OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 92. Omat varat siirtymäsäännösten mukaan

 

Komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan luottolaitoksen tulee esittää omat varat käyttäen Euroopan Pankkiviranomaisen määrittelemää siirtymävaiheen mallia omien varojen julkaisulle.

31.12.2014
(A) Määrä julkistamispäivänä (B) Asetuksen (EU) N:o 575/2013 artikla, johon viitataan (C) Määrät, joihin sovelletaan asetusta (EU) N:0 575/2013 edeltänyttä kohtelua, tai asetuksessa säädetty jäljellä oleva määrä
Ydinpääoma (CET1): Instrumentit ja rahastot  
  Pääomainstrumentit ja niihin liittyvät ylikurssirahastot 1 709 26 artiklan 1 kohta, 27, 28 ja 29 artikla, EPV:n luettelo 26 artiklan 3 kohta -
  josta: jäsenosuus 148 EPV:n luettelo 26 artiklan 3 kohta -
  josta: tuotto-osuus 1 561 EPV:n luettelo 26 artiklan 3 kohta -
  Kertyneet voittovarat 3 416 26 artiklan 1 kohta 3a -
  Kertyneet muun laajan tuloksen erät (ja muut rahastot, kattaa myös realisoitumattomat voitot ja tappiot sovellettavien tilinpäätösstandardien nojalla) 1 379 26 artiklan 1 kohta -
 
Asetuksen 484 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu ehdot täyttävien erien määrä ja siihen liittyvät ylikurssirahastot, jotka poistetaan astettain CET1:sestä
192 486 artiklan 2 kohta 192
  Riippumattoman tahon tarkastamat kesken tilikauden kertyneet voitot, joista on vähennetty kaikki ennakoitavissa olevat kulut ja osingot 648 26 artiklan 2 kohta -

Ydinpääoma (CET1) ennen lakisääteisiä oikaisuja: 7 343 192
Ydinpääoma (CET1): Lakisääteiset oikaisut  
  Aineettomat hyödykkeet -450 36 artiklan 1 kohdan b alakohta, 37 artikla, 472 artiklan 4 kohta -
  Käyvän arvon rahastoon sisältyvät erät, jotka liittyvät rahavirtojen suojauksista saatuihin voittoihin tai tappioihin -80 33 artiklan a kohta -
    Odotettujen tappioiden yhteismäärän laskennasta saatavat negatiiviset määrät -339 36 artiklan 1 kohdan d alakohta, 40 artikla, 159 artikla, 472 artikIan 6 kohta -
  Käypään arvoon arvostettuihin velkoihin liittyvät voitot tai tappiot, jotka aiheutuvat laitoksen oman luottokelpoisuuden muutoksesta -1 33 artiklan b kohta -
  Realisoitumattomiin voittoihin ja tappioihin liittyvät lakisääteiset oikaisut 467 ja 468 artiklan mukaisesti -90 -
  josta: realisoitumattoman tappion suodatin 1 - 467 artikla -
  josta: positiivinen käyvän arvon rahasto saamistodistuksista -28 468 artikla -
  josta: positiivinen käyvän arvon rahasto osakkeista - 468 artikla -
  josta: uudelleenarvostusrahasto -1 468 artikla -
  josta: kiinteistöjen positiivinen arvostus -61 468 artikla -

Ydinpääomaan (CET1) tehtävät lakisääteiset oikaisut yht. -960 -

Ydinpääoma (CET1) 6 384 192
Ensisijainen lisäpääoma (AT1): Instrumentit  
  Asetuksen 484 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu ehdot täyttävien erien määrä ja siihen liittyvät ylikurssirahastot, jotka poistetaan astettain AT1:sestä 161 486 artiklan 3 kohta 202

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) ennen lakisääteisiä oikaisuja: 161 202
Ensisijainen lisäpääoma (AT1): lakisääteiset oikaisut  

Ensisijainen lisäpääoma (AT1) 161 202

Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) 6 544 394

Toissijainen pääoma (T2): Instrumentit ja varaukset
 
  Pääomainstrumentit ja niihin liittyvät ylikurssirahastot 743 62 ja 63 artikla -
  Toissijainen pääoma (T2) ennen lakisääteisiä oikaisuja 743 -
Toissijainen pääoma (T2): lakisääteiset oikaisut  
  Määrä, joka vähennetään toissijaisesta pääomasta (T2) tai lisätään siihen niiden ylimääräisten suodattimien ja vähennysten johdosta, joita edellytettiin ennen vakavaraisuusasetusta 29 467, 468 ja 481 artikla -
  josta: positiivinen käyvän arvon rahasto saamistodistuksista 28 468 artikla -
  josta: uudelleenarvostusrahasto 1 468 artikla -

Toissijaiseen pääomaan (T2) tehtävät lakisääteiset oikaisut yhteensä 29 -
  Toissijainen pääoma (T2) 772 -
  Pääoma yhteensä (T1 + T2 = TC) 7 316 394
  Riskipainotetut varat yhteensä 42 252 -
Vakavaraisuussuhteet ja puskurit  
  Ydinpääoma (CET1) prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä 15,1 92 artiklan 2 kohdan a alakohta, 465 artikla -
  Ensisijainen pääoma (T1) prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä 15,5 92 artiklan 2 kohdan b alakohta, 465 artikla -
  Kokonaispääoma prosenttiosuutena kokonaisriskin määrästä 17,3 92 artiklan 2 kohdan c alakohta -

Puskureita koskevien vaatimusten täyttämiseen käytettävissä oleva ydinpääoma (CET1) (%-osuutena kokonaisriskin määrästä) 15,1 Vakavaraisuusdirektiivin 128 artikla -
Ylärajat, joita sovelletaan varausten sisällyttämiseen toissijaiseen pääomaan (T2)  
  Yläraja luottoriskioikaisujen sisällyttämiselle toissijaiseen pääomaan, kun noudatetaan sisäisten luottoluokitusten menetelmää 34 706 62 artikla -
Pääomainstrumentit, joihin sovelletaan asteittaisen poistamisen järjestelyjä ( 1.1.2013 - 1.1.2022)  
  Nykyinen yläraja ydinpääoman instrumenteille, joihin sovelletaan asteittaisen poistamisen järjestelyjä 494 484 artiklan 3 kohta, 486 artiklan 2 ja 5 kohta -
  Nykyinen yläraja ensisijaisen lisäpääoman (AT1) instrumenteille, johin sovelletaan asteittaisen poistamisen järjestelyjä 161 484 artiklan 3 kohta, 486 artiklan 2 ja 5 kohta -
  Ensisijaisesta lisäpääomasta (AT1) ylärajan takia vähennetty määrä (ylärajan ylittävä määrä lunastusten ja erääntymisten jälkeen) 41 484 artiklan 3 kohta, 486 artiklan 2 ja 5 kohta -