OP Ryhmän tuloslaskelma

 

Milj. e Liitetieto 2014 2013
oikaistu*
Muutos-%
Korkotuotot 2 685 2 514 7
Korkokulut 1 642 1 599 3
Korkokate ennen arvonalentumisia 5 1 043 915 14
Saamisten arvonalentumiset 6 88 84 5
Korkokate arvonalentumisten jälkeen 955 831 15
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 7 593 524 13
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 8 197 175 13
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 9 727 694 5
Kaupankäynnin nettotuotot 10 88 114 -22
Sijoitustoiminnan nettotuotot 11 74 68 9
Liiketoiminnan muut tuotot 12 64 86 -26
Nettotuotot yhteensä 2 698 2 493 8
Henkilöstökulut 13 741 791 -6
Muut hallintokulut 14 414 384 8
Liiketoiminnan muut kulut 15 437 422 4
Kulut yhteensä 1 592 1 598 0
Palautukset omistajajäsenille 16 195 193 1
Osuus pääomaosuusmenetelmällä käsiteltävien osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta 3 -1  
Tulos ennen veroja 915 701 31
Tuloverot 17 308 36  
Tilikauden tulos 607 665 -9
Jakautuminen, milj. e


Omistajien osuus tilikauden tuloksesta 599 661 -9
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden tuloksesta 8 4
Yhteensä 607 665 -9
                               

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu


 

OP Ryhmän laaja tuloslaskelma


Milj. e Liitetieto 2014 2013
oikaistu*
Muutos-%
Tilikauden tulos 607 665 -9
Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksiEtuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvat voitot/(tappiot) -380 19
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi


  Käyvän arvon rahaston muutos    
  Käypään arvoon arvostamisesta 85 -9
  Rahavirran suojauksesta 67 -30
  Muuntoerot 0 0 -67
Tuloverot    
  Eristä, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi    
  Etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden uudelleen määrittämisestä johtuvista voitoista/(tappioista) -76 26
  Eristä, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi    
  Käypään arvoon arvostamisesta 17 -19
  Rahavirran suojauksesta 13 -9
Tilikauden laaja tulos 424 647 -34 
Jakautuminen, milj. e


Omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 393 643 -39
Määräysvallattomien omistajien osuus tilikauden laajasta tuloksesta 32 4
Yhteensä 424 647 -34
                               

* IFRS 10 Konsernitilinpäätösstandardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.

Tunnusluvut 2014 2013
Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,1 8,9  
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin, % 5,7 8,7  
Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,57 0,66  
Kulujen osuus tuotoista, % 57 62  
Henkilöstö keskimäärin 12 548 13 461  
  josta kokoaikaisia 11 663 12 536  
  josta osa-aikaisia 885 925