arvostettu kirjanpidossa jaksotettuun hankintamenoon. Näille velkakirjoille markkinoilta saatavilla olevan informaation ja vakiintuneiden arvostusmenetelmien avulla arvioitu käypä arvo joulukuun lopussa oli n. 559 miljoonaa euroa kirjanpitoarvoa suurempi. Huonommalla etuoikeudella olevat velat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Näiden käyvät arvot ovat jaksotettua hankintamenoa suuremmat, mutta luotettavien käypien arvojen määrittämiseen liittyy epävarmuutta.

 

Huonommalla etuoikeudella olevat velat on arvostettu jaksotettuun hankintamenoon. Näiden käyvät arvot ovat kirjanpitoarvoja alhaisemmat, mutta luotettavien käypien arvojen määrittäminen nykyisessä markkinatilanteessa on vaikeaa.