OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 33. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
Kaupankäynnin rahoitusvelat


Arvopapereiden lyhyeksimyynneistä 4 4
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvelat yhteensä 4 4