OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

OP RYHMÄN RISKIASEMA

 

Liite 61. OP Ryhmän vakavaraisuus

 

Liitetiedossa 2, OP Ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet, linjataan miten ryhmätasoinen riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan prosessi järjestetään. OP Ryhmä sekä kaikki siihen kuuluvat yhteisöt täyttävät viranomaisten asettamat vakavaraisuusvaatimukset.

 

Omat varat ja vakavaraisuus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaan

 

Milj. e 31.12.2014 1.1.2014 31.12.2013
OP Ryhmän omat pääomat 7 213 7 724 7 724
Osuuspääoma, pääomalainat, ikuiset lainat ja debentuurilainat 1 072 1 335 1 488
Muut omiin varoihin sisältymättömät toimialakohtaiset erät -72 -82 -5
Liikearvo ja aineettomat hyödykkeet -1 286 -1 308 -1 308
Tasoitusmäärä -179 -205 -205
Suunniteltu voitonjako -22 -99 -99
Omista varoista vähennettävät IFRS-erät* -79 -90 -135
Arvonalentumiset - odotetut tappiot alijäämä -313 -358 -358
Ryhmittymän omat varat yhteensä 6 334 6 918 7 104
Luottolaitostoiminnan omien varojen vaade** 2 864 2 717 3 307
Vakuutusliiketoiminnan omien varojen vaade*** 485 437 437
Ryhmittymän omien varojen vähimmäismäärä yhteensä 3 350 3 154 3 744
Ryhmittymän vakavaraisuus 2 984 3 764 3 359
Ryhmittymän vakavaraisuussuhde (omat varat / omien varojen vähimmäismäärä) 1,89 2,19 1,90
 
                               

* Eläkevastuun ylikate, Sijoituskiinteistöjen käypiin arvoihin arvostus, Käyvän arvon rahastosta rahavirran suojauksen osuus

** Riskipainotetut sitoumukset x 8 %

*** Toimintapääoman minimi


Vakavaraisuus

OP Ryhmän vakavaraisuudelle on asetettu kaksi riskilimiittimittaria. Ensimmäinen mittareista on rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus. Ryhmän riskilimiitti tälle vakavaraisuussuhteelle on 1,3. Lain edellyttämä vähimmäistaso on 1. Vuoden lopussa omien varojen suhde vähimmäismäärään oli 1,89 (1,90). Vuoden lopussa ryhmän omat varat olivat 1 979 miljoonaa euroa (2 236) suuremmat kuin ryhmän sisäinen riskiraja olisi edellyttänyt ja 2 984 miljoonaa euroa (3 359) suuremmat kuin lakisääteinen raja.


Toinen vakavaraisuuden riskilimiittimittari on omien varojen ja taloudellisen pääomavaateen suhde, jolle riskilimiitti on 1,2. Vuoden lopussa omien varojen suhde taloudelliseen pääomavaateeseen oli 1,42 (1,65). Ryhmän sisäisen riskilimiitin ylittävä omien varojen puskuri oli 1 058 miljoonaa euroa (1 892). Vahva vakavaraisuus toimii puskurina ennakoimattomia tappioita vastaan ja luo edellytyksiä liiketoiminnan kasvulle.