OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 75. Omien varojen vähimmäisvaatimus

 

Yritys- ja luottolaitosvastuiden pääomavaateen laskentaan on käytetty sisäisten luottoluokitusten perusmenetelmää (FIRB). FIRB-menetelmässä käytetään sisäisiä luottoluokituksia asiakkaan maksukyvyttömyyden (PD) määrittämiseen, kun taas tappio-osuus (LGD) ja luottovasta-arvokerroin (CF) ovat viranomaiskaavan määrittelemiä standardiestimaatteja. Vähittäisvastuiden pääomavaateen laskentaan on käytetty sisäisten luottoluokitusten menetelmää (IRBA), jossa käytetään sisäisiä luottoluokituksia asiakkaan maksukyvyttömyyden (PD) määrittämiseen, tappio-osuus (LGD) ja luottovasta-arvokerroin (CF) ovat sisäisesti estimoituja.

 

Oman pääoman ehtoisten sijoitusten vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa voidaan käyttää eri menetelmiä. PD/LGD-menetelmässä sijoitusten riskipainotettu määrä lasketaan käyttämällä sisäiseen luottoluokitukseen perustuvaa maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä (PD) ja viranomaiskaavan määrittelemää tappio-osuutta (LGD). Yksinkertaisessa menetelmässä sijoitusten riskipainotettu määrä saadaan kertomalla kukin sijoitus riskipainolla, joka määräytyy sijoituksen tyypin perusteella.


Operatiivisten riskien vakavaraisuusvaatimuksen laskentaan on käytetty standardimenetelmää.

  31.12.2014 31.12.2013
Milj. e Pääoma-
vaade*
Riski-
painotetut saamiset
Pääoma-
vaade*
Riski-
painotetut saamiset
Luotto- ja vastapuoliriski 2 983 37 288 2 414 30 175

Standardimenetelmä 209 2 609 151 1 885

Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 1 15 7 86

Saamiset aluehallinnolta tai paikallisviranomaisilta 1 15 - -

Saamiset laitoksilta 2 27 1 17

Saamiset yrityksiltä 113 1 418 76 951

Vähittäissaamiset 66 821 64 806

Kiinteistövakuudelliset vastuut 0 1 - -

Maksukyvyttömyystilassa olevat vastuut 1 16 - -

Muut erät 24 297 2 25

Sisäisten luottoluokitusten menetelmä (IRB) 2 774 34 679 2 263 28 290

Saamiset laitoksilta 100 1 249 88 1 101
  Saamiset yrityksiltä 1 580 19 755 1 560 19 499
  Vähittäissaamiset 353 4 413 368 4 598
  Kiinteistövakuudelliset vähittäissaamiset 212 2 653 219 2 740
  Muut vähittäissaamiset 141 1 760 149 1 857
  Oman pääoman ehtoiset sijoitukset 613 7 663 121 1 511
  PD/LGD-menetelmä 516 6 455 1 7
  Yksinkertainen menetelmä 97 1 208 120 1 504
  Pääomasijoitukset 19 231 15 192
  Pörssilistatut sijoitukset 21 257 19 243
  Muut 58 720 86 1 069
  Arvopaperistetut erät 35 436 51 636
  Muut luottovelvoitteisiin kuulumattomat omaisuuserät 93 1 164 76 946
Markkinariski (standardimenetelmä) 110 1 377 73 909

Saamistodistukset 106 1 327 71 889
  Osakkeet 0 5 - -
  Hyödykkeet 4 45 2 20
Operatiivinen riski 255 3 182 241 3 007
Vastuun arvonoikaisuun liittyvä riski 32 405 - -
Siirtymäkauden vaatimus (Basel I lattia) - - 580 7 247
Kokonaisriski 3 380 42 252 3 307 41 339
                               

* Pääomavaade = Riskipainotetut saamiset * 0,08


Riskipainotetut erät 31.12.2013 olisivat olleet 1.1.2014 voimaan tulleen sääntelyn mukaisesti yhteensä 40 405 miljoonaa euroa. Riskipainotettuja eriä kasvattivat vakuutusyhtiösijoituksien käsittely oman pääoman ehtoisissa sijoituksissa ydinpääomasta vähentämisen sijaan. Riskipainotetut erät ja pääomavaade on esitetty taulukossa uuden sääntelyn mukaisina vastuuryhminä, mistä johtuen vertailutiedot eivät kaikilta osin vastaa uusia vastuuryhmiä.


Oman pääoman ehtoisten sijoitusten riskipaino sisältää 6,4 mrd euroa ryhmän sisäisistä vakuutusyhtiösijoituksista. OP Ryhmä sai 27.11.2013 Finanssivalvonnalta luvan käsitellä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän sisäiset vakuutusyhtiösijoitukset riskipainotettuina erinä PD/LGD-menetelmän mukaisesti. Lupa on voimassa vuoden 2014 loppuun asti.


Muiden vastuiden riskipainosta 273 miljoonaa euroa on laskennallisia verosaamisia, jotka käsitellään 250 % riskipainolla ydinpääomasta vähentämisen sijaan.


Vastapuoliriskin omien varojen vaade on 59 milj. e ( 42 milj. e).