OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

Riskienhallinnan liitetiedot

 

OP Ryhmän riskien ja vakavaraisuuden hallinnan periaatteet on kuvattu liitetiedossa 2.
OP Ryhmän riskiasema on esitetty liitetiedoissa 60-63, pankkitoiminnan riskiasema, sisältäen myös Pilari III mukaiset vakavaraisuustiedot, on esitetty liitetiedoissa 64-94, vahinkovakuutustoiminnan riskiasema liitetiedoissa 95-106 ja varallisuudenhoidon riskiasema liitetiedoissa 107-115.

 

OP Ryhmän riskiasema

 

Liite 60. OP Ryhmän riskilimiitit

 

Limiittijärjestelmällä turvataan se, ettei ryhmä tai sen yhteisö toiminnassaan ota niin suurta riskiä, että se vaarantaisi ryhmän tai yhteisön vakavaraisuuden, kannattavuuden, maksuvalmiuden tai toiminnan jatkuvuuden. Limiitit määrittävät rajan strategian riskinottohalun toteutukselle. OP Osuuskunnan hallintoneuvosto vahvistaa vuosittain OP Ryhmälle vakavaraisuutta sekä luotto-, likviditeetti-, markkina- ja vakuutusriskejä koskevat riskilimiitit, jotka rajoittavat OP Ryhmän riskinottoa. Ryhmän riskit ovat olleet asetettujen limiittien puitteissa.

 

Mittari Riskilimiitti 31.12.2014 31.12.2013
Vakavaraisuus    
  Vakavaraisuussuhde, (RAVA) 1,30 1,89 2,19 *)
  Ydinvakavaraisuus (CET1), % 10,0 15,11 17,11 *)
  Omat varat/taloudellinen pääomavaade 1,20 1,42 1,65
Luottoriskit
 
  Suurin yksittäinen asiakasriski / omat varat,% 10,0 6,6 5,8
  Merkittävien asiakasriskien yhteismäärä / RAVA- omat varat, % 75,0 23,8 5,8
  Toimialariski / yrityssektorin saamiset ja sitoumukset, % 15,0 11,8 11,1
  Yli 90 pv erääntyneet ja nollakorkoiset saamiset / luotto- ja takauskanta, % 1,00 0,38 0,42
  Odotetut tappiot / vastuun määrä maksukyvyttömyyshetkellä, % 0,6 0,22 0,37
Likviditeettiriskit
 

Maksuvalmiusriski, pv
 

Ensisijaisen likviditeettireservin riittävyys, pv 30 pv 82 46

Likviditeettireservin riittävyys, pv 30 pv 117 56

Pankkitoiminnan rakenteellinen rahoitusriski, milj. e    
  ≤ 12 kk nettorahoituspositio -2 000 2 197 -890
  1-2 v nettorahoituspositio 0 6 256 5 768
  2-3 v nettorahoituspositio 0 2 411 4 919
  3-5 v nettorahoituspositio 0 2 657 2 589

Markkinariskit

 
  Rahoitustoiminnan korkotuloriski, milj. e 150 54,0 99,0
  Rahoitustaseen nykyarvoriski 2 %-yks. koronmuutokselle, % -20 -9,2 -12,7
  Trading-toiminnan VaR, 99 %, 1 pv, milj. e 5 2,3 2,2

Vakuutustoiminnan markkinariskit / omat varat % 30 20,9 16,1
Vakuutusriskit    
  Vahinkovakuutuksen vakuutusriski / omat varat, % 8 5,5 5,0
  Henkivakuutuksen vakuutusriski / omat varat, % 8 2,9 5,4
 
                               

*) 1.1.2014 voimaan tulleen sääntelyn mukaan

 

Luottoriskit

OP Ryhmän luottoriskilimiiteillä hajautetaan riskiä toimialoittain ja vastapuolittain sekä rajoitetaan ongelmasaamisten muodostumista. Ryhmän toimiala- ja asiakasriskit ovat hajautuneita. Vuoden lopussa sekä yksittäisestä vastapuolesta muodostuva asiakasriski että merkittävien asiakasriskien yhteismäärä oli selvästi limiittien sisällä. Merkittävien asiakasriskien laskennassa huomioidaan kaikki ne asiakasriskit, joiden määrä on vähintään viisi prosenttia ryhmän asiakasriskiä kattavista RaVa-omista varoista. Toimialariskin laskennassa käytetään ryhmän sisäistä päätoimialajakoa ja pankkitoiminnan saamisten ja sitoumusten lisäksi otetaan huomioon vakuutusyhteisöjen suorat sijoitukset, keskeneräiset asuntoyhteisöt sekä julkisyhteisöjen takaukset. Vuoden lopussa suurin toimialariski muodostui kaupan toimialasta.

 

Myös odotettujen tappioiden suhde vastuun määrään maksukyvyttömyyshetkellä (EAD) oli selvästi riskilimiitin puitteissa. Odotetut tappiot on ryhmän omilla luottoriskimalleilla laskettu arvio keskimääräisistä vuosittaisista luottoriskistä aiheutuvista tappioista. Luotoista ja muista saamisista kirjattiin arvonalentumisia vuonna 2014 nettomääräisesti 88 miljoonaa euroa (84), mikä oli 0,12 prosenttia luotto- ja takauskannasta (0,12).

 

  31.12.2014 31.12.2013
Yli 90 päivää erääntyneet saamiset ja arvonalentumiset luotto ja takauskannasta Milj. e % Milj. e %
Yli 90 päivää erääntyneet saamiset, netto     279 0,38 295 0,42
Saamisten arvonalentumiset vuoden alusta, netto 88 0,12 84 0,12
 
                               

Likviditeettiriski

OP Ryhmän likviditeettiriskin riskilimiitti on asetettu rakenteellista rahoitusriskiä ohjaavalle aikaluokittaisille nettokassavirroille ja maksuvalmiusriskin mittarille.

 

Rakenteellisen rahoitusriskin mittari kertoo, kuinka paljon ryhmän taseen nettokassavirroista saa enintään erääntyä eri aikaluokissa. Vuoden lopussa ryhmän taseen erääntyvät nettokassavirrat olivat kaikissa rajoitettavissa aikaluokissa selvästi riskilimiittien puitteissa.

 

Maksuvalmiusriskin mittari kertoo, kuinka pitkäksi aikaa ensisijainen likviditeettireservi riittää kattamaan OP Ryhmästä päivittäin ulos maksettavat, tiedossa olevat ja ennakoidut nettokassavirrat sekä odottamattoman likviditeettistressiskenaarion. Vuoden lopussa sekä ensisijainen likviditeettireservi että koko reservi riittävät kattamaan riskilimiitiksi asetettua 30 päivää selvästi pidemmän selviytymisjakson.

 

Ryhmätasolla raportoidaan ja limitoidaan myös uuteen luottolaitosdirektiiviin ja -asetukseen (CRD IV/CRR) perustuvaa lokakuusta 2015 alkaen voimaan astuvaa ja vaiheittain kiristyvää  maksuvalmiusvaatimusta (LCR). OP Ryhmä täytti vuoden lopussa sääntelyn asettaman 60 % rajan.

 

Markkinariskit

Trading-toiminnan markkinariskiä rajoitetaan ryhmän riskilimiittijärjestelmässä VaR-limiitillä (99 %:n luottamustaso, 1 päivän aikahorisontti). Vuoden lopussa trading-toiminnan VaR oli selvästi sille asetetun limiitin sisällä.

 

Vakuutustoiminnan markkinariskin limiitti on asetettu ko. riskin taloudellisen pääomavaateen ja ryhmän omien varojen suhteelle. Vuoden lopussa vakuutustoiminnan markkinariski oli selvästi sille asetetun limiitin sisällä.

 

Vakuutusriskit

Riskilimiittijärjestelmässä vakuutusriskiä rajoitetaan suhteuttamalla vahinkovakuutuksen ja henkivakuutuksen vakuutusriskin taloudellista pääomavaadetta omiin varoihin. Vuoden lopussa vakuutusriskit olivat asetettujen limittien puitteissa.