OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 29. Aineelliset hyödykkeet


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Omassa käytössä olevat kiinteistöt


Maa- ja vesialueet 90 91

Rakennukset 614 542
Koneet ja kalusto 43 48
Muut aineelliset hyödykkeet 17 17
Vuokralle annettu omaisuus 17 27
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 781 726

josta keskeneräiset hankinnat 139 57

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.2014
Aineellisten hyödykkeiden muutokset Oman
käytön
kiinteistöt
Koneet ja
kalusto
Muut
aineelliset
hyödykkeet
Vuokralle
annettu
omaisuus
Aineelliset
hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno 1.1. 955 238 33 51 1 278

Lisäykset 115 10 2 2 129

Vähennykset -8 -38 -1 -17 -64

Siirrot erien välillä -4 0 -1 - -4
Hankintameno 31.12. 1 057 211 33 36 1 338
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -322 -190 -16 -24 -552

Tilikauden poistot -22 -14 -1 -8 -45

Tilikauden arvonalentumiset -15 - - - -15

Tilikauden arvonalentumisten peruutukset 0 0 - - 0

Vähennykset 9 36 0 12 58

Muut muutokset -3 0 - - -3
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -353 -168 -16 -20 -557
Kirjanpitoarvo 31.12. 705 43 17 17 781


2013
Aineellisten hyödykkeiden muutokset Oman
käytön
kiinteistöt
Koneet ja
kalusto
Muut
aineelliset
hyödykkeet
Vuokralle
annettu
omaisuus
Aineelliset
hyödykkeet
yhteensä
Hankintameno 1.1. 849 259 32 68 1 209

Lisäykset 107 14 1 8 130

Vähennykset -17 -35 0 -25 -78

Siirrot erien välillä 17 0 0 - 17
Hankintameno 31.12. 955 238 32 51 1 278
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -299 -202 -15 -28 -544

Tilikauden poistot -29 -21 -1 -11 -62

Tilikauden arvonalentumiset -7 - - - -7

Tilikauden arvonalentumisten peruutukset 1 0 - - 1

Vähennykset 14 33 0 15 63

Muut muutokset -1 - - - -1
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -322 -190 -16 -24 -552
Kirjanpitoarvo 31.12. 633 48 17 27 726