OP Ryhmän tilinpäätöksen liitetiedot

VELKOJA JA OMAA PÄÄOMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

 

Liite 36. Vahinkovakuutustoiminnan velat


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013
Vakuutusvelka   2 737 2 593
Velat ensivakuutustoiminnasta   203 134
Velat jälleenvakuutustoiminnasta   9 9
Johdannaissopimukset   2 0
Muut   21 10
Vahinkovakuutustoiminnan velat yhteensä   2 972 2 746

                                 

Velat vahinkovakuutussopimuksista ja jälleenvakuuttajien osuus

 


31.12.2014 31.12.2013
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Eläkemuotoinen korvausvastuu 1 316   -7 1 308 1 253   -4 1 249
Muut tapauskohtaiset varaukset 188   -65 124 160   -55 105
Ammattitautien erillisvaraus 22   0 22 25   0 25
Kollektiivinen korvausvastuu 612   -7 605 603   -6 597
Varatut korvaustenhoitokulut 63   0 63 60   0 60
Vakuutusmaksuvastuu 523   -13 511 493   -12 481
Vastuuvelan korkosuojat 12   0 12 0   0 0
Vahinkovakuutuksen vakuutusvelka yhteensä

2 737
-92 2 645 2 593
-77 2 517
 
                                 

Vakuutussopimuksista aiheutuvan vakuutusvelan ja jälleenvakuutussopimuksista aiheutuvien saamisten muutokset2014 2013
Milj. e Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto Brutto Jälleen-
vakuutus
Netto
Korvausvastuu                
Korvausvastuu 1.1. 2 100   -65 2 035 1 993   -62 1 932
Maksetut korvaukset tilikaudella -913   29 -884 -866   39 -827
Velan/saamisen muutos 974   -44 930 931   -42 889
  Tilikaudella sattuneet vahingot 931   -34 897 908   -46 862
  Lisäys (vähennys) edellisiin tilikausiin -16   -10 -27 -14   4 -10
  Diskonttokoron muutos 60   0 60 38   0 38
  Muu laskuperustemuutos 0   0 0        
Diskonttauksen purkautuminen 40   0 40 42   0 42
Korkosuojien arvonmuutos 12   0 12        
Kurssivoitot (tappiot) 0   0 0 -1   0 -1
Korvausvastuu 31.12. 2 213   -79 2 134 2 100   -65 2 035
 
Vakuutusmaksuvastuu  
Vakuutusmaksuvastuu 1.1. 493   -12 481 455   -15 440
Lisäys 483   -13 470 451   -9 442
Vähennys -456   12 -444 -415   12 -404
Kurssivoitot (-tappiot) 0   0 0 0   0 0
Diskonttokoron muutos 2   0 2 1   0 1
Diskonttauksen purkautuminen 1   0 1 1   0 1
Vakuutusmaksuvastuu 31.12. 523   -13 511 493   -12 481
Vahinkovakuutuksen vakuutusvelka yhteensä 2 737
-92 2 645 2 593
-77 2 516

                                 

Vakuutusmaksuvastuu edustaa velvoitteita, jotka liittyvät vuoden lopussa vielä luovuttamatta olevaan vakuutusturvaan.

 

Vahinkovakuutussopimuksista aiheutuvan vakuutusvelan määrittäminen


a) Käytetyt menetelmät ja oletukset

Vakuutusvelan määrä on arvioitu siten, että se riittää kohtuullisen suurella todennäköisyydellä vakuutussopimuksista aiheutuvien velvoitteiden suorittamiseen. Tämä on toteutettu siten, että vakuutusvelalle on ensin arvioitu odotusarvo ja sen jälkeen on määritetty sen epävarmuudesta johtuva varmuuslisä.


Vakuutussopimuksista aiheutuva vakuutusmaksuvastuu on määritetty pääosin sopimuskohtaisesti pro rata parte temporis -säännöllä.


Eläkemuotoinen korvausvastuu on jatkuvana eläkkeenä maksettavien ansionmenetyskorvausten kassavirran diskontattu nykyarvo. Kuolevuusmallina on käytetty Suomen väestötilastoon pohjautuvaa ikäkohorttikuolevuusmallia, joka olettaa havaitun elinikien pitenemisen trendin jatkuvan. Käytetty diskonttauskorko päätetään ottaen huomioon vallitseva korkotaso, lain edellyttämä turvaavuus, viranomaisen asettama diskonttauskoron yläraja sekä vakuutusvelkaa kattavalle omaisuudelle saatava kohtuullinen tuotto-odotus. Käytetty diskonttauskorko vuoden 2014 lopussa on 2,5 % (31.12.2013: 2,8 %). Osa vastuuvelan korkoriskistä suojataan korkojohdannaisilla.


Korvausvastuuseen sisältyy asbestivastuita, jotka ovat lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ammattitautitapauksia. Näiden korvausten kassavirtaennuste perustuu selvitykseen, jossa on otettu huomioon se, kuinka paljon asbestia on vuosittain käytetty raaka-aineena Suomessa, sekä se, miten eri asbestisairauksien latenssiajat ovat jakautuneet. Asbestikorvausten kehittymistä seurataan vuosittain, ja toteutuma on noudattanut ennustetta hyvin.


Kollektiivisen korvausvastuun määrittämiseen on käytetty useita tilastollisia menetelmiä: Bornhuetter-Ferguson, Cape Cod ja Chain Ladder. Näitä sovellettaessa joudutaan menetelmän valinnan lisäksi tekemään myös muita valintoja kuten esimerkiksi päättämään, kuinka monen sattumisvuoden tilastoaineistoon niitä sovelletaan.

 

Bornhuetter-Ferguson

Bornhuetter-Ferguson (BF) -menetelmä perustuu oletukselle, että kunakin kehitysvuonna maksetaan korvauksia tietty osuus sattumisvuoden riskimitasta. Tämä riskimitta voi olla esimerkiksi vakuutusvuosien lukumäärä tai vahinkosuhdeolettamalla korjattu vakuutusmaksutuotto. BF reagoi hitaasti korvausten kehityskolmiossa tapahtuviin muutoksiin ja lisäksi BF on herkkä riskimitan valinnalle.

 

Cape Cod

Cape Cod -menetelmä vastaa BF-menetelmää, kun kehitysvuonna maksettavien korvausten osuutta suhteessa riskimittaan tasoitetaan eri sattumisvuosien välillä. Yksinkertaisessa Cape Cod –menetelmässä korvausten osuus riskimitasta on sama tasoitettu vakio kaikille sattumisvuosille. Yleistetyssä Cape Cod –menetelmässä korvausten osuus sattumisvuoden riskimitasta tasoitetaan sattumisvuoden ja sattumisvuoden lähellä olevien havaintojen perusteella.

 

Chain Ladder

Chain Ladder (CL) -menetelmässä vuosittaisten kehityskertoimien avulla määritetään jokaisen sattumisvuoden kokonaiskorvausmeno. Kehityskerroin kuvaa kumulatiivisten korvausten kehityskolmion peräkkäisten kehitysvuosien välistä suhdetta. CL on herkkä ensimmäisten kehitysvuosien havainnoille.

 

Kollektiivisen korvausvastuun määrittämisessä suurimmat riskit liittyvät

- Tulevan inflaation arvioimiseen (pl. lakisääteisten vakuutusten perusteella maksettavat ansionmenetys-korvaukset)

- Korvauskäytäntöjen ja lakimuutosten aiheuttamien muutosten oikaisemiseen korvausten kehityskolmioissa (eli antaako historia oikean kuvan tulevaisuudesta)

- Historiatietojen oikeellisuuteen kymmenien vuosien ajalta.

 

Kollektiivisesta korvausvastuusta ainoastaan eläkemuotoinen vastuu on diskontattu.

 

Kollektiivista korvausvastuuta arvioitaessa konsernin vahinkovakuutussopimuskanta on jaettu useaan eri luokkaan riskin ja muun muassa maksettujen korvausten kassavirran maturiteetin perusteella. Jokaisessa luokassa kollektiivinen korvausvastuu lasketaan ensin kullakin yllä mainitulla tilastollisella menetelmällä. Näistä on valittu se, mikä sopii parhaiten tarkasteltavaan luokkaan. Valinnan kriteereinä on käytetty sitä, kuinka hyvin malli olisi ennustanut aikaisempien sattumisvuosien kehittymisen, sekä menetelmän antaman arvion herkkyyttä käytettävien tilastovuosien lukumäärälle. Valitun menetelmän antamaan odotusarvoon on lisätty varmuuslisä 2−10 %. Varmuuslisän määrään vaikuttaa tulevien kassavirtojen epävarmuus ja duraatio sekä historiatietojen laatu.

 

Lakisääteisen tapaturma- ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokulu- ja kuntoutuskorvausten kollektiivista korvausvastuuta arvioitaessa on otettu huomioon se, että yli 10 vuotta vahingon sattumisen jälkeen maksettavat korvaukset rahoitetaan jakojärjestelmän avulla.


b) Oletusten ja menetelmien muutokset

Diskonttauskoron laskun seurauksena eläkemuotoinen korvausvastuu kasvoi 62 miljoonaa euroa (38).

Menetelmien ja oletusten muutosten vaikutus velan määrään 2014 2013
Diskonttokoron muutos 62 38
Yhteensä 62 38
 
                                 

c) Korvausten kehitys

Korvauskolmioissa on verrattu toteutuneita korvauskuluja aikaisempiin arvioihin. Korvauskehitystä kuvaavat kolmiot on laadittu vahinkojen sattumisvuosittain.

 

Korvauskehitys on esitetty kahdeksalta vuodelta pitkäaikaisia vastuita lukuun ottamatta. Korvauskolmiossa ei seurata poolien osuuksia eikä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen regressien kehitystä. Lopullisiksi vahvistettujen eläkkeiden pääoma-arvot on käsitelty, kuten ne olisi maksettu lopulliseksi vahvistamisen yhteydessä pääoma-arvon suuruisina. Pitkäaikaisten vastuiden eli lopullisiksi vahvistettujen eläkkeiden ja asbestivahinkojen osalta on esitetty vakuutusvelan riittävyyttä koskevat tiedot.


Korvauskolmiot, bruttoliike, milj. e  

Sattumisvuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä
Arvio kokonaiskorvausmenosta      
0* 540 603 638 707 666 738 784 815 903 931 7 325
n+1 540 611 633 693 633 746 751 802 879      
n+2 535 591 627 691 640 744 752 805        
n+3 529 594 622 689 641 743 757          
n+4 532 594 622 704 651 750            
n+5 532 587 647 726 653              
n+6 529 587 657 734                
n+7 536 591 661                  
n+8 536 594                    
n+9 540                      
Nykyinen arvio kokonaiskorvausmenosta  
  540 594 661 734 653 750 757 805 879 931 7 304
Kertyneet maksetut korvaukset  
  -516 -561 -615 -669 -576 -684 -662 -696 -704 -484 -6 167
Korvausvastuu vuosilta 2005−2014

24 33 46 66 76 66 95 109 175 447 1 136
 
Korvausvastuu aiemmilta vuosilta 155
 
                                 

* = Sattumisvuoden lopussa


 

Latenttien ammattitautien korvauskehitys, milj. e  

Tilivuosi Kollektii-
vinen
korvaus-
vastuu
Tunnetut
eläke-
vastuut
Maksetut korvauk-
set
Korvaus-
kulut
Peruste-
muutok-
set*
Riittävyys
2005  
      45   39   -4   -2   1 -1
2006 43   40   -4   -3 -3
2007 41   40
-4   -2   -1 -2
2008 40   41
-4   -4   3 -2
2009 42   43
-4   -8   4 -4
2010 38   44
-3   0 0
2011 35   50
-3   -6   5 -2
2012 32   53
-4   -4   2 -1
2013 28   53
-4   -1   1 0
2014 22   53
-4   -2   2 0

Lopullisiksi vahvistettujen eläkkeiden kehitys, milj. e

Tilivuosi Vuoden
alussa
Vuoden
lopussa
Uudet
eläke-
pääomat
Maksetut eläkkeet Peruste- muutok-
set*
Riittävyys
2006  
      681   731   77   26 1
2007 731   745   60   28   -15 3
2008 745   766   55   30 4
2009 763**   771   42   32 2
2010 771   794   60   34 3
2011 794   895   66   35   77 7
2012 895   940   66   34   31 18
2013 940   965   51   37   23 12
2014 965   1 010   54   40   36 5

                                 

* Diskonttauskoron ja kuolevuusmallin muutosten vaikutus lopullisiin eläkepääomiin.

** Aikaisempiin vuosiin sisältynyt pieni erä sairaanhoito- ja palvelutalovarauksia on eliminoitu vuoden 2009 luvuista.


 

Korvauskolmiot, nettoliike, milj. e  

Sattumisvuosi 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Yhteensä
Arvio kokonaiskorvausmenosta      
0* 511 580 621 656 649 693 721 796 861 897 6 987
n+1 519 593 623 656 620 707 697 782 829      
n+2 509 575 619 658 629 705 710 786        
n+3 509 577 615 656 629 705 714          
n+4 513 577 615 670 633 712            
n+5 513 569 624 684 633              
n+6 513 569 634 691                
n+7 518 573 637                  
n+8 519 576                    
n+9 522                      
Nykyinen arvio kokonaiskorvausmenosta  
  522 576 637 691 633 712 714 786 829 897 6 996
Kertyneet maksetut korvaukset  
  -499 -543 -592 -628 -569 -647 -624 -681 -677 -479 -5 939
Korvausvastuu vuosilta 2005−2014


23 33 45 63 64 65 90 104 152 418 1 057
 
Korvausvastuu aiemmilta vuosilta 155
 
                                 

* = Sattumisvuoden lopussa


 

Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulujen muutos

Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulut kasvoivat 36 miljoonaa euroa (27). Korvauskulua kasvatti laskuperustekoron muutos 62 miljoonaa euroa (38). Aikaisemmilla tilikausilla sattuneiden vahinkojen korvauskulun muutos kuvaa vakuutusvelan riittävyyttä, joka on vakuutusvelan turvaavuudesta johtuen keskimäärin positiivinen.

 

Korvaustenhoitosopimukset

Korvaustenhoitosopimuksiin liittyvät velat 31.12.2014 olivat 80 miljoonaa euroa (81).

 

Korvaustenhoitosopimukset ovat sellaisia sopimuksia, jotka eivät ole vakuutussopimuksia, mutta joiden perusteella suoritetaan toisen osapuolen puolesta korvauksia. Näistä merkittävimpiä ovat sellaiset captive-järjestelyt, joissa vakuutettu riski on jälleenvakuutettu kokonaan asiakkaan kanssa samaan konserniin kuuluvassa captive-yhtiössä, sekä lakisääteisten tapaturma-, liikenne- ja potilasvakuutusten eläkemuotoisten korvausten indeksikorotukset ja eräät muut korvausten korotukset sekä yli kymmenen vuotta vahingon sattumisen jälkeen maksettavat sairaanhoitokorvaukset ja julkisen sektorin potilasvakuutus.