Riskien- ja vakavaraisuuden hallinta sekä riskiasema

Riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan keskeiset tavoitteet ja periaatteet sekä organisointi pääpiirteissään

Riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan tavoitteena on turvata OP Ryhmän ja sen yhteisöjen riskinkantokyky, ja varmistaa siten toiminnan jatkuvuus. Riskinkantokyky muodostuu toiminnan laajuuteen ja vaativuuteen suhteutetusta laadukkaasta riskienhallinnasta sekä kannattavaan liiketoimintaan perustuvasta riittävästä vakavaraisuudesta.

Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta sisältää riskien tunnistamisen, mittaamisen, arvioinnin ja rajaamisen. Lisäksi siihen kuuluu eri riskien ja liiketoimintojen edellyttämän pääomatarpeen määrittäminen luotettavasti ja riippumattomasti sekä pääoman kohdentaminen suunnitelmallisesti nykyisen ja suunnitellun riskinoton mukaan. Myös ryhmän maksuvalmiuden hallinta on osa riskien- ja vakavaraisuudenhallintaa.

OP Ryhmän strategia linjaa ryhmän riskinottohalukkuuden ja riskienhallinnan painopisteet, joilla osaltaan varmistetaan strategian toteutuminen. Strategian mukaan ryhmän riskinkantokyky varmistetaan kaikissa olosuhteissa ja riskinotto suhteessa riskinkantokykyyn pidetään maltillisena. Jokainen ryhmän yhteisö keskittyy toteuttamaan palvelu- ja riskinkantokykynsä mukaista rooliaan ryhmän yhteisten liiketoimintamallien mukaisesti.

OP Osuuskunta (keskusyhteisö) vastaa OP Ryhmän riskien ja vakavaraisuuden hallinnasta sekä riskienhallintajärjestelmän riittävyydestä ja ajanmukaisuudesta. Keskusyhteisö antaa ryhmään kuuluville yhteisöille ohjeita riskienhallinnan turvaamiseksi ja valvoo, että ne toimivat viranomaissäännösten, omien sääntöjensä, keskusyhteisön antamien ohjeiden ja OP Ryhmän sisäisten sekä asiakassuhteissa asianmukaisten ja eettisesti hyväksyttävien menettelytapojen mukaisesti. OP Ryhmään kuuluvat yhteisöt vastaavat omasta riskien ja vakavaraisuuden hallinnastaan toimintansa laajuuden ja luonteen mukaisesti.

OP Ryhmässä mitattavissa olevat riskit rajoitetaan limiiteillä ja valvontarajoilla, jotka ohjaavat toimintaa niin ryhmätasolla kuin osuuspankeissa ja OP Osuuskunta -konsernin yhteisöissäkin. Keskusyhteisön hallintoneuvosto on asettanut riskilimiitit vuodelle 2014 OP Ryhmän vakavaraisuudelle sekä luotto-, likviditeetti-, markkina- ja vakuutusriskeille.

OP Ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet on kuvattu tarkemmin tilinpäätöksen liitteessä 2 "OP Ryhmän riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet".

OP Ryhmän riskiasema

Riskinkantokyky

OP Ryhmän riskiasema on säilynyt vakaana. Riskinkantokyky on vahva ja riittävä turvaamaan ryhmän liiketoiminnan edellytykset.

OP Osuuskunnan hallintoneuvosto on asettanut ryhmälle limiitit rahoitus- ja vakuutusryhmittymän valvonnasta annetun lain mukaiselle vakavaraisuudelle (Rava-vakavaraisuussuhde), EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaiselle ydinvakavaraisuudelle (CET1) ja riskiperusteiselle vakavaraisuudelle.

Lain edellyttämä vähimmäistaso on Rava-vakavaraisuussuhteelle 1. Vuoden lopussa omien varojen suhde omien varojen vähimmäismäärään oli 1,89 (2,19). Vuoden lopussa ryhmän omat varat olivat 2 984 miljoonaa euroa (3 764) suuremmat kuin lakisääteinen raja.

Lain edellyttämä vähimmäistaso on ydinvakavaraisuudelle (CET1) 4,5 %. Ryhmän ydinvakavaraisuus oli vuoden lopussa 15,1 %. Vuoden lopussa ryhmän omat varat olivat 3 936 miljoonaa suuremmat kuin lain edellyttämä vähimmäistaso.

Luottoriskit

Luottoriskiasema säilyi vaisusta taloustilanteesta huolimatta vakaana. Talouden heikko kehitys varjostaa kuitenkin näkymiä.

Luotto- ja takauskanta kasvoi tilikaudella 2,6 miljardia euroa 73,6 miljardiin euroon. Henkilöasiakkaiden osuus luotto- ja takauskannasta oli 62 prosenttia sekä yritysten ja asuntoyhteisöjen osuus 36 prosenttia. Yli 90 päivää erääntyneitä saamisia oli 279 miljoonaa euroa (295) eli suhteessa luotto- ja takauskantaan hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nettomääräiset arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat matalalla 0,12 prosentin tasolla (0,12) luotto- ja takauskannasta.

OP Ryhmän toimiala- ja asiakasriskit ovat hajautuneita. Vuoden lopussa suurin yksittäisestä vastapuolesta muodostuva asiakasriski oli 6,6 prosenttia (5,8) ryhmän omista varoista. Merkittävien asiakasriskien yhteismäärä oli 23,8 prosenttia (5,8) ryhmän omista varoista. Merkittävien asiakasriskien yhteismäärää kasvatti laskennassa käytettävän 5 prosentin rajan omista varoista ylittävien asiakkaiden lukumäärän kasvu.

Vuoden lopussa suurin toimialariski oli 11,8 prosenttia (11,1), joka muodostui asuntoyhteisöistä. Ryhmän sisäisistä toimiala- ja asiakasriskejä koskevista riskilimiiteistä on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen liitteessä 60 "OP Ryhmän riskilimiitit".

Yritysasiakkaiden vastuista investointitasolle luokiteltujen vastuiden osuus oli 49 prosenttia (46) ja kahden heikoimman ratingluokan vastuut olivat 501 miljoonaa euroa (634) eli 1,5 prosenttia (1,9).

Henkilöasiakkaiden vastuiden kuudesta pääluokasta kahteen parhaimpaan luokkaan kuului 81 (77) prosenttia ja kahteen heikoimpaan luokkaan 4 (4) prosenttia vastuista.

Odotettujen tappioiden suhde vastuun määrään maksukyvyttömyyshetkellä (EAD) oli 0,22 prosenttia (0,37). Odotetut tappiot on OP Ryhmän omilla luottoriskimalleilla laskettu arvio keskimääräisistä vuosittaisista luottoriskeistä aiheutuvista tappioista. Luottoriskimalleihin tehdyt päivitykset laskivat tunnusluvun arvoa vertailukaudesta.

Pääosa OP Ryhmän maavastuista on EU-maissa. Ryhmän vastuiden maajakauma on kerrottu tarkemmin tilinpäätöksen 2014 liitetiedossa 62.

EU:n vakavaraisuusasetuksen 575/2013 (CRR) edellyttämät luottoriskiä koskevat tiedot on esitetty tilinpäätöksen 2014 riskienhallinnan liitetiedoissa sekä Pilari III mukaisissa vakavaraisuustiedoissa.

Likviditeettiriski

OP Ryhmän rahoitus- ja maksuvalmius on hyvä. OP Ryhmän rahoituksen saatavuus on säilynyt erinomaisena. Tilikauden aikana ryhmä laski liikkeelle kolme yhteismäärältään 3,0 miljardin euron asuntovakuudellista lainaa ja muita pitkäaikaisia joukkovelkakirjalainoja yhteensä 3,5 miljardin euron edestä. Talletusten osuus luottokannasta on säilynyt vakaana.

OP Ryhmä turvaa maksuvalmiutensa likviditeettireservillä, joka muodostuu pääasiassa talletuksista keskuspankkiin ja keskuspankkirahoituksen vakuudeksi kelpaavista saamisista. Likviditeettireserviä hallinnoi OP Ryhmään kuuluva keskuspankki.

Likviditeettireservin vakuusarvo oli tilikauden lopussa 15,5 miljardia euroa (12,3). Likviditeettireservi ja muut varautumissuunnitelman mukaiset lisärahoituslähteet riittävät kattamaan vähintään kahden vuoden rahoitustarpeet tilanteessa, jossa tukkuvarainhankinta ei toimisi ja talletuskanta supistuisi maltillisesti.

Likviditeettireservistä ja sen riskiasemasta on kerrottu tarkemmin toimintakertomuksen Muun toiminnan –segmenttiosuudessa.

Markkinariskit

OP Ryhmän markkinariskiasema oli tilikaudella asetettujen limiittien puitteissa.

Pankkitoiminnan merkittävimmät markkinariskit liittyvät korkotason muutoksen vaikutukseen korkokatteessa. Pankkitoiminnan korkoriski mitattuna yhden prosenttiyksikön koronlaskun vaikutuksena 12 kuukauden korkokatteeseen pieneni markkinakorkotason laskun seurauksena.

Vahinko- ja henkivakuutuksen sijoitusten riskitasossa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ja riskiasema on säilynyt vakaana. Muussa toiminnassa esitetyn likviditeettireservin markkinariskit kasvoivat.

OP Ryhmässä merkittävin valuuttariski on vahinko- ja henkivakuutuksen sijoituksissa. Sekä vahinko- että henkivakuutuksen avoin nettovaluuttapositio euroa vastaan kasvoi hieman. OP Ryhmän pankkitoiminnassa valuuttariski on keskitetty Pohjola Pankki Oyj:hin, missä valuuttariski oli alhainen koko vuoden.

Sijoitusvarallisuus


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013 Muutos
Pohjola Pankki Oyj 8 545 8 117 428
Vahinkovakuutus 3 483 3 168 315
Henkivakuutus 3 996 3 545 452
Osuuspankit 796 950 -154
Osuuspankkien keskinäinen vakuutusyhtiö 412 396 16
Yhteensä 17 232 16 174 1 058

Operatiiviset riskit

Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät ulkoisiin tekijöihin kuten sähköiseen tietoturvallisuuteen ja palvelunestohyökkäyksiin sekä toimintojen ulkoistuksiin.

Vuoden vaihteessa OP Ryhmä joutui voimakkaan palvelunestohyökkäyksen kohteeksi. Hyökkäyksen seurauksena ryhmän palveluihin, etenkin verkkopalveluihin, syntyi palvelukatkoksia. Hyökkäysten välittömät taloudelliset seuraukset olivat ryhmätasolla vähäiset. Palvelunestohyökkäyksestä on tehty rikosilmoitus poliisille ja Keskusrikospoliisi tutkii tapausta. Ryhmä on vuoden alussa parantanut kykyään estää vastaavanlaisia hyökkäysten haitallisia vaikutuksia palveluiden käytettävyydelle jatkossa.

Vakuutusriskit

Vahinko- ja henkivakuutuksen vakuutusteknisissä riskeissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Matala markkinakorkotaso nosti vahinkovakuutuksen vakuutusvelan diskonttokoron riskitasoa.

Vahinko- ja henkivakuutuksen riskiasemasta ja vakavaraisuudesta kerrotaan tarkemmin tämän katsauksen segmenttiosuudessa sekä tilinpäätöksen 2014 liitetiedoissa 94–105 (vahinkovakuutus) ja 107–114 (henkivakuutus).

Muut riskit

Ryhmän etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden keskeiset riskit liittyvät eläkevelvoitteen diskonttokorkotasoon sekä eläkevelvoitteen katteena olevan sijoitusomaisuuden tuottoon. Tilikaudella muihin laajan tuloksen eriin kirjattu etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden nettovelan kasvu heikensi tilikauden laajaa tulosta ennen veroja 380 miljoonaa euroa. Etuuspohjaisen eläkevastuun herkkyys diskonttokoron muutokseen on kerrottu tilinpäätöksen 2014 liitetiedossa 39 Varaukset ja muut velat, kohdassa "Herkkyysanalyysi keskeisistä vakuutusmatemaattisista muuttujista".