Henkilöstö ja palkitseminen

OP Ryhmän palveluksessa oli tilikauden lopussa 12 356 henkilöä (12 856). Henkilöstöä oli keskimäärin 12 548 (13 461). Osuuspankeissa ja OP Osuuskunta -konsernissa tehdyt uudelleenjärjestelyt ja tehostamistoimenpiteet vaikuttivat henkilömäärän vähenemiseen tarkastelukaudella.

Tilikauden aikana OP Ryhmän palveluksesta siirtyi eläkkeelle 323 henkilöä (343). Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 61,7 vuotta (61,7).

OP Ryhmän muuttuva palkitseminen jakautuu lyhyen aikavälin yrityskohtaiseen palkitsemiseen sekä ryhmätasoiseen pitkän aikavälin palkitsemiseen.

OP Ryhmän ryhmätasoinen pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmä muodostuu johdolle tarkoitetusta kannustinjärjestelmästä sekä muulle henkilöstölle tarkoitetusta henkilöstörahastosta.

Johdon pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmää päätettiin jatkaa uudella kolmen vuoden ansaintajaksolla vuosille 2014–2016. Lisäksi henkilöstölle suunnattu OP Ryhmän henkilöstörahaston palkitsemisjärjestelmä jatkuu vuoden ansaintajaksoin.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto päätti keväällä 2014 uusista ryhmätasoisista tavoitteista OP Ryhmän pitkän aikavälin palkitsemisjärjestelmissä. Ryhmätasoiset tavoitteet ovat yhtenevät sekä johdon kannustinjärjestelmässä että OP Ryhmän henkilöstörahastossa.

Kannustinjärjestelmiä laadittaessa on otettu huomioon finanssi- ja rahoitusalan palkitsemisjärjestelmiä koskeva sääntely. Palkitsemisjärjestelmä 2014–2016 noudattelee edellisen kolmivuotisen ansaintajakson pääperiaatteita.

Uusiksi pitkän aikavälin tavoitemittareiksi OP Osuuskunnan hallintoneuvosto asetti OP Ryhmän tuloksen ennen veroja, ryhmän ydinvakavaraisuuden (CET1) ja
keskittäjäasiakkaiden määrän kasvun.

Johtokunnan jäsenten ja tarkastusjohtajan toimisuhdetta koskevat tiedot

OP Ryhmän pääjohtajan, joka toimii myös keskusyhteisön toimitusjohtajana, ja muiden keskusyhteisön johtokunnan jäsenten, varajäsenen ja tarkastusjohtajan palkasta, palkkioista ja muista eduista päättää keskusyhteisön hallintoneuvoston puheenjohtajisto. Kunkin johtokunnan jäsenen, varajäsenen ja tarkastusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa johtajasopimuksessa, jonka hallintoneuvosto on hyväksynyt.

Vakavaraisuusasetuksen edellyttämät tiedot OP Ryhmän riskiasemaan vaikuttavien henkilöiden palkitsemisesta julkaistaan vuosittain OPn verkkosivuilla.

OPn pääjohtajalle maksettiin vuonna 2014 palkkaa 754 392 euroa ja luontoisetuja 18 134 euroa sekä lyhyen ja pitkän aikavälin palkkioita 209 028 euroa eli yhteensä 981 554 euroa. Muiden johtokunnan jäsenten, varajäsenen ja tarkastusjohtajan palkat olivat 2 297 047 euroa ja luontoisedut 101 767 euroa sekä lyhyen ja pitkän aikavälin maksetut palkkiot 477 673 euroa eli yhteensä 2 876 488 euroa.

Palkat ja palkkiot sisältävät sekä vuosilta 2011 ja 2012 että vuodelta 2013 ansaituista tulospalkkioista vuonna 2014 maksetun osuuden. Pääjohtajan ja johtokunnan jäsenten vuodelta 2013 ansaitsemista tulospalkkioista yhteensä 199 589 euroa on lykätty maksettavaksi kolmessa erässä vuosina 2015–2017. Lykkäämismenettely perustuu luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) mukaiseen menettelyyn, joka on kuvattu OP Ryhmän IFRS-tilinpäätöksen 2014 muuttuvaa palkitsemista koskevassa liitteessä 57.

Pääjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten sekä varajäsenen ja tarkastusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Eläke-etuudet määräytyvät eläkelakien ja OP Ryhmän omien eläkejärjestelmien mukaisesti.

Pääjohtaja kuuluu OP-Eläkesäätiön lisäeläketurvan piiriin. Säätiössä karttuneen eläkkeen voi ottaa maksuun myös ennen sääntöjen mukaista vanhuuseläkettä ns. vapaakirjaeläkkeenä, jos työsuhde OP Ryhmässä päättyy.

Kolme johtokunnan muista jäsenistä kuuluu OP-Eläkesäätiön lisäeläketurvan piiriin. Johtokunnan muille jäsenille, varajäsenelle ja tarkastusjohtajalle on järjestetty lisäeläketurva OP-Henkivakuutuksen kautta.


Pääjohtaja Muut johtokunnan jäsenet, varajäsen ja tarkastusjohtaja Yhteensä
Säännöllinen rahapalkka 754 392 2 297 047 3 051 439
Luontoisedut 18 134 101 767 119 901
Aikaisempina vuosina ansaittujen tulospalkkioiden lykätystä osuudesta vuonna 2014 maksettu osa (* 77 725 97 312 175 037
Ansaittu tulospalkkio vuodelta 2013 218 838 492 414 711 252
Josta vuonna 2014 maksettu osuus 131 303 380 361 511 664
Josta rahana maksettu osuus 65 651 296 322 361 973
Josta instrumentilla maksettu osuus 65 651 84 040 149 691
Josta lykätty osuus (** 87 536 112 053 199 589
2014 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut yhteensä 981 554 2 876 488 3 858 042
2014 maksetut palkat, palkkiot ja luontoisedut sekä lykätty tulospalkkio yhteensä 1 069 089 2 988 541 4 057 630

*) Sisältää vuonna 2014 maksetun osuuden vuosilta 2011 ja 2012 ansaitusta tulospalkkiosta. Loppuosa vuosilta 2011 ja 2012 ansaitusta palkkiosta on lykätty maksettavaksi vuosina 2015–2016. Lykättyjen erien maksaminen edellyttää erillistä päätöstä.

**) Luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) mukainen menettely

Vuonna 2014 OP-Eläkesäätiön lisäeläketurvasta ei ole kirjattu kustannuksia. OP-Henkivakuutuksen lisäeläkevakuutuksen kustannukset olivat 460 310 euroa.
Lisäeläkekustannukset on julkistettu Euroopan pankkiviranomaisen EBA:n vuosittain keräämissä palkitsemista koskevissa tiedoissa Euroopan parlamentin ja neuvoston vakavaraisuusasetuksen 575/2013 ja direktiivin 2013/36 mukaisesti.


Sekä pääjohtajan että muiden johtokunnan jäsenten, varajäsenen ja tarkastusjohtajan osalta työnantajan noudattama irtisanomisaika on 6 kuukautta. Työsuhteen päättyessä johtajasopimuksissa erikseen määritellyissä tilanteissa pääjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi enintään 12 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa ja muille johtokunnan jäsenille, varajäsenelle ja tarkastusjohtajalle enintään 6 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa.