OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

PILARI III MUKAISET VAKAVARAISUUSTIEDOT

 

Liite 94. Varojen sitoutuneisuus

 

Seuraavissa taulukoissa esitetään tiedot varojen sitoutuneisuudesta ja sidottuihin varoihin liittyvistä veloista. Luvut koskevat osuuspankkien yhteenliittymän varoja per 31.12.2014. Varoja pidetään sidottuina, jos ne on annettu pantiksi tai vakuudeksi tai ne takaavat taseeseen merkittyä transaktiota (esimerkiksi on velan vakuutena). Myös muut varat, jotka eivät ole vapaasti ryhmän käytössä luokitellaan sidotuiksi. Sidotut varat liittyvät pääasiassa Pohjola Pankin johdannaisiin liittyviin vakuuksiin sekä OP-Asuntoluottopankin liikkeeseenlaskemien kiinteistövakuudellisten velkojen (covered bond) vakuuksiin. Covered bondeihin liittyvistä vakuuksista 1 106 milj. euroa on ylivakuutta. Sitomattomista muista varoista 75 % ei sovellu vakuuskäyttöön (esim. aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, siirto- ja verosaamiset). Sidottuja tai vakuuskäyttöön soveltuvia taseen ulkopuolisia saatuja vakuuksia ei ole.

 

Varat  
Milj. e Sidottujen varojen kirjanpitoarvo Sidottujen varojen
käypä arvo
Sitomattomien varojen kirjanpitoarvo Sitomattomien varojen
käypä arvo
Oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet -   -   409 379
Vieraan pääoman ehtoiset arvopaperit -   -   9 169 9 210
Luotot 9 013   -   62 114 -
Muut varat 1 022   -   15 029 -
Varat yhteensä 10 035
-
86 722 9 589

                               

Seuraavassa taulukossa esitetään saadut vakuudet omaisuuslajeittain


 

Saadut vakuudet


Milj. e Saatujen sidottujen vakuuksien
käypä arvo
Vakuuskäyttöön soveltuvien
saatujen vakuuksien käypä arvo
Muut varat - 723
Saadut vakuudet yhteensä - 723

                               

Sidottujen varojen ja saatujen vakuuksien osuus osuuspankkien yhteenliittymän varoista oli 10,3 %.

 

Sidotut varat ja niihin liittyvät velat

Milj. e Sidottuihin varoihin
liittyvät velat
Sidotut varat
Kiinteistövakuudelliset joukkovelkakirjalainat (covered bonds) 7 758 8 865
Muut vakuudelliset velat 5 815 995