Ryhmän tulos ja tase

Tulosanalyysi


Milj. e 2014 2013 Muutos, %
Pankkitoiminta 587 404 45,1
Vahinkovakuutus 223 166 34,4
Varallisuudenhoito 161 113 42,5
Tulos ennen veroja 915 701 30,6
Käyvän arvon rahaston muutos, brutto 152 -39
Tulos käyvin arvoin ennen veroja 1 067 662 61,2
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % *) 16,5 15,2 1,3*
Taloudellisen pääomavaateen tuotto käyvin arvoin, % *) 19,1 15,0 4,2*
Tuotot


Korkokate 1 043 915 14,0

Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 593 524 13,2

Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 197 175 12,5

Palkkiotuotot, netto 727 694 4,8

Kaupankäynnin ja sijoitustoiminnan nettotuotot 162 182 -10,8

Liiketoiminnan muut tuotot 67 85 -21,6
Muut tuotot yhteensä 1 746 1 660 5,2
Tuotot yhteensä 2 789 2 575 8,3
Kulut


Henkilöstökulut 741 791 -6,4
Muut hallintokulut 414 384 7,6
Liiketoiminnan muut kulut 437 422 3,6
Kulut yhteensä 1 592 1 598 -0,4
Arvonalentumiset saamisista 88 84 5,4
Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille


Bonukset 189 182 3,6
Osuus- ja lisäosuuspääoman korot 6 11 -48,1
Palautukset yhteensä 195 193 0,7

*) 12kk liukuva, muutos suhdeluvun muutoksena

Keskeisiä tase-eriä


Milj. e 31.12.2014 31.12.2013 Muutos, %
Saamiset asiakkailta 70 683 68 142 3,7
Henkivakuutustoiminnan varat 11 238 9 872 13,8
Vahinkovakuutustoiminnan varat 3 797 3 479 9,1
Velat asiakkaille 51 163 50 157 2,0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 24 956 21 428 16,5
Oma pääoma 7 213 7 724 -6,6
Tase yhteensä 110 427 100 991 9,3

Tuloksen vertailulukuina on käytetty vuoden 2013 vastaavien jaksojen lukuja. Tase- ja muiden poikkileikkaustyyppisten erien vertailulukuina on käytetty lukua vuoden 2013 lopun tilanteesta, ellei toisin mainita. IFRS 10 Konsernitilinpäätös -standardin käyttöönoton seurauksena vertailutietoja on oikaistu.

Tammi–joulukuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja kasvoi 31 prosenttia 915 miljoonaan euroon (701). Tulosta paransivat erityisesti korkokatteen ja vahinkovakuutuksen nettotuottojen kasvu. Myös palkkiotuotot ja henkivakuutuksen nettotuotot kasvoivat. Kulukasvun pysähtyminen on tukenut koko ryhmän tuloksen parantumista.

Korkokate kasvoi 14 prosenttia. Korkokatteen kasvuun vaikuttivat luottokannan keskimääräisen marginaalitason nousu sekä taseen kasvu. Myös pääomamarkkinatuotteiden korkokatteen suotuisa kehitys ja talletusvarainhankinnan kustannuksen lasku tukivat korkokatteen vahvistumista.

Ryhmän kulut supistuivat 0,4 prosenttia eli olivat 6 miljoonaa euroa pienemmät kuin vertailukaudella. Tilikaudella liiketoiminnan muita kuluja kasvattivat Pohjola Pankin osakkeiden lunastukseen liittyvät kertaluonteiset kulut, jotka olivat yhteensä 12 miljoonaa euroa. Ilman näitä vertailukelpoisuuteen vaikuttavia kertaeriä kulut supistuivat 1,1 prosenttia.

Tehostamistoimenpiteiden ja ICT-toimintojen ulkoistamisen johdosta ryhmän henkilöstökulut supistuivat 6,4 prosenttia eli olivat 50 miljoonaa euroa pienemmät kuin vertailukaudella. Ulkoistaminen ja siihen liittyvien toimintamallien uudistaminen kasvattivat osaltaan ICT- ja liiketoiminnan muita kuluja.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia kirjattiin yhteensä 113 miljoonaa euroa (131), joista 88 miljoonaa euroa (84) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Nettomääräiset arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat matalalla 0,12 prosentin tasolla (0,12) luotto- ja takauskannasta. Saamisryhmäkohtaisia arvonalentumisia eli varauksia jo tapahtuneisiin, mutta ei vielä tiedossa oleviin saamisten arvonalentumisiin on kirjattu kumulatiivisesti yhteensä 65 miljoonaa euroa, kasvu vuoden alusta oli 7 miljoonaa euroa.

OP Ryhmän tilikauden 2014 verot kasvoivat 217 miljoonaa euroa 337 miljoonaan euroon. Ryhmän tuloverot olivat laskennallisten verojen muutoksen jälkeen 308 miljoonaa euroa (36). Efektiivinen verokanta oli 33,6 prosenttia (5,1). Tilikaudella efektiivistä verokantaa nosti Pohjola Pankin osakkeiden hankintaan liittyvistä, ryhmän sisäisistä kaupoista syntynyt luovutusvoittovero sekä Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön tasoitusmäärän purkamisesta aiheutuva tulovero. Vertailukaudella efektiivistä veroastetta laski merkittävästi verokannan muutos.

Pankkitoiminnan tulos ennen veroja oli 587 miljoonaa euroa (404). Pankkitoiminnan tuloskehitystä tuki erityisesti korkokatteen kasvu. Myös palkkiotuotot kasvoivat vertailukauteen verrattuna. Kulut supistuivat 0,8 prosenttia ja olivat 1 082 miljoonaa euroa (1 090). Henkilöstökulut supistuivat 5,6 prosenttia 456 miljoonaan euroon (483). ICT-kulut olivat 12 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella.

Vahinkovakuutuksen operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli historiallisen matalalla vuositasolla ollen 84,7 prosenttia (86,9). Kannattavuus ilman laskuperustemuutoksen vaikutusta parani vakuutusmaksutuottojen kasvun ja suotuisan vahinkokehityksen johdosta. Tilikauden aikana kirjattiin tulosta heikentävää vakuutusvelan laskuperustemuutosta yhteensä 62 miljoonaa euroa (38). Myös liikekulusuhde kehittyi myönteisesti.Tuloslaskelmaan kirjatut sijoitustoiminnan nettotuotot kasvoivat vertailukaudesta 40 miljoonaa euroa.

Varallisuudenhoitosegmentin tulos ennen veroja parani vertailukaudesta palkkiotuottojen sekä henkivakuutuksen sijoitustoiminnan tuottojen kasvun seurauksena. Segmentin palkkiotuotot olivat 19 prosenttia suuremmat kuin vertailukaudella hallinnoitavan varallisuuden kasvettua.

OP Ryhmän käyvän arvon rahasto ennen veroja oli tilikauden lopussa 531 miljoonaa euroa (409). Tulos käyvin arvoin ennen veroja oli 1 067 miljoonaa euroa (662).

Tilikauden lopussa oma pääoma oli 7,2 miljardia euroa (7,7). Tilikaudella toteutettu Pohjola Pankin osakkeiden osto pienensi omia pääomia 2,4 miljardilla eurolla. Omia pääomia kasvatti ryhmän tulos sekä Tuotto-osuuksien liikkeeseen laskut. Tilikauden lopussa omiin pääomiin sisältyi Tuotto-osuuksia 1,6 miljardia euroa (0).

OP Ryhmän pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet31.12.2014 31.12.2013 Tavoite
Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain mukainen vakavaraisuus 1,89 2,19 1,6
Taloudellisen pääomavaateen tuotto, % (12 kk liukuva) 16,5 15,2 20
Tuottojen ja kulujen kasvuero, %-yks. ( 3 vuoden aikana) 13,8 -2,8 >0 %-yks.

Taloudellisen pääomavaateen tuottoa laski Pohjola Pankin osakkeiden hankintaan liittyvistä, ryhmän sisäisistä kaupoista syntynyt 109 miljoonan euron luovutusvoittovero sekä Osuuspankkien Keskinäisen Vakuutusyhtiön tasoitusmäärän purkamisesta aiheutuva 50 miljoonan euron tulovero. Ilman näiden sisäisten toimenpiteiden verovaikutusta taloudellisen pääomavaateen tuotto olisi noussut 19,9 prosenttiin.


Tuloslaskelman pääerät vuosineljänneksittäin2014 2014 2013 Muutos
Milj. e 1-3 4-6 7-9 10-12
%
Korkokate 251 254 269 269 1 043 915 14,0
Vahinkovakuutustoiminnan nettotuotot 151 159 143 139 593 524 13,2
Henkivakuutustoiminnan nettotuotot 80 41 47 29 197 175 12,5
Palkkiotuotot, netto 197 173 177 179 727 694 4,8
Muut tuotot 56 75 52 46 229 267 -14,3
Tuotot yhteensä 736 703 688 663 2 789 2 575 8,3
Henkilöstökulut 195 190 166 190 741 791 -6,4
Muut hallintokulut 112 102 98 101 414 384 7,6
Liiketoiminnan muut kulut 113 107 107 110 437 422 3,6
Kulut yhteensä 420 400 371 401 1 592 1 598 -0,4
Saamisten arvonalentumiset 10 23 17 38 88 84 5,4
Palautukset omistajajäsenille ja OP-bonusasiakkaille 49 49 49 48 195 193 0,7
Tulos ennen veroja 257 231 251 176 915 701 30,6