OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 23. Vahinkovakuutustoiminnan varat

 

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Sijoitukset    
  Lainat ja muut saamiset 14 15
  Osakkeet ja osuudet 463 471
  Kiinteistöt 161 152
  Saamistodistukset 2 297 2 014
  Johdannaissopimukset 12 4
  Muut 207 300
Yhteensä 3 154 2 956
Muut varat    
  Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 33 40
  Muut    
  Ensivakuutustoiminnasta 404 324
  Jälleenvakuutustoiminnasta 100 90
  Rahat ja pankkisaamiset 41 4
  Muut saamiset 66 64
Yhteensä 643 523
Vahinkovakuutustoiminnan varat yhteensä 3 797 3 479

Vahinkovakuutuksen sijoitukset 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Lainat ja muut saamiset    
Lainat 14 14
Jälleenvakuutustalletesaamiset 1 1
Yhteensä 14 15
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjatut rahoitusvarat    
Saamistodistukset 7 6
Johdannaissopimukset 12 4
Yhteensä 19 10

Myytävissä olevat rahoitusvarat
   
Saamistodistukset 2 290 2 007
Osakkeet ja osuudet 463 471
Muut osuudet 207 300
Yhteensä 2 960 2 779
Sijoituskiinteistöt    
Maa- ja vesialueet 23 22
Rakennukset 138 131
Yhteensä 161 152
Sijoitukset yhteensä 3 154 2 956
 
                               

Vahinkovakuutuksen käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattujen saamistodistusten, osakkeiden ja osuuksien sekä johdannaisten erittely noteerauksen ja liikkeeseenlaskijan perusteella


  31.12.2014 31.12.2013
Milj. e Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Johdannais-
sopimukset
Saamis-
todistukset
Osakkeet
ja osuudet
Johdannais-
sopimukset
Noteeratut            
  Muilta 7 - - 6 - -
Muut            
  Muilta - - 12 - - 4
Yhteensä 7 - 12 6 - 4

                               

Vahinkovakuutuksen myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2014

 


Myytävissä olevat
saamistodistukset
Myytävissä olevat
osakkeet ja osuudet
Milj. e Käypään
arvoon
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Yhteensä Käypään
arvoon
Hankinta-
menoon
Yhteensä*
Noteeratut  
  Julkisyhteisöiltä 503 - 503 - - -
  Muilta 1 787 - 1 787 412 - 412
Muut  
  Muilta - - 0 258 - 258
Yhteensä 2 290 - 2 290 670 - 670
Tilikauden arvonalentumistappiot 0 - 0 -2 - -2
 
                               

* Myytävissä olevat osakkeet ja osuudet sisältävät osakkeita ja osakeriskillisiä rahastoja 463 miljoonaa euroa (471) sekä muita osuuksia 207 miljoonaa euroa (300). Muut osuudet sisältävät pääasiassa korko-, rahamarkkina-, vaihtovelkakirjalaina-, raaka-aine-, hedge fund- ja kiinteistörahastoja.

 

Vahinkovakuutuksen myytävissä oleviin rahoitusvaroihin sisältyy pantattuja eriä 2 miljoonaa euroa (4). Erät koostuvat pääosin johdannaiskaupankäynnin vakuuksista.

 

Vahinkovakuutuksen myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12.2013 oikaistu*

 

  Myytävissä olevat
saamistodistukset
Myytävissä olevat
osakkeet ja osuudet
Milj. e Käypään
arvoon
Jaksotet-
tuun
hankinta-
menoon
Yhteensä Käypään
arvoon
Hankinta-
menoon
Yhteensä
Noteeratut  
  Julkisyhteisöiltä 465 - 465 - - -
  Muilta 1 527 - 1 527 581 - 581
Muut  
  Muilta 14 - 14 191 - 191
Yhteensä 2 007 - 2 007 771 - 771
Tilikauden arvonalentumistappiot -1 - -1 -5 - -5

 
Vahinkovakuutuksen sijoituskiinteistöjen muutokset 2014 2013
oikaistu*
Hankintameno 1.1. 133 143
  Lisäykset 11 18
  Vähennykset -5 -8
  Siirrot erien välillä 0 -20
Hankintameno 31.12. 138 133
Kertyneet käyvän arvon muutokset 1.1. 19 17
  Tilikauden käyvän arvon muutokset 2 4
  Vähennykset 1 -2
Kertyneet käyvän arvon muutokset 31.12. 22 19
Kirjanpitoarvo 31.12. 161 152
 
                               

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.

Tilikaudella sijoituskiinteistöihin kohdistuvat rakentamis- ja korjausvelvoitteet olivat 2 miljoonaa euroa (2). Sijoituskiinteistöjen käypä arvo sisältää velkaosuuden vain konsernitilinpäätökseen yhdisteltyjen yhteisyritysten osalta.

 

Vahinkovakuutuksen sijoituskiinteistöistä 86 % eli 90 miljoonaa euroa on arvioitu ulkopuolisen kiinteistöarvioitsijan avulla. Kaikki kiinteistöarvioitsijat ovat auktorisoituja (AKA). Arviot ovat laatineet Olli Kantanen ja Antti Hänninen Realia Group Oy:stä.