OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 91. Konsernitaseen ja konsolidointiryhmän taseen täsmäytys

 

31.12.2014, milj. e Konserni-
tase
Konsolidointi-
ryhmän tase
Erot
Käteiset varat 3 888 3 888 -
Saamiset luottolaitoksilta 686 683 3
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 427 427 -
Johdannaissopimukset 5 920 5 977 -57
Saamiset asiakkailta 70 683 70 885 -202
Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 797 - 3 797
Henkivakuutustoiminnan varat 11 238 - 11 238
Sijoitusomaisuus 9 500 11 416 -1 916
Pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävät sijoitukset 56 47 9
Aineettomat hyödykkeet 1 332 426 906
Aineelliset hyödykkeet 781 759 22
Muut varat 1 951 2 128 -176
Verosaamiset 168 121 46
Varat yhteensä 110 427 96 757 13 670

31.12.2014, milj. e Konserni-
tase
Konsolidointi-
ryhmän tase
Erot
Velat luottolaitoksille 1 776 1 770 6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat 4 4 -
Johdannaissopimukset 5 489 5 576 -87
Velat asiakkaille 51 163 51 906 -743
Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 972 - 2 972
Henkivakuutustoiminnan velat 11 230 - 11 230
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 24 956 25 109 -154
Varaukset ja muut velat 3 447 3 260 187
Verovelat 964 722 241
Lisäosuuspääoma 192 192 -
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 1 020 1 009 11
Velat yhteensä 103 214 89 549 13 665
Oma pääoma
OP Ryhmän omistajien osuus
Osuuspääoma, jäsenosuudet 148 148 -
Osuuspääoma, tuotto-osuudet 1 561 1 561 -
Muuntoerot 0 0 0
Rahastot 2 421 2 041 343
Kertyneet voittovarat 3 014 3 458 -254
Määräysvallattomien omistajien osuus 69 - 69
Oma pääoma yhteensä 7 213 7 208 5
Velat ja oma pääoma yhteensä 110 427 96 757 13 670
 
                               

OP Ryhmän ja konsolidointiryhmän taseiden väliset erot johtuvat eroista konsolidoinnin sisällössä ja laajuudessa. Konsolidointiryhmässä vakuutusyhtiöitä ei ole konsolidoitu, vaan ne näkyvät konsolidointiryhmän sijoituksina eikä vakuutusyhtiöiden oma pääoma sisälly konsolidointiryhmän omiin pääomiin. Konsolidointiryhmässä on sovellettu CRR:n artiklan 19 olennaisuusrajoja yhtiöiden konsolidoinnissa. Omista varoista vähennetyt erät esitetään liitteessä 74.