OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VAROJA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 31. Verosaamiset

 

Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Tuloverosaamiset 12 17
Laskennalliset verosaamiset 155 74
Verosaamiset yhteensä 168 91

Laskennalliset verosaamiset 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Myytävissä olevista rahoitusvaroista 1 1
Poistoista ja arvonalennuksista 2 1
Varauksista ja luottojen arvonalentumisista 19 27
Verotuksellisista tappioista 12 15
Vakuutusvelan korkoriskin suojauksesta 11 17
Yleiseen liikkeeseen laskettujen arvopapereiden jaksotuserosta 13 18
Johdannaisten jaksotuserosta 6 5
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 79 11
Konserniyhdistelyistä 21 24
Muista eristä 36 15
Netotettu laskennallisista veroveloista -44 -60
Yhteensä 155 74

Laskennalliset verovelat 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Verotuksellisista varauksista 525 512
Myytävissä olevista rahoitusvaroista 114 72
Rahavirran suojauksesta 23 8
Tasoitusmäärän eliminoinnista 53 108
Sijoitusten käypään arvoon arvostamisesta 13 43
Yritysostojen kauppahinnan kohdistuksesta 71 77
Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 0 14
Konserniyhdistelyistä -1 4
Muista eristä 29 5
Netotettu laskennallisista verosaamisista -44 -60
Yhteensä 783 784
     
Laskennallinen verosaaminen (+)/-velka (-), netto -628 -710

Laskennallisten verojen muutokset 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Laskennalliset verosaamiset/-velat 1.1. -710 -822
  Laskentaperiaatteiden muutosten vaikutus yhteensä - 21
Laskennalliset verosaamiset / -velat 1.1. -710 -801
Kirjattu tuloslaskelmaan    
  Tappioiden vaikutuksista -3 -26
  Varauksista ja saamisten arvonalentumisista -13 -4
  Verotuksellisista varauksista -18 -25
  Poistoista ja arvonalentumisista 8 -8
  Tasoitusmäärän eliminoinnista 55 7
  Etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä 3 4
  Vakuutusvelan korkoriskin suojauksesta -6 -19
  Yleiseen liikkeeseen laskettujen arvopapereiden jaksotuserosta -5 -4
  Johdannaisten jaksotuserosta 1 -3
  Sijoitusten arvostuksesta 7 26
  Verokannan muutos 1.1.2014 - 153
  Muut 25 -13
Kirjattu laajaan tuloslaskelmaan    
  Käyvän arvon rahasto    
  Käyvän arvon arvostuksesta -66 -21
  Rahavirran suojauksesta -15 7
  Siirrot tuloslaskelmaan 31 24
  Verokannan muutos 1.1.2014 - 18
  Etuuspohjaisista järjestelyistä johtuvat vakuutusmatemaattiset voitot/(tappiot) 79 -5
  Verokannan muutos 1.1.2014 - -21
  Muut - 1
Laskennalliset verosaamiset yhteensä 31.12., (+)/-velka (-), netto -628 -710
     
Tuloverosaamiset, (+)/-velka (-), netto -168 -7
 

Verosaamiset yhteensä, (+)/-velka (-), netto -796 -718
 
                               

Sellaiset verotukselliset tappiot, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista olivat vuoden 2014 lopussa 54 milj. e (41 milj. e). Tappiot vanhenevat ennen vuotta 2024.

 

Baltian tytäryritysten jakamattomista voittovaroista 38 miljoonasta eurosta (31) ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa, koska varat on sijoitettu kyseisiin maihin pysyvästi.

 

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.