OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

OP RYHMÄN RISKIASEMA

 

Liite 63. OP Ryhmän rahoitusvarat ja niistä kumulatiivisesti kirjatut arvonalentumistappiot

 


31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Milj. e Tase-
arvo
Arvonalen-
tumis-
tappiot
Tase-
arvo
Arvonalen-
tumis-
tappiot
Käteiset varat 3 888 - 2 172 -
Saamiset luottolaitoksilta 686 - 849 -
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat        
  Saamistodistukset 354 - 450 -
  Osakkeet ja osuudet 73 - 87 -
Johdannaissopimukset        
  Kaupankäyntitarkoituksessa 5 299 - 2 927 -
  Suojaavat 572 - 479 -
  Muutoin suojaavat johdannaiset 49 - 17 -
Lainat ja muut saamiset        
  Myönnetyt lainat 69 518 462 66 991 440
  Rahoitusleasingsaamiset 1 162 - 1 148 -
  Pankkitakaussaamiset 3 21 4 9
  Muut saamiset 8 537 - 7 705 -
Myytävissä olevat rahoitusvarat        
  Saamistodistukset 8 282 - 7 602 -
  Osakkeet ja osuudet 525 - 359 -
Eräpäivään asti pidettävät sijoitukset        
  Saamistodistukset 191 - 271 -
Taseen ulkopuoliset sitoumukset        
  Pankkitakaukset 2 885 - 2 898 -
Rahoitusvarat yhteensä 102 025 483 93 958 449

                               

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu