OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

MUUT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 49. Toistuvasti käypään arvoon arvostettujen erien ryhmittely arvostusmenetelmän mukaisesti31.12.2014

Käypä arvo  
Varojen käyvät arvot, milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat  
  Pankkitoiminta 183 244 0 427
  Vahinkovakuutustoiminta - 7 - 7
  Henkivakuutustoiminta* 7 202 289 7 7 499
Johdannaissopimukset  
  Pankkitoiminta 7 5 711 202 5 920
  Vahinkovakuutustoiminta 1 11 - 12
  Henkivakuutustoiminta - 66 - 66
Myytävissä olevat rahoitusvarat  
  Pankkitoiminta 6 631 2 150 27 8 807
  Vahinkovakuutustoiminta 1 546 1 156 258 2 960
  Henkivakuutustoiminta 1 944 1 076 341 3 362
Rahoitusinstrumentit yhteensä 17 514 10 710 835 29 060
Sijoituskiinteistöt  
  Pankkitoiminta - - 502 502

Vahinkovakuutustoiminta - - 161 161

Henkivakuutustoiminta - - 101 101
Sijoituskiinteistöt yhteensä - - 763 763
Yhteensä 17 514 10 710 1 599 29 823

                               

* Sisältää 7 492 mij. e sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten käyvät arvot, jotka jakaantuvat 7 202 milj. e tasolle 1 ja 289 milj. e tasolle 2


 


31.12.2013*

Käypä arvo  
Varojen käyvät arvot, milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat  
  Pankkitoiminta 152 384 - 537
  Vahinkovakuutustoiminta - 6 - 6
  Henkivakuutustoiminta** 6 061 239 16 6 316
Johdannaissopimukset  
  Pankkitoiminta 10 3 201 212 3 423
  Vahinkovakuutustoiminta 4 0 - 4
  Henkivakuutustoiminta 1 70 - 71
Myytävissä olevat rahoitusvarat  
  Pankkitoiminta 6 184 1 756 21 7 961
  Vahinkovakuutustoiminta 1 648 940 214 2 802
  Henkivakuutustoiminta 1 800 999 427 3 226
Rahoitusinstrumentit yhteensä 15 860 7 596 889 24 345
Sijoituskiinteistöt  
  Pankkitoiminta - - 521 521

Vahinkovakuutustoiminta - - 152 152

Henkivakuutustoiminta - - 108 108
Sijoituskiinteistöt yhteensä - - 781 781
Yhteensä 15 860 7 596 1 669 25 126


                               

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.

** Sisältää 6 300 mij. e sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevien sijoitusten käyvät arvot, jotka jakaantuvat 6 061 milj. e tasolle 1 ja 239 milj. e tasolle 2


 


31.12.2014
  Käypä arvo
Velkojen käyvät arvot, milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
  Pankkitoiminta - 4 - 4
  Henkivakuutustoiminta* 7 223 290 - 7 513
Johdannaissopimukset
  Pankkitoiminta 57 5 303 130 5 489
  Vahinkovakuutustoiminta 2 0 - 2
  Henkivakuutustoiminta - 8 - 8
Yhteensä 7 282 5 604 130 13 016

                               

* Sisältää sijoitussidonnaisten vakuutusten ja sijoitussidonnaisten sijoitussopimusten velkojen käyvät arvot31.12.2013*
  Käypä arvo
Velkojen käyvät arvot, milj. e Taso 1 Taso 2 Taso 3 Yhteensä
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat
  Pankkitoiminta - 4 - 4
  Henkivakuutustoiminta** 6 060 239 - 6 299
Johdannaissopimukset
  Pankkitoiminta 35 2 992 131 3 157
  Vahinkovakuutustoiminta - - - -
  Henkivakuutustoiminta - 9 - 9
Yhteensä 6 095 3 243 131 9 469

                               

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.

** Sisältää sijoitussidonnaisten vakuutusten ja sijoitussidonnaisten sijoitussopimusten velkojen käyvät arvot


 

Käypään arvoon arvostus

Pankkitoiminnan johdannaiset

Listattujen johdannaisten hinta saadaan suoraan markkinoilta. OTC-johdannaisten arvostuksessa käytetään markkinoilla yleisesti käytössä olevia malleja ja menetelmiä. Näitä tarvitaan mm. korko ja -valuuttakäyrien ja volatiliteettipintojen muodostamiseen sekä optioiden arvostukseen. Yleisesti näiden mallien syöttötiedot voidaan johtaa markkinoilta. Kuitenkin joidenkin sopimusten arvostuksessa joudutaan käyttämään malleja, joiden syöttötietoja ei voida havaita markkinoilta vaan ne joudutaan arvioimaan. Nämä sopimukset on luokiteltu tasolle 3.

Pohjola Pankin Middle Office vastaa pankkitoiminnan johdannaisten käyvän arvon arvostuksista ja niissä käytetyn markkinadatan, arvostuskäyrien ja volatiliteettipintojen laadusta ja luotettavuudesta osana päivittäistä arvostusprosessia ml. tason 3 arvostukset. Middle Office vertaa sopimustasolla arvostushintoja säännöllisesti CSA-vastapuolten ja keskusvastapuolen toimittamiin arvostuksiin ja selvittää tarvittaessa mahdolliset merkittävät arvostuserot.

 

OP Ryhmän Riskienhallinan ohjaus on vastuussa uusien arvostusmallien ja menetelmien hyväksymisestä sekä arvostusprosessin valvonnasta. Arvostusten varmennus perustuu mm. arvostamiseen käyttäen vaihtoehtoisia lähteitä sekä markkinahinnoille, että muille syöttötiedoille. Varmennusprosessissa arvostushintoja voidaan verrata CSA-vastapuolten ja keskusvastapuolen toimittamiin hintoihin. Lisäksi on mahdollista käyttää myös kolmansien osapuolten tarjoamia arvostuspalveluja.

 

OTC -johdannaisten arvostuksessa huomioidaan kaupan osapuolten luottoriski. Luottoriskiä oikaistaan vastapuoliriskikorjauksella (ns. Credit Valuation Adjustment ”CVA”) sekä omalla luottoriskikorjauksella (ns. Debt Valuation Adjustment, ”DVA”). CVA- ja DVA -arvostusoikaisut lasketaan vastapuolikohtaisesti.

 

Vahinkovakuutustoiminnan myytävissä olevat sijoitukset

Arvopapereiden hinnat haetaan ensisijaisesti markkinainformaatioläheistä ja arvostetaan päivittäin. Osalle arvopapereista hinnoittelu tapahtuu harvemmin kuten kerran kuukaudessa. Tällöin hinnoittelu pohjautuu välittäjien, liikkeeseenlaskijoiden tai muiden markkinaosapuolten julkaisemiin virallisiin arvostuksiin tai näiden estimaatteihin. Nämä sopimukset on luokiteltu tasolle 3.


Taso 1: Noteeratut markkinahinnat

Hierarkiatasoon 1 ryhmitellyt erät koostuvat pörsseissä listatuista osakkeista, noteeratuista yritysten velkapapereista, vähintään luottoluokituksen A- omaavien valtioiden ja rahoituslaitosten velkapapereista sekä pörssijohdannaisista. Kyseisten instrumenttien käypä arvo määräytyy toimivilta markkinoilta saatavien noteerausten perusteella.


Taso 2: Arvostusmenetelmät havainnoitavissa olevia syöttötietoja käyttäen

Arvostusmenetelmät, jotka perustuvat luotettaviin laskentaparametreihin. Hierarkiatasoon 2 luokiteltujen instrumenttien käyvällä arvolla tarkoitetaan arvoa, joka on johdettavissa rahoitusvälineen osien tai vastaavien rahoitusvälineiden markkina-arvosta; tai arvoa, joka on laskettavissa rahoitusmarkkinoilla yleisesti hyväksytyillä arvostusmalleilla ja -menetelmillä, jos markkina-arvo on niiden avulla luotettavasti arvioitavissa. Tähän hierarkiatasoon on luokiteltu suurin osa Pohjola-konsernin OTC-johdannaisista, valtion velkasitoumukset, yritysten ja rahoituslaitosten velkapaperit, osto- ja takaisinmyyntisopimukset (repo) sekä lainaksi annetut tai saadut arvopaperit.


Taso 3: Arvostusmenetelmät ei havainnoitavissa olevia syöttötietoja käyttäen

Arvostusmenetelmät, joiden laskentaparametreihin sisältyy erityistä epävarmuutta. Hierarkiatasoon 3 luokitellut instrumentit arvostetaan hinnoittelumalleilla, joiden laskentaparametreihin sisältyy epävarmuutta. Kyseiseen taseryhmään sisällytetään kompleksisemmat OTC-johdannaiset, tietyt private equity -sijoitukset, epälikvidit lainat, strukturoidut lainat ml. arvopaperistetut lainat ja strukturoidut velkakirjat sekä hedge-rahastot. Usein tason 3 käypä arvo perustuu kolmannelta osapuolelta saatavaan hintatietoon.

 

Siirrot käyvän arvon arvostuksen tasojen välillä

Siirrot eri hierarkiatasojen välillä katsotaan tapahtuneen siirron aiheuttaman tapahtuman tai olosuhteiden muutoksen toteutumispäivänä.

 

Vuoden 2014 aikana on siirretty joukkolainoja 56,3 miljoonaa euroa tasosta 1 tasoon 2 ja 55,0 miljoonaa euroa tasosta 2 tasoon 1 luottoluokitusten muutosten vuoksi.

 

Arvostusmenetelmät, joiden laskentaparametreihin sisältyy epävarmuutta


Erittely rahoitusvaroista ja rahoitusveloista

 


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaissopimukset
Rahoitusvarat, milj. e Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Varat yhteensä
Avaava tase 1.1.2014 1 16 36 560 212 - 825
Tuloslaskelman nettotuotot 0 - -10 -2 -1 - -13
Laajan tuloslaskelman nettotuotot - - - 75 -2 - 73
Hankinnat - - - 83 0 - 83
Myynnit 0 -9 - -116 -7 - -133
Lyhennykset - - - - 0 - -
Siirrot tasosta 3 - - - - - - -
Päättävä tase 31.12.2014 0 7 27 599 202 - 835


Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaissopimukset
Rahoitusvarat, milj. e Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Pankki-
toiminta
Vakuutus-
toiminta
Varat yhteensä
Avaava tase 1.1.2013 16 86 16 936 190 - 1 244
Tuloslaskelman nettotuotot -16 1 -1 -22 22 - -17
Laajan tuloslaskelman nettotuotot - - 6 30 - - 37
Hankinnat - 1 - 51 - - 52
Myynnit - -50 - -290 - - -340
Lyhennykset - -22 - - - - -22
Siirrot tasosta 3 - - - -65 - - -65
Päättävä tase 31.12.2013 - 16 21 640 212 - 889
 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaissopimukset
Rahoitusvelat, milj. e Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Velat yhteensä
Avaava tase 1.1.2014 - - - - 131 - 131
Tuloslaskelman nettotuotot - - - - -1 - -1
Päättävä tase 31.12.2014 - - - - 130 - 130
 

Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat Myytävissä olevat rahoitusvarat Johdannaissopimukset
Rahoitusvelat, milj. e Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Pankki-toiminta Vakuutus-toiminta Velat yhteensä
Avaava tase 1.1.2013 - - - - 159 - 159
Tuloslaskelman nettotuotot - - - - -28 - -28
Päättävä tase 31.12.2013 - - - - 131 - 131

Erittely nettotuotoista tuloslaskelmaerittäin 31.12.2014
Milj. e

Korkokate tai Kaupan-
käynnin netto-
tuotot
Sijoitus-
toiminnan
netto-
tuotot
Vahinko-
vakuutus-
toiminnan netto-
tuotot
Henki-
vakuutus-
toiminnan netto-
tuotot
Laaja tulos-
laskelma/
Käyvän arvon rahaston muutos
Nettotuotot
tilikauden
lopussa
hallussa olevista
varoista ja veloista
Realisoituneet nettotuotot 0 1 6 -8 - -1
Realisoitumattomat nettotuotot -8 -2 37 39 73 138
Nettotuotot yhteensä -8 -1 43 30 73 137
 
Erittely nettotuotoista tuloslaskelmaerittäin 31.12.2013
Milj. e

Korkokate tai Kaupan-
käynnin netto-
tuotot
Sijoitus-
toiminnan
netto-
tuotot
Vahinko-
vakuutus-
toiminnan netto-
tuotot
Henki-
vakuutus-
toiminnan netto-
tuotot
Laaja tulos-
laskelma/
Käyvän arvon
rahaston
muutos
Nettotuotot
tilikauden
lopussa
hallussa olevista
varoista ja veloista
Realisoituneet nettotuotot -16 -1 -5 -17 - -39
Realisoitumattomat nettotuotot 50 - - - 37 87
Nettotuotot yhteensä 34 -1 -5 -17 37 48

                               

Hierarkiatason 3 johdannaiset ovat asiakkaiden tarpeisiin strukturoituja johdannaisia, joiden markkinariski on katettu vastaavalla johdannaissopimuksella. Tulosvaikutusta avoimesta markkinariskistä ei synny. Tason 3 johdannaiset liittyvät Pohjolan liikkeeseen laskemiin strukturoituihin jvk-lainoihin, joiden tuotto määräytyy kytketyn johdannaisen arvonkehityksen perusteella. Näiden kytkettyjen johdannaisten arvonmuutosta ei ole esitetty yllä olevassa taulukossa.

 

Arvostustekijöiden muutokset

Arvostusmenetelmissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2014 aikana.


Herkkyysanalyysi epävarmuutta sisältävistä laskentaparametreistä 31.12.2014

 

Instrumenttityyppi, milj.e Saamiset Velat Nettosaldo Herkkyysanalyysi Jokseenkin mahdollinen käyvän arvon muutos
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat                
  Strukturoidut sijoitukset 7 - 7   0,7 10 %
Johdannaiset  
  Indeksilainojen suojat ja strukturoidut johdannaiset* 202 -130 72   7,92 11 %
Myytävissä olevat  
  Epälikvidit sijoitukset 119 - 119   17,85 15 %
  Pääomarahastot** 354 - 354   35,4 10 %
  Kiinteistöpääomarahastot*** 153 - 153   30,6 20 %
Sijoituskiinteistöt  
  Sijoituskiinteistöt*** 763 - 763   152,6 20 %
 
                               

Herkkyysanalyysi epävarmuutta sisältävistä laskentaparametreistä 31.12.2013

 

Instrumenttityyppi, milj.e Saamiset Velat Nettosaldo Herkkyysanalyysi Jokseenkin mahdollinen käyvän arvon muutos
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat                
  Strukturoidut sijoitukset 17 - 17   1,7 10 %
Johdannaiset:  
  Indeksilainojen suojat ja strukturoidut johdannaiset* 212 -131 81   9,1 11 %
Myytävissä olevat  
  Epälikvidit sijoitukset 168 - 168   25,2 15 %
  Pääomarahastot** 319 - 319   31,9 10 %
  Kiinteistöpääomarahastot*** 213 - 213   42,6 20 %
Sijoituskiinteistöt  
  Sijoituskiinteistöt*** 663 - 663   132,6 20 %
 
                               

* Seuraavien stressiskenaarioiden: osakkeiden volatiliteetin (30%), osakkeiden osinkojen (30%), luottoriskipreemioiden (30%) ja merkittävien korrelaatiomuutosten yhteenlaskettu arvonmuutos

** Pääomarahastojen arvo riippuu pääasiassa kohdeyritysten tuloskehityksestä ja vastaavien listattujen yhtiöiden PE-kertoimista. Pääomarahastojen käyvän arvon kehitystä seurataan Total Value per Pid-in (TVPI) -kertoimella, joka on muuttunut keskimäärin 10 %.

*** Kiinteistöpääomarahastojen ja sijoituskiinteistöjen arvostuksessa käytetään pääsääntöisesti tuottoarvomenetelmää, jonka pääkomponentit ovat tuottovaade ja nettovuokrataso. Tuottovaateen muutos +/- 1 %-yksiköllä johtaa keskimäärin noin 20 %:n muutokseen käyvässä arvossa.