Keskeiset tuloslaskelma- ja tase-erät sekä taloudelliset tunnusluvut

Milj. e 2010 2011 2012 2013 2014
Keskeiset tuloslaskelmaerät, milj. e
Korkokate 917 1 030 1 003 915 1 043
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 382 312 433 524 593
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 100 72 108 175 197
Palkkiotuotot, netto 563 574 584 694 727
Muut tuotot 210 173 243 267 229
Henkilöstökulut 643 689 764 791 741
Muut kulut 643 669 730 806 851
Saamisten arvonalentumiset 149 101 99 84 88
Palautukset omistajajäsenille 163 176 192 193 195
Tulos ennen veroja 575 525 586 701 915
Keskeiset tase-erät - vastaavaa, milj. e
Saamiset luottolaitoksilta 1 121 1 104 840 849 686
Saamiset asiakkailta 56 834 60 331 65 161 68 142 70 683
Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 164 3 205 3 492 3 479 3 797
Henkivakuutustoiminnan varat 7 544 7 006 9 173 9 872 11 238
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja sijoitusomaisuus 7 958 8 624 6 954 9 290 9 927
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet 1 875 1 871 2 030 2 065 2 113
Muut erät 5 220 9 765 12 120 7 294 11 983
Vastaavaa yhteensä 83 715 91 905 99 769 100 991 110 427
Keskeiset tase-erät - vastattavaa, milj. e
Velat luottolaitoksille 1 696 1 783 1 965 1 039 1 776
Velat asiakkaille 39 205 45 974 49 650 50 157 51 163
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 19 577 20 005 19 270 21 428 24 956
Velat, joilla on huonompi etuoikeus 1 825 1 555 1 736 1 466 1 212
Vahinkovakuutustoiminnan velat 2 350 2 508 2 592 2 746 2 972
Henkivakuutustoiminnan velat 7 290 6 932 8 970 9 771 11 230
Muut vieraan pääoman erät 5 232 6 907 8 452 6 660 9 904
Oma pääoma 6 539 6 242 7 134 7 724 7 213
Vastattavaa yhteensä 83 715 91 905 99 769 100 991 110 427
Taloudelliset tunnusluvut, %
Oman pääoman tuotto, ROE 6,9 6,8 7,0 8,9 8,1
Oman pääoman tuotto käyvin arvoin 9,5 0,4 14,1 8,7 5,7
Koko pääoman tuotto, ROA 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6
Omavaraisuusaste 7,8 6,8 7,2 7,6 6,5
Kulujen osuus tuotoista 59 63 63 62 57
Ydinvakavaraisuus * 12,6 14,0 14,8 17,3 15,1
Vakavaraisuus * 12,8 14,0 14,8 17,3 17,3
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus 1,70 1,80 1,90 1,90 1,89

*) 2010-2013 on esitetty suhdeluvut ilman siirtymäsäännöksiä, ydinvakavaraisuutena on esitetty Core Tier 1 vakavaraisuus