OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 22. Saamiset asiakkailta

 

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Luotot yleisölle ja julkisyhteisöille 65 441 63 439
Saamistodistukset 20 52
Rahoitusleasingsaamiset 1 162 1 148
Takaussaamiset 23 13
Muut saamiset 4 519 3 940
Yhteensä 71 166 68 591
Arvonalentumistappiot -483 -449
Saamiset asiakkailta yhteensä 70 683 68 142

                               

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.


 

Luottojen ja takaussaamisten arvonalentumisten muutokset saamisista asiakkailta ja luottolaitoksilta

Milj. e Luotot Saamis-
todistukset
Pankki-
takaus-
saamiset
Korko-
saamiset
Yhteensä
Arvonalentumiset 1.1.2014 446 - 9 -6 449
Saamiskohtaisten arvonalentumisten lisäykset 101 - 11 -15 97
Saamisryhmäkohtaisten arvonalentumisten muutokset 7   - - 7
Saamiskohtaisten arvonalentumisten peruutukset -47 - 0 19 -28
Taseesta poistetut luotot ja takaussaamiset, joista tehty saamiskohtainen arvonalentuminen -43 - - - -43
Valuuttakurssiero-oikaisut - - - - -
Arvonalentumiset 31.12.2014 464 - 19 -2 483
 
Milj. e  
Arvonalentumiset 1.1.2013 404 7 7 -5 413
Saamiskohtaisten arvonalentumisten lisäykset 107 - 2 -13 96
Saamisryhmäkohtaisten arvonalentumisten muutokset -1 - - - -1
Saamiskohtaisten arvonalentumisten peruutukset -37 - 0 13 -24
Taseesta poistetut luotot ja takaussaamiset, joista tehty saamiskohtainen arvonalentuminen -28 -7 - - -35
Valuuttakurssiero-oikaisut - 0 - - 0
Arvonalentumiset 31.12.2013 446 - 9 -6 449
                               

 

Rahoitusleasingsaamiset

OP Ryhmässä Pohjola Pankki Oyj vuokraa rahoitusleasingsopimuksin kuljetuskalustoa sekä teollisuuden koneita ja laitteita.

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
Rahoitusleasingsopimusten erääntymisajat    
  Yhden vuoden kuluessa 307 322
  Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 550 528
  Yli viiden vuoden kuluttua 393 390
Bruttosijoitus rahoitusleasingsopimuksiin 1 250 1 240
  Kertymätön rahoitustuotto (-) -88 -93
Vähimmäisvuokrien nykyarvo 1 162 1 148Vähimmäisvuokrasaamisten nykyarvo    
  Yhden vuoden kuluessa 288 302

Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua 509 487
  Yli viiden vuoden kuluttua 365 358
Yhteensä 1 162 1 148
     
Bruttokasvu tilikauden aikana 359 487