OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 34. Johdannaissopimukset


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
oikaistu*
Kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät


Korkojohdannaiset 4 333 2 634

Valuuttajohdannaiset 686 192

Osake- ja indeksijohdannaiset 25 32

Muut 52 52

Yhteensä 5 097 2 910
Suojaavat johdannaissopimukset


Käyvän arvon suojaus


Korkojohdannaiset 392 230

Valuuttajohdannaiset - 13

Muut 0 0

Rahavirran suojaus


Korkojohdannaiset 0 4

Yhteensä 392 248
Johdannaissopimukset yhteensä 5 489 3 157

Tase-erä sisältää johdannaissopimusten negatiiviset arvonmuutokset ja saadut preemiot.

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.